Innvandring

Hva sier folket om innvandringen?

Det blir stadig hevdet at folket vil ha en strengere innvandringspolitikk – og motsatt – men hva sier egentlig folket? Det finnes en undersøkelse fra juli 2013 som nettopp tar for seg disse spørsmålene, men bare litt fra denne er så langt publisert. Her får du mer.

Undersøkelsen ble utført av Sentio Research i uke 26 i 2013, på oppdrag fra Fremskrittspartiets Bærekraftutvalg. Undersøkelsen besto av et representativt utvalg på 1 000 personer over 15 år. Kun ett av spørsmålene fra denne undersøkelsen ble publisert i Bærekraftutvalgsrapporten, og det var spørsmålet om Norge bør legge om politikken og begrense mest mulig den ikke-vestlige innvandringen og heller prøve å hjelpe flere i deres hjemområder (der for øvrig 75 prosent svarte ja, 17 prosent nei og 8 prosent vet ikke).

HRS har nå fått tillatelse fra FrP til å publisere fra denne undersøkelsen, og spesielt interessant i disse tider – ikke minst når FrP/H-regjeringen og Venstre og KrF er blitt enige om avtalen på innvandringsfeltet – er hva folket egentlig mener om dagens innvandring til Norge.

Mer eller mindre innvandring? 

Ett av spørsmålene i undersøkelsen lyder «Mener du innvandringen skal økes mye, økes noe, fortsette på dagens nivå/være uforandret, reduseres noe, eller reduseres betraktelig?»

Svarene fordelte seg ikke jevnt på svaralternativene, som vi ser av figuren under:

140301-1Kun 6 prosent uttrykker ønske om mer innvandring, 1 prosent vil at innvandringen skal øke mye, mens 5 prosent vil at den skal øke noe.

32 prosent vil at innvandringen skal fortsette på dagens nivå, mens 59 prosent vil at innvandringen skal reduseres. 37 prosent vil at den skal reduserer noe, mens 22 prosent ønsker at innvandringen skal reduseres kraftig.

3 prosent sier at de ikke vet.

Med andre ord er det et flertall for å begrense innvandringen med 59 prosent, mens 32 prosent mener vi skal fortsette på dagens nivå, mens så å si «ingen» (6 prosent) vil ha mer innvandring.

Samtidig er noe av det mest interessante: Hva sier velgerne til de ulike partiene til dette spørsmålet?

Innvandringsspørsmål og partitilhørighet

La oss presentere de politiske partiene etter dagens interessante konstellasjoner, altså regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Deretter opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, samt Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Høyre og FrP

140301-2Det er et betydelig flertall av Høyres velgere som ønsker å redusere innvandringen. 70 prosent ønsker redusert innvandring, herav 44 prosent noe redusert og 26 prosent betraktelig redusert. 25 prosent ønsker at innvandringen skal være på dagens nivå, mens 1 prosent sier ja til mer innvandring og da at den skal økes noe. Ingen H-velgere ønsker at innvandringen skal økes mye. 3 prosent sier at de ikke vet.

For FrPs del sier stort sett alle velgerne at de vil redusere innvandringen: hele 96 prosent av FrPs ønsker redusert innvandring, herav 61 prosent betraktelig redusert og 34 prosent noe redusert. Kun 2 prosent ønsker en innvandring på dagens nivå, men 1 prosent (som hos H) ønsker at innvandringen økes, og da noe, mens ingen ønsker mye økning. 1 prosent av FrPs velgere sier at de ikke vet.

Med andre ord ønsker 95 prosent av Høyres velgere en innvandring på dagens nivå (25 prosent) eller redusert (70 prosent), mens for FrP er tilsvarende tall 98 prosent (2 prosent på dagens nivå og 96 prosent redusert).

KrF og Venstre 

140301-3Av KrFs velgere sier 42 prosent at de ønsker redusert innvandring, herav 33 prosent noe redusert og 9 prosent betraktelig redusert. Omtrent like mange, 43 prosent, ønsker en innvandring på dagens nivå. Kun 11 prosent ønsker økt innvandring, og ingen ønsker at innvandringen skal økes mye. 4 prosent av KrFs velgere sier at de ikke vet.

Blant Venstres velgere ønsker 41 prosent en redusert innvandring, herav 31 prosent noe redusert og 10 prosent betraktelig redusert. Like mange, 41 prosent, ønsker en innvandring på dagens nivå. 14 prosent av Venstres velgere ønsker økt innvandring, herav 2 prosent som ønsker at innvandringen skal økes mye. Som for KrF, sier 4 prosent at de ikke vet.

I KrF vil altså 85 prosent av velgerne ha en innvandring på dagens nivå (43 prosent) eller redusert (42 prosent), mens 82 prosent av Venstres velgere vil ha det samme (41 prosent både på videreføring av dagens nivå eller redusert innvandring).

140301-4

Hva med opposisjonen?

La oss starte med å se på den avgåtte rød-grønne regjeringen, bestående av Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV).

Ap, Sp og SV

140301-5Av Aps velgere ønsker 43 prosent å redusere innvandringen. 31 prosent ønsker noe redusert og 12 prosent betraktelig redusert. Nesten halvparten, 49 prosent, ønsker at innvandringen skal være på dagens nivå (merk at målingen ble tatt opp i juli 2013, mens vi hadde en rød-grønn regjering, som kan uttrykke støtte til hva som var rådende politikk). Bare 4 prosent av Aps velgere ønsker økt innvandring, herav 3 prosent at den skal økes noe og 1 prosent av den skal økes mye. 3 prosent av Aps velgere sier at de ikke vet.

For Sps del sier et flertall på 59 prosent at de ønsker redusert innvandring, herav 31 prosent at den skal reduseres noe og 12 prosent betraktelig. 39 prosent av Sps velgere ønsker status que hva gjelder innvandringen, men ingen ønsker økning (verken noe eller mye). 2 prosent av Sps velgere sier at de ikke vet.

Partiet som skiller seg ut i det rød-grønne prosjektet, er SV. 20 prosent av SVs velgere ønsker redusert innvandring og da noe redusert (ingen ønsker betraktelig redusert). Som for Ap, er hele 49 prosent fornøyd med dagens nivå, mens 29 prosent ønsker økt innvandring. 5 prosent ønsker at innvandringen skal økes mye, mens 24 prosent ønsker at den skal øke noe.

140301-6

R, MDG, andre partier og vet ikke

140301-7For partiet Rødt (R), Miljøpartiet De Grønne (MDG), andre partier og for dem som er usikker/ikke skal stemme, er situasjonen som følgende:

8 prosent av Rødts velgere sier at de ønsker å redusere innvandringen, og da noe (ingen ønsker betraktelig redusering). Over halvparten, 54 prosent, ønsker at innvandringen skal være på dagens nivå, mens 38 prosent ønsker at innvandringen skal økes. 15 prosent ønsker at den skal økes mye, mens 23 prosent ønsker at den skal økes noe.

18 prosent av MGDs velgere ønsker å redusere innvandringen, og da noe (ingen ønsker betraktelig redusering). 35 prosent ønsker at innvandringen skal være på dagens nivå, mens 30 prosent ønsker at innvandringen skal økes. 24 prosent ønsker noe økning, mens 6 prosent ønsker at innvandringen skal økes mye. Hele 18 prosent av MGDs velgere sier derimot at de ikke vet.

For dem som stemmer på andre partier sier 58 prosent at de ønsker å redusere innvandringen, 29 prosent både på redusere noe og redusere betraktelig. og da noe (ingen ønsker betraktelig redusering). 29 prosent ønsker at innvandringen skal være på dagens nivå, mens 14 prosent ønsker at innvandringen skal økes noe (ingen ønsker at den skal økes mye).

Når det gjelder dem som er usikker på parti eller som ikke skal stemme, sier 64 prosent at de ønsker redusert innvandring. Herav 41 prosent at den skal reduseres noe og 23 prosent reduseres betraktelig. 28 prosent er fornøyd med dagens situasjon, mens 5 prosent ønsker at innvandringen skal økes noe (ingen mye). 4 prosent sier de ikke vet.

140301-8

Samlet sett 

Ser vi på de politiske partiene samlet sett, kan det se ut som om den ideelle kombinasjonen fra velgernes side ville vært mellom FrP, H og Sp når det kommer til innvandringsfeltet, hvis intensjonen er å få begrenset innvandringen. Deretter følger Ap.

140301-9

Ønsker man derimot økt innvandring, vil det sikreste kortet være partiet Rødt eller SV (merk at hele 18 prosent av MDGs velgere har svart at de ikke vet).

Med dette som bakteppe vil det være interessant å følge Regjeringens oppfølging av utlendingsavtalen med V og KrF. Vi kan vel i alle fall slå fast at skuffelsens over avtalen er størst hos FrPs velgere, men også Høyre bør merke seg hva deres velgere sier. Partiledelsen i KrF og Venstre, som ynder å presentere seg selv som en motpol til særlig FrP og til dels Høyre når det kommer til innvandring, bør også merke seg at de har liten støtte hos egne velgere for å liberalisere innvandringspolitikken.