Arbeid og utdanning

Flyktninger og arbeidsmarked

Statistisk sentralbyrå (SSB) nye sysselsettingstall for flyktninger viser en nedgang fra i fjor.

Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for 4.kvartal 2012 viser at det har vært en nedgang i sysselsettingen blant flyktninger fra 4.kvartal 2011. Nedgangen er ikke stor, på 0,7 prosentpoeng, men samtidig fortsetter SSB å levere sysselsettingstall for det svært vide – og lite treffsikre – aldersspennet 15-74 år.

Som HRS tidligere har påpekt, og som SSB har sagt seg enig i (se faksimile fra Aftenposten), er denne aldersgruppen så vid at den kun gir begrenset informasjon, ikke minst fordi den omfatter mange aldersgrupper hvor langt over halvparten er utenfor arbeidslivet. For eksempel blant personer under 18 år er under halvparten registrert som sysselsatt (fordi de fleste er elever i videregående skoler), mens personer over 61 år ofte er pensjonister.

011112_SSB_afpSkjermbilde

Dermed vil sysselsettingstall for aldersspennet 15-74 år gi et urealistisk bilde av sysselsettingssituasjonen. I et notat fra 2012 (Sysselsetting Norge og Oslo) avdekket vi forskjellene i sysselsetting for aldersgruppen 15-74 år versus sysselsetting for den mest yrkesaktive alderen, 25-61 år:

sysselsett_togrupper

Ikke minst henger dette sammen med alderssammensettingen for befolkningen relatert til innvandrere versus øvrig befolkning. Det er langt flere unge enn eldre blant innvandrerne, noe som også fremkommer i SSBs rapport, da sammenlignet med befolkningen i alt (altså alle, inkludert innvandrere uansett grunn) og flyktningbefolkningen (det vil si dem som har fått innvilget oppholdstillatelse av «fluktgrunner», registrert bosatt i Norge, samt familietilknyttede til disse. Også de som opprinnelig kom av andre grunner, men som senere har fått en flyktningtillatelse, er telt med. Med fluktgrunner menes at vedkommende har fått beskyttelse i Norge uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Genèvekonvensjonen. Barn disse har fått etter at de kom til Norge, er ikke regnet med.) Her ser vi at flyktningbefolkningen har en avvikende sammensetting med hensyn til alder (i tillegg er det noe flere menn enn kvinner).

140204_SSB1

Men siden SSB fortsetter å benytte det lite treffsikre aldersspennet 15-74 år, så får vi forholde oss til det – og atter en gang bare oppfordre departementet (som er oppdragsgiver) og BLD-ministeren, som nå er Solveig Horne (FrP), om å be SSB også forholde seg til den mest yrkesaktive alderen.

SSB påpeker at det i 4. kvartal 2012 var registrert 76 557 sysselsatte flyktninger i Norge (altså i alderen 15-74 år), som utgjør en sysselsettingsandel på 50,1 prosent. I hele befolkningen 15-74 år var andelen sysselsatte på 68,7 prosent, mens den i innvandrergruppen 15-74 år totalt var 62,8 prosent. Siden disse tallene benyttes er SSB kommet til at siden 4. kvartal 2011 har det vært en liten nedgang i sysselsettingen på 0,7 prosentpoeng blant flyktninger, mens den var uendret i innvandrergruppen totalt. I hele befolkningen 15-74 år var det en nedgang på 0,4 prosentpoeng.

Tallene viser at flyktninger fra Sri Lanka og Chile hadde høyest andel sysselsatte (i overkant av 70 prosent), samt Bosnia-Hercegovina og Vietnam (rundt 65 prosent). Lavest andel har flyktninger fra Somalia (i underkant av 28 prosent), deretter Eritrea og Irak (om lag 39 og 42 prosent).

Botid har betydning for sysselsettingsnivået. SSB skriver at blant dem med botid på under fire år ligger sysselsettingsprosenten langt under gjennomsnittet for flyktninger. Ved botid på 7 år og mer ligger andelen sysselsatte en del over gjennomsnittet for alle flyktninger. Høyest sysselsettingsandel har flyktninger med en botid på nærmere 20 år.

140204_ssb2

Videre har utdanningsnivået betydning for sysselsettingen. Jo lavere utdanning, jo lavere sysselsetting. Men her heter det, interessant nok, at «dermed trekker denne gruppen ned gjennomsnittet enten det er blant flyktninger eller i befolkningen som helhet.» Med andre ord kunne det vært en fordel, for å få et mer realistisk bilde, å skille gruppene fra hverandre.

Videre viser tallene for sysselsatte etter flyktningstatus at asylanter ligger nærmest flyktninggjennomsnittet (49,8 prosent sysselsatte). Overføringsflyktninger og familietilknyttede (til flyktninger) ligger ganske likt (i overkant av 48 prosent).

Dessuten har familieinnvandrede høyest andel ledige, det vil si gruppen av helt ledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak sammenlagt. Andelen er 9,7 prosent, som er 1,7 prosentpoeng over flyktningsnittet og 7,6 prosentpoeng over nivået i hele befolkningen.

SSB: Flyktninger og arbeidsmarkedet 4.kvartal 2012