Statistikk

Arbeidsledigheten noe opp

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere steg noe 4.kvartal 2013 mot samme kvartal året før. Det var størst økning blant innvandrere fra EU land i øst og blant dem flest menn. I den øvrige befolkningen steg ledigheten fra 1,7 til 1,9 prosent i samme periode.

I alt var det registrert 68 239 arbeidsledige (2,6 prosent) i 4.kvartal 2013, som var 7 736 flere fra samme kvartal i 2012, en økning på 0,3 prosentpoeng. 24 887 (6,5 prosent) var innvandrere, som var 3 760 flere enn 4.kvaratal 2012, en økning på 0,5 prosentpoeng. Av disse hadde nærmere 50 prosent, 1 866 personer, bakgrunn fra EU-landene i Øst-Europa, og et stort flertall av dem var menn, 1 300. I befolkningen utenom innvandrerne var det 3 980 flere registrerte ledige, som utfjør en økning fra 1,7 til 1,9 prosent i samme periode.

EU land i øst

Innvandrerne fra EU-landene i Øst-Europa hadde den største oppgangen i prosentandel registrerte ledige, med 0,9 prosentpoeng. Innvandrere fra Latin-Amerika og Afrika hadde en økning på henholdsvis 0,7 og 0,5 prosentpoeng. De øvrige innvandrergruppene hadde en økning i ledighetstallene på 0,3 prosentpoeng, med unntak av de nordiske innvandrerne som steg 0,2 prosentpoeng.

Innvandrerenn

Ledigheten blant innvandrermenn hadde en oppgang på 0,6 prosentpoeng, mens innvandrerkvinnenes ledighet steg 0,4 prosentpoeng. Dette gir at innvandrermenn i alt hadde en ledighet på 6,3 prosent, mens innvandrerkvinnene fortsatt hadde noe høyere ledighet, med 6,8 prosent. I befolkningen for øvrig var økningen blant menn og kvinner på henholdsvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng, men her er andelen ledige 2,1 prosent blant menn og 1,6 prosent blant kvinner.

Høyest ledighet

Som tidligere har innvandrere i den afrikanske gruppen har høyest registrert ledighet, med 12,9 prosent. Deretter følger innvandrere fra Asia, med 7,8 prosent. Innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa hadde 6,9 prosent ledige, mens både innvandrere fra resten av Øst-Europa og Latin-Amerika lå på 6,7 prosent.

Innvandrere fra Vest-Europa hadde en ledighet på 3,0 prosent, mens ledigheten blant dem fra Nord-Amerika og Oseania samt Norden lå på henholdsvis 2,8 og 2,7 prosent.

Høyest ledighet blant innvandrere finner SSB i Østfold og Aust-Agder, med henholdsvis 9,8 og 8,8 prosent av arbeidsstyrken i 4. kvartal 2013. Det laveste nivået av ledige i Troms og Rogaland der henholdsvis 4,0 og 5,0 prosent. Når det gjelder endringer i ledigheten blant innvandrere, hadde Finnmark den største økningen, på 2,9 prosentpoeng. Telemark hadde størst nedgang, med 2 prosentpoeng.

Arbeidsmarkedstiltak

Totalt deltok om lag 18 000 personer som på arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal 2013, herav var nesten 45 prosent (8 100) innvandrere. Blant innvandrere i aldersgruppen 15-74 år gikk andelen deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak ned fra 1,6 prosent i 4. kvartal 2012 til 1,4 prosent ett år senere. I den øvrige befolkningen lå deltakerandelen uendret på 0,3 prosent. Innvandrere fra Afrika og Asia hadde den høyeste andelen deltakere, henholdsvis 3,1 og 2,0 prosent. Innvandrerkvinner hadde høyere deltakerandel enn innvandrermenn: 1,9 mot 1,0 prosent.

Andregenerasjon: midt i mellom

Blant norskfødte med innvandrerforeldre (andregenerasjon) er majoriteten mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 5,3 prosent. Det er 2 prosentpoeng lavere enn blant innvandrerne på samme alder (med 7,3 prosent) og 2 prosentpoeng høyere enn de jevnaldrende i den øvrige befolkningen (3,3 prosent).

SSB: Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 4. kvartal 2013