Innvandring

Innvandringen til Danmark øker

Danmarks rødgrønne regjering har, stikk i strid med hva de lovet, innført en rekke lempelser på den stramme utlendingspolitikken som ble ført av VKO-regjeringen. Nå begynner virkningene for alvor å vise seg, med en økning på hele 83 prosent på asylområdet samtidig med at antallet familiegjenforeninger øker sterkt.

Regjeringen, under ledelse av Thorning-Schmidt (S), har innført lempelser i asyl- og flyktningpolitikken som har gjort det mer attraktivt å søke seg til Danmark, melder Den Korte Avis.

Under den forrige regjeringen, bestående av Venstre og de Konservative (VKO-regjeringen, med støtte fra Dansk Folkeparti, DF), var bruttosøkertallet på asylområdet på 3.608 personer. I januar-november 2013 var antallet på 6.980 personer. Økningen er på hele 83 prosent. Dette viser nye tall fra Udlændingestyrelsen (danskenes UDI).

Rekordmange får asyl

Også rekordmange får nå asyl i Danmark. I 2011 fikk 2.249 personer oppholdstillatelse, mot 3.248 i løpet av 11 måneder i 2013. Det tilsier en økning på 44 prosent.

Noe av det første den nåværende regjeringen gjorde etter maktovertakelsen høsten 2011 var å lempe på asylpolitikken, melder Den Korte Avis.

  • Starthjelpen ble avskaffet og erstattet av kontanthjelp. Starthjelpen, som hadde lavere ytelser enn kontanthjelpen, hadde som formål å få flere innvandrere og etterkommere raskere ut i arbeid eller utdanning.
  • Barnetrygd ble gjort tilgjengelig fra dag én, i motsetning til under VKO hvor det var krav om to års oppholdstid i Danmark før en hadde opptjent rettigheter til full barnetrygd (eller «børne- og ungdomsydelse», som det offisielt nå heter i Danmark).

Asylland

Flest asylsøkere i løpet av januar-november 2013 kom det til Danmark fra Syria (1.537 personer mot 822 i løpet av 2012). Holder vi Syria utenom på grunn av situasjonen der, er det flest asylsøkere fra Somalia (924), Russland (902), Serbia (455), Afghanistan (391), Iran (351), Marokko (145) og Nigeria (125).

Sammenlignet med 2011 har situasjonen endret seg betraktelig. I 2011 søkte i alt 113 somaliere asyl i Danmark. Det antallet steg året etter til 919, en økning på formidable 713 prosent. For fjorårets 11 måneder er altså antallet noenlunde det samme som 2012, 924 personer. I tillegg kom 115 somaliske familiegjenforeninger så langt i 2013.

I 2011 søkte 300 russere om asyl i Danmark, i 2012 var antallet steget til 525 (en økning på 78 prosent) og for 11 måneder av 2013 er tallet oppe på 902 (en økning fra 2011 på i overkant av 200 prosent). I tillegg var det 115 russiske familiegjenforeninger på 11 måneder av 2013.

I 2011 søkte 192 serbere asyl i Danmark. I 2012 var antallet 559 i 2012, en økning på 191 prosent.  For januar-november 2013 er antallet 455. Ifølge Den Korte Avis foreligger det ikke tall for serbiske familiegjenforeninger verken 2012 eller 2013.

Familiegjenforeninger

Lempelser har regjeringen også innført for familiegjenforeninger.

I 2011 ble det innvilget 2.902 familiegjenforeninger under ledelse av VKO-regjeringen. I løpet av 11 måneder i 2013 ble det innvilget 4.748 slike tillatelser. Det tilsier en økning på 64 prosent fra 2011. Lempelsene på familiegjenforeningsområdet handler blant annet om:

  • Avskaffelse av VKO’s poengsystem (hvor det ble stilt krav til enten utdannelse eller arbeide for å kunne få familiegjenforening i Danmark).
  • Lempelses av kravene til danskkunnskaper.
  • Lempelses av kravene til økonomisk sikkerhet (kravet er blitt halvert fra 100.000 dkr. til 50.000 dkr.).

Hva gjelder lempelsene til danskkunnskaper har jeg selv en bekjent som nylig har tatt denne testen i Danmark. Vedkommende kunne fortelle at den var så enkel at den som ikke besto den, knapt kan være skapt for denne verden.

Utvilsomt har den nye regjeringen i Danmark skapt ny politikk på utlendingsfeltet. Men det er en politikk som ikke var ønsket av folket, noe som kan vise seg at regjeringen må betale for ved neste valg.

Tall fra Udlændingestyrelsen