Forskjellsbehandling og diskriminering

Plan for å motvirke ekstremisme møtes med ekstremisme

Vår nye Regjering har nedsatt et utvalg med representanter fra ni departement, pluss Statsministerens kontor, som skal utarbeide tiltak for å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme. Innenriksdepartementet i Storbritannia har nettopp lagt frem tiltak for å bekjempe radikal islam. Noe å lære for oss i Norge?

HRS er invitert av Regjeringen til å komme med innspill rundt radikalisering i januar til den nylig nedsatte arbeidsgruppen  som har fått i mandat å legge konkrete tiltak på bordet mot radikalisering og voldsekstremisme.  Norge er ikke det eneste landet i Europa som bekymrer seg over hat- og voldsutviklingen blant særlig unge. Bekymringen deles av samtlige land i Europa (med unntak av deler av Øst-Europa?). Innenriksminister Theresa May har nylig lagt frem tiltak for å motvirke hatbudskap fra islamske predikanter, «Tackling Extremism in the UK: report from the Prime Minister’s task force on tackling radicalisation and extremism.»

Et av tiltakene er å støtte oppunder muslimske predikanter som kan tale de radikale på universitetene  midt imot. I tillegg kan det komme på tale gjennom rettslige kjennelser å forby radikale grupper, stoppe ekstremt materiell som publiseres på nettet, og oppmuntre folk generelt til rapportere slikt material til myndighetene, skriver BBC.

According to the same BBC News article, the recommendations were produced by «a taskforce on extremism… set up after the killing of soldier Lee Rigby,» slain in London on May 22.

Kritikere fra muslimsk hold mener at fokus på bekjempelse av radikale islamister vil skape et stereotypt bilde av muslimer som så dann. At det skulle skje, tviler jeg sterkt på. Tvert om, hvis ikke de radikale bekjempes, men heller øker i omfang slik vi har sett det siste tiåret, vil folks generelle bilde av muslimer kunne bli lite flatterende med årene. Vi klarte vel å skille på kritikk av kommunister og av sovjetborgere, eller kritikk av nazister/nazismen og tyskere?

Statsminister David Cameron vil granske “alle UK-institusjoner” for å sikre at man klarer å fortrenge radikale krefter. ”Dette handler ikke bare om voldelig ekstremisme, dette handler om ekstremisme som leder til radikalisering, og spesielt islamistisk ekstremisme.” Han sa videre at ”alt for mange folk” radikaliseres på islamske sentre eller hadde knyttet seg til ekstreme predikanter, og at slike agitatorer ikke ble ”tilstrekkelig nok utfordret”. Cameron sier han vil legge forholdene til rette for at moskeer og islamske sentre kan utvise ekstremister.

Da kom de ekstreme på banen. Beskyldningen er: den britiske regjeringen prøver å skape ”en statlig sponset avpolitisert islam… et forsøk på å kriminalisere dissidenter”.

De ekstrem er her Hizb ut-Tahrir, kjent for drømmen om shariakalifatet. På nettsiden sin  erklærer gruppen at med ”med vestlige demokratiske modeller i ruin må den muslimske verden søke ansvarlighet uten demokrati”. Hizb peker på Guantanamo og påstår at den britiske staten har som mål ”å kneble dissenters stemmer og slå ned på normative islamske trosretninger”.

Det minner vel mange om våre hjemlige islamisters argumentasjon, som når Islam Net sier at deres islam er den islam som flest omfavner, og som inkluderer shariastraffer.

Et kjernepunkt som Cameron peker på, nemlig ekstremistiske budskap som leder til voldsradikalisering, blir en nøtt også for det norske utvalget. Våger man å ta for seg moskeene som sprer hat, ekstremisme og utsonderer ”sine egne” fra det norske samfunnet?

 Jeg tror at nær sagt uansett hvilke forslag regjeringen vil kjære igjennom, vil islamister reagere som Hizb nå har vist på de britiske øyene. Truende anklager vil komme, i kategorien ”dette er ingen trussel, det er en advarsel”…

UK Government Crackdown on Muslim Radicals Obstructed by Islamists