Innvandring

Nytt asylsøkertriks

Enkelte grupper asylsøkere, spesielt nigerianere, på Refstad ankomsttransitt i Oslo nekter å gjennomføre testing for tuberkulose. På den måten forlenger de sitt opphold i Osloområdet.

Å nekte å gjennomføre tuberkulosetestingen har forsinket arbeidet med å få asylsøkere brakt videre i systemet, og det har dermed oppstått kapasitetsproblemer, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI).

VG melder at UDI tok opp denne saken i et brev til Justisdepartementet (JD) allerede i mai i år. JD søkte råd hos Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), der de nå har fått et svar som ikke ser ut til å innebære noen løsning. For ifølge HOD kan en ikke tvinge asylsøkerne til å gjennomføre testen, med mindre det foreligger «overveiende sannsynlighet for smitte hos den enkelte asylsøker».

Forlenger Oslooppholdet

Alle nyankomne asylsøkere skal gjennom en lovpålagt tuberkuloseundersøkelse. Ifølge VG gjennomføres ved røntgenbilde av lungene og en Mantoux-test, som er et sprøytestikk med tuberkulin i armen, der resultatet avleses etter tre dager.

Men nå har enkelte asylsøkere, spesielt fra Nigeria, nektet å møte opp for å få avlest Mantoux-testen. Det innebærer igjen at de vente i åtte uker for å ta testen på nytt.

UDI antar at hensikten med ikke å få avlest testresultatet, er å bli værende i transittmottak i Oslo-området. Dette fremgår av brevet fra UDI til JD, hvor UDI videre opplyser at det i løpet av februar og mars i år ble registrert flere asylsøkere fra Nigeria som nektet å komme til avlesning av Mantoux-testen.

De opptar plasser på Refstad ankomsttransitt, som er avhengig av en jevn gjennomstrømning av asylsøkere. 45 slike tilfeller ble overført til Kasper avlastningstransitt for å unngå reduksjon av kapasitet på Refstad.

I perioden april-mai nektet en ny gruppe asylsøkere å gjennomføre den lovpålagte røntgenundersøkelsen, også denne gruppen er fra Nigeria og UDI antar beveggrunnen er den samme: å forlenge sitt opphold i Oslo-området.

Ikke bare medfører dette problemer for kapasiteten ved mottakene, men i tillegg er det en smitterisiko for både beboere og ansatte, melder UDI.

Liten hjelp fa HOD

Fra HOD er det derimot liten hjelp å hente. I et brev til JD 16. oktober sier HOD at smittevernloven har bestemmelser om tvungen undersøkelse og vilkårene for å kunne tvangsundersøke personer etter smittevernloven er svært strenge. Blant annet kreves det, etter en faglig vurdering, at det er grunn til å anta at personen er smittet.

Videre kan ikke tvang ikke kan anvendes på grupper, bare på enkeltindivider. «Smittevernlovens bestemmelser er derfor lite anvendelige for å håndtere grupper av asylsøkere som nekter på la seg teste for tuberkulose.»

Hva med retur?

Asylinstituttet synes mer og mer å råtne på rot, noe som de trengende først og fremst blir skadelidende av. I de fleste konvensjoner og internasjonale avtaler som jeg har lest, er det et ufravikelig krav at de som søker beskyttelse i et annet land skal samarbeide med myndighetene. Denne atferden er ikke samarbeid, det er sabotasje for å oppnå noe som systemet ikke har lagt opp til. Skal man raskt få bukt med problemet, er det bare å vise hvor skapet skal stå: Ikke å samarbeid er ensbetydende med at asylsøknaden ikke behandles og vedkommende returneres øyeblikkelig til hjemlandet.