Statistikk

Flere arbeidsledige arbeidsinnvandrere

Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge økte i 3.kvartal 2013. Halvparten av disse hadde bakgrunn fra EU-landene i Øst-Europa.

Ifølge ny statistikk fra Statistiske sentralbyrå (SSB) var det i absolutte tall en økning på 3 345 ledige innvandrere (dvs. 1.generasjon) i 3. kvartal 2013. Av disse hadde i overkant av 50 prosent, 1 694 personer, bakgrunn fra EU-landene i Øst-Europa. Samlet var arbeidsledigheten for innvandrere på 6,9 prosent, en økning på 0,4 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

I befolkningen for øvrig (inkludert ikke-bosatte) var det 1 732 flere registrerte ledige. Samlet arbeidsledighet for denne gruppen var på 2,1 prosent, en økning på 0,1 prosentpoeng fra samme periode i fjor. Ser vi derimot på tabellen for befolkningen eksklusiv innvandrere fremkommer det at det totalt var 46 625 arbeidsledige, som er 1 593 flere enn samme 3.kvartal 2012. Denne økningen er imidlertid så liten at det fortsatt utgjør 2,0 prosent.

Tallene for arbeidsledige bygger på Nav sitt register over helt arbeidsledige og er beregnet i prosent av arbeidsstyrken.

Størst økning 

Innvandrerne fra EU-landene i Øst-Europa hadde den største økningen i andelen registrerte ledige, med 0,9 prosentpoeng. Totalt i 3.kvartal 2013 var det i absolutte tall 7 086 arbeidsledige av arbeidsinnvandrerne fra EU-landene i Øst-Europa, som altså er 1 694 flere enn samme periode i fjor.

For de øvrige innvandrergruppene var økningen i arbeidsledigheten på under et halvt prosentpoeng, fra 0,1 til 0,3 prosentpoeng.

Høyest ledighet 

Innvandrere fra Afrika har fortsatt den desidert høyest arbeidsledigheten, med 14,1 prosent, som i absolutte tall utgjør 4 287 personer. Så følger innvandrere fra Asia, inkludert Tyrkia, med 8,8 prosent (8 411 personer), Øst-Europa utenom EU med 7,3 prosent (2 472 personer) og Sør- og Mellom-Amerika med 7,0 prosent (851 personer).

I de øvrige innvandrergruppene ligger nivået betydelig lavere. Innvandrere fra Vest-Europa hadde en ledighet på 3,0 prosent (1 263 personer), mens de fra Nord-Amerika og Oseania samt Norden lå på 2,8 prosent (henholdsvis 174 og 1 331 personer).

Kjønn

Menn og kvinner blant innvandrere hadde samme økning i ledigheten, det vil si 0,4 prosentpoeng hver. Innvandrermenn hadde i alt en arbeidsledighet på 6,3 prosent (opp fra 5,9 prosent fra samme periode i fjor), i absolutte tall 13 415 menn, som er 1 842 flere enn i samme periode i fjor. For innvandrerkvinnene lå arbeidsledigheten på 7,9 prosent (opp fra 7,4 prosent i samme periode i fjor), 12 460 kvinner, som er 1 503 flere enn samme periode i fjor.

I befolkningen eksklusiv innvandrere var andelen arbeidsledige på 2,1 prosent blant menn (25 159), hvilket er 1 034 flere enn samme periode i fjor, en økning på 0,1 prosentpoeng. Blant kvinner var arbeidsledigheten på 2,0 prosent (21 466), som er 559 flere enn året før, men fortsatt på 2,0 prosent.

2.generasjon/norskfødte med innvandrerforeldre

For 2.generasjon økte arbeidsledigheten med 0,1 prosentpoeng. I 3.kvartal 2013 var arbeidsledigheten for denne gruppen på 4,6 prosent, mot 4,5 prosent i samme periode året før. Økningen finner vi i alderen 15-29 år (fra 5,0 til 5,4 prosent).

Men det er forskjell for landgruppe 1 (EU-/EFTA -land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand) og 2 (Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand). I landgruppe 1 var arbeidsledigheten på 2,8 prosent både i 3.kvartal 2012 og 2013, mens den for landgruppe 2 var økt med 0,3 prosentpoeng (fra 5,2 til 5,5 prosent).

Økningen finner vi først og fremst blant menn i landgruppe 2, som økte fra 5,4 til 5,9 prosent, og spesielt i alderen 15-29 år (fra 5,6 til 6,3 prosent).

SSB: Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 3. kvartal 2013