Statistikk

Promilleutvandring

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kommet med en rapport om utvandring fra Norge de siste 40 årene. Den fastslår at få utvandrer fra Norge, og nordmenn blir stort sett boende her. Det er flest innvandrere som utvandrer igjen, men det gjelder bare for en del av innvandrergruppene.

Ifølge SSB har utvandringsraten for hele befolkningen steget fra litt over 3 promille på begynnelsen av 1970-tallet til 6,6 promille i 2011. Det vil si at om lag syv av 1.000 bosatte utvandret i 2011. Det heter at (promille)økningen i utvandringsraten de siste årene må ses i sammenheng med en stadig større internasjonal og mobil befolkning i Norge som flytter noe mer på seg uavhengig av økonomiske konjunkturer.

Men selv om vi lever i det noen kaller en globalisert tid, så er nordmenn svært så stedfaste. For det er innvandrere som utgjør en stadig større (promille)andel av de utvandrede: over 70 prosent i 2011, og det har de gjort i hele perioden 1971-2011. I disse 40 årene er derimot utvandringsraten for innvandrere (promille)halvert fra om lag 80 promille på begynnelsen av 1970-tallet til 44 promille i 2011.

De med størst tilbøyelighet til å utvandre igjen, finner vi blant innvandrere fra Nord-Amerika, Norden og Vest-Europa, studenter og arbeidsinnvandrere. Lavest utvandringsrate finner vi blant innvandrere fra Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Øst-Europa utenom EU, flyktninger og familieinnvandrede, og slik har det vært gjennom hele perioden.

Nye innvandringsland, det vil si fra EU-land i Øst-Europa, skiller seg ut ved at utvandringsraten har gått fra å være blant de laveste til de høyeste i løpet av 40-årsperioden – men denne trenden kan nå være snudd, det vil si at også flere av disse blir boende i Norge? Eventuelt det kan handle om manglende registrering for utvandring, som SSB påpeker.

Sannsynligheten for å utvandre avtar med økende botid. Etter ti år i Norge er det nesten ingen som utvandrer. Det gjelder uansett når man innvandret til Norge, men for innvandrere som kom etter 1990 ser utvandringen ut til å stagnere raskere.

SSB: Utvandring fra Norge 1971-2011