Arbeid og utdanning

Sysselsettingsvekst tilskrives ny innvandring

Nesten 27 000 flere innvandrere i arbeid, melder SSB, der innvandrere sto for nesten hele sysselsettingsveksten i Norge fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012. Dette gjelder særlig nye innvandrere fra EØS-landene i Øst-Europa. Samtidig har SSB tatt kritikk fra HRS til seg, og tilkjennegir også tall for den mest yrkesaktive alderspopulasjonen.

Nye tall fra SSB viser at det var størst økning i antall sysselsatte blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa, med om lag 13 500 personer. Det heter at svært mange av disse var nyankomne som bosatte seg i Norge i 2012. Inkluderes innvandrerne fra de øvrige EØS-landene, var det til sammen en økning på nærmere 17 000 sysselsatte i disse gruppene.

For de øvrige innvandrergruppene var det de fra Asia som hadde størst vekst med 5 500 sysselsatte.

SSB tar kritikk til etterretning

Faksimile fra Aftenposten 1.november 2012.

Faksimile fra Aftenposten 1.november 2012.

Det bør bemerkes at andelen sysselsatte innvandrere er registrerte bosatte innvandrere (1.generasjon) i alderen 15-74 år. Som HRS tidligere har påpekt er denne aldersgruppen så vid at den kun gir begrenset informasjon, ikke minst fordi den omfatter mange aldersgrupper hvor langt over halvparten er utenfor arbeidslivet. For eksempel blant personer under 18 år er under halvparten registrert som sysselsatt, fordi de fleste er elever i videregående skoler, mens personer over 61 år ofte er pensjonister. I tillegg er innvandrergruppene ”ung” (mange unge og gå eldre). Vi har således etterlyst at SSB publiserer sysselsettingsstatistikk for gruppene i den mest yrkesaktive alderen, for eksempel 25-61 år. Det kan tyde på at SSB har tatt denne kritikken til etterretning, da de denne gangen også oppgir tall for aldersgruppen 20-66 år.

Videre bør en merke seg at sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte.

Endringer i sysselsettingsprosent

Sysselsettingsprosenten for innvandrergruppene holdt seg uendret (på 62,8 prosent) sammenlignet med året før. SSB forklarer det med at bosatte innvandrere økte i takt med sysselsatte innvandrere i løpet av 2012.

For hele befolkningen i Norge (i samme aldersgruppe, inkludert innvandrergruppene) lå andelen sysselsatte på 68,7 prosent, som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra året før.

Dette tilsier en differanse i sysselsettingsprosenten på 5,9 prosentpoeng mellom innvandrere og hele befolkningen for alderssegmentet 15-74 år.

Aldersjustering gir store utslag

SSB har så sett på den mest yrkesaktive alderspopulasjonen, mellom 20 og 66 år, og da framkommer det en større forskjell. Differanse i sysselsettingsprosenten mellom innvandrere og (fortsatt) hele befolkningen blir da på om lag 11 prosentpoeng.

Men det var alt SSB var villig til å gi i tilknytning til den mest yrkesaktive alderspopulasjonen, utover det som fremkommer i følgende tabell:

130620_ssb1

Innvandrerkvinner jobber minst – og mindre?

Blant innvandrerne (igjen i aldersspennet 15-74 år) var det 67,8 prosent av mennene og 57,3 prosent av kvinnene som var sysselsatte i 4. kvartal 2012. Dette gir en differanse på 10,5 prosentpoeng mellom innvandrermenn og -kvinner.

I befolkningen totalt (altså inkludert innvandrerbefolkningen) blir forskjellen mindre mellom kjønnene. Da er 71,6 prosent menn og 65,7 prosent kvinner sysselsatte, en differanse på 5,9 prosentpoeng.

Mens innvandrermenn hadde en økning i sysselsettingsprosenten fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 på 0,2 prosentpoeng, var det en nedgang blant kvinner på 0,3 prosentpoeng.

I hele befolkningen hadde begge kjønn en nedgang, henholdsvis på 0,1 og 0,7 prosentpoeng.

Store forskjeller mellom innvandrergruppene

Som vi ser av tabellen (over) er det store forskjeller blant de ulike innvandrergruppene. Sysselsettingsnivået blant innvandrere fra EØS-området, som typisk kommer som arbeidsinnvandrere, ligger over befolkningen totalt (15-74 år) på 68,7 prosent, men under den norske, eller øvrige, befolkningen (befolkning eksklusive innvandrere) i samme aldersspenn, som var på 69,7 prosent.

Av dette var i alt (se figur under) 76,1 prosent (Norden), 73 prosent (EU-land i Øst-Europa) og 70 prosent (Vest-Europa). Så kom innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania med en andel på 66,4 prosent sysselsatte. Innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika, samt Øst-Europa utenom EU, lå ganske likt på henholdsvis 63,2 og 62,3 prosent sysselsatte. Gruppen fra Asia lå nede på 54,6 prosent, mens innvandrere fra Afrika bare hadde 42,5 prosent sysselsatte.

130620_ssb2

SSB: Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2012, 4.kvartal