Statistikk

SSB slipper katta ut av sekken

For første gang omtaler Statistisk sentralbyrå (SSB) andelen norske i befolkningen. De påpeker at denne gruppa har vært tilnærmet uendret, på litt under 3,9 millioner, for de årene de har tall for (2003-2013). Som andel av den samlede folkemengden har dermed nordmenn sunket betraktelig. Så nå beviser SSB det som HRS i årevis har formidlet: befolkningsveksten i Norge er innvandringsdrevet og andelen nordmenn går ned.

Det er i en kommentar til sin egen fremskrivning av befolkningen at SSB deler inn befolkningen etter nye kategorier, nemlig sine egne definisjoner som omhandler hvor en selv er født, ens foreldre er født og hvor ens besteforeldre er født. Men én ting skal SSB ha: de er standhaftig når det gjelder å utelate begrepet ”norske”. Norske blir omtalt som ”personer uten innvandringsgrunn”, til tross for at de oppgir sin egen definisjon:

Personer uten innvandrerbakgrunn

Den største gruppa er den hvor verken personen selv eller noen av foreldrene eller besteforeldrene er født i utlandet (se nest øverste celle til venstre i tabell 1). Denne gruppa har vært tilnærmet uendret på litt under 3,9 millioner for de årene vi har tall for, dvs. 2003-2013 (se figur 4). Men som andel av den samlede folkemengden har den sunket fra 85 prosent i 2003 til 77 prosent i 2013 (se figur 5). Dette skyldes særlig den store innvandringen de siste årene, men også et økende antall fødsler der én av foreldrene er innvandrer og den andre ikke er det. Vi lager ikke noen egen framskrivning av denne undergruppa.

Norske er altså (per statistisk definisjon) personer som er født i Norge med norskfødte foreldre og fire norskfødte besteforeldre. SSB har summert opp de ulike kategoriene i følgende tabell (se under, faksimile fra SSB), etter hvor en selv er født (Norge eller utlandet), og videre hvor foreldrene (begge) er født og hvor besteforeldrene (fire) er født:

130611-1

Tabellen er interessant som en fordeling av personer med eller uten en eller annen innvandringsbakgrunn, men har i seg selv begrenset informasjonsverdi fordi den ikke viser utviklingen over tid. Hvilke grupper øker/minsker mest?

Det har derimot SSB formidlet ved hjelp av en figur (se under), som blant annet viser at andelen av den norske befolkningen går ned, først og fremst som et resultat av den høye innvandringen. Som andel av den samlede folkemengden har andelen nordmenn sunket fra 85 prosent i 2003 til 77 prosent i 2013.

130611-2

SSB påpeker også at der er et økende antall fødsler der én av foreldrene er innvandrer og den andre ikke er det, men det er vanskelig å tolke ut fra figuren (lys oransje/gulaktig stripe). Og det er vel akkurat det SSB ønsker: gi folket litt informasjon, men innenfor rammen av det de selv mener er vesentlig å formidle.

Derfor er da også mesteparten av artikkelen fra SSB å anse som et eget forsvar for deres inndelinger av hva de mener bør omtales som innvandringsbakgrunn eller ikke (og ja da, de har med seg det billige poenget med Kongen). Alt for å fortelle oss at andelen innvandrere ikke på lang tid vil overgå andelen nordmenn. Men tallene taler for seg selv: Så lenge andelen nordmenn ligger fast på ca. 3,9 millioner og befolkningen vokser i rekordfart, ja, da er veksten innvandringsdrevet. Uavhengig av SSBs kreative inndelinger.

Så la oss igjen minne SSB om at de først og fremst skal levere tallene, så kan andre mene hva de måtte om Kongen eller Ali er norsk ”nok”. Personlig kjenner jeg personer med innvandrerbakgrunn som er mer norsk – og atskillig bedre i statistikk – enn mange av representantene fra SSB.

SSB: Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge?