Innvandring

Skjerper utvisningsreglene

Justisdepartementet har kommet med en ny instruks til UDI som må anses som en innstramning av utvisningspraksis for utlendinger som er straffet for naskeri og tyveri av mindre verdier. Formålet med utvisning er å verne samfunnet mot kriminelle handlinger.

Det heter at større mobilitet blant borgere fra land både i og utenfor Schengen-området, kombinert med økende økonomiske forskjeller, har gitt store utfordringer for grenseoverskridende kriminalitet. Særlig gjelder dette i sommerhalvåret.

Sommerkriminalitet

Erfaringen er at det i sommerhalvåret kommer et stort antall tilreisende til Norge uten at de har et sted å bo eller tilstrekkelige midler til å kunne livnære seg under oppholdet.

De ulike politidistriktene rapporterer om at det er en sammenheng mellom tigging og straffbar virksomhet av ulik karakter, særlig vinningskriminalitet. Omfanget av denne vinningskriminaliteten medfører store samfunnsøkonomiske kostnader.

Naskeri og tyveri av mindre verdier (relatert til straffelovens §§ 257 og 391 a) utgjør i dag en stor andel av den vinningskriminaliteten som begås og har et omfang som påvirker den generelle samfunnstryggheten, fastslår departementet. Videre påpekes at denne form for vinningskriminalitet krever også en uforholdsmessig stor andel av politiets ressurser.

Trussel mot grunnleggende samfunnshensyn

Departementet viser til at for EØS-borgere er EØS-avtalens grunnleggende prinsipp om fri bevegelighet sentral i tolkningen og anvendelsen av reglene om utvisning. I og med at utvisning innebærer en begrensing i den frie bevegeligheten, kan den derfor, slik EU har utformet reglene, kun begrunnes med at utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende samfunnshensyn.

Departementet har slik sett tolket kriminalitet og annen atferd som anses å være i strid med tradisjonelle moralnormer, å utgjøre en slik trussel. Det viser i denne sammenheng til at det enkelte medlemsland har en viss skjønnsmargin til selv å vurdere hva som anses som et alvorlig samfunnsproblem som landet trenger å beskytte seg mot.

Endret kriminalitetsbilde

Samtidig pekes det at hva som ligger i begrepet kriminalitet vil kunne variere med tid, sted og samfunnsforhold. Endringer i kriminalitetsbildet vil over tid kunne påvirke hva som anses å være en trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Slike endringer kan dermed medføre at forhold som tidligere ikke ble sett på som alvorlig, nå anses å utgjøre et betydelig samfunnsproblem som truer den offentlige orden.

Ny instruks

På denne bakgrunn instruerer Justisdepartementet UDI om å skulle vurdere å fatte vedtak om utvisning i følgende situasjoner:

Utlendinger som vurderes utvist etter utlendingsloven § 122 første ledd (EØS-borgere – utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet):

  • dersom utlendingen har vedtatt forelegg for simpelt tyveri, jf. strl. § 257
  • dersom utlendingen har vedtatt forelegg for naskeri, jf. strl. § 391 a

Ett forelegg vil kunne være tilstrekkelig for at det skal kunne vurderes om utlendingen representerer en slik fare for offentlig orden at utvisning er et nødvendig tiltak. At det stjålne er til eget bruk er ikke til hinder for at utvisning vurderes.

Videre heter det at i tillegg til at den uønskede og ulovlige handlingen må være av en viss alvorlighetsgrad, må utvisning begrunnes i personlige forhold hos den som vurderes utvist. Her skal det foretas en konkret og fremtidsrettet vurdering, hvor det må spørres om det kan antas at utlendingen vil begå tilsvarende handlinger om han får fortsette sitt opphold i Norge. Også omstendighetene rundt det straffbare forholdet og utlendingens livssituasjon vil være forhold av betydning.

Det påpekes at følgende momenter vil kunne gi veiledning i vurderingen av om det kan antas å foreligge gjentakelsesfare:

  • utlendingen er uten bopel og mangler annen tilknytning til Norge
  • utlendingen er uten midler til å forsørge seg selv
  • utlendingen har ikke et dokumenterbart formål med oppholdet, som tyder på at han skal være i arbeid eller er kommet som turist
  • den straffbare handlingen er begått kort tid etter innreise
  • den straffbare handlingen er begått i ledtog med andre
  • utlendingen er registrert påtruffet i kriminelle miljøer eller sammen med andre som er straffet for kriminelle forhold
  • det foreligger andre opplysninger som tilsier at det foreligger fare for gjentakelse av tilsvarende kriminalitet

Instruks om justering av utvisningspraksis for utlendinger som er straffet for overtredelse av straffeloven § 257 og § 391 a