Statistikk

Muslimer og tillit

Som ledd i et pågående forskningsprosjekt har Norges Forskningsråd fått TNT Gallup til å utføre en undersøkelse av Norges innbyggeres holdning til den norske rettskulturen.

Undersøkelsen kartlegger eventuelle forskjeller mellom muslimer og befolkningen generelt sine holdninger til våre lovers moralske grunnlag og en rekke sentrale rettslige institusjoner. Deler av denne undersøkelsen presenteres i Civita-notat 12/2103, under tittelen ”Muslimer og tillit – Om muslimers forhold til norske rettslige institusjoner”.

En av svakhetene med notatet fra Civita er at de kommenterer at ”utvalget er lite”, som vil ha betydning for dataenes representativitet, uten at de angir størrelsen på utvalget. Civita påpeker videre at undersøkelsen dekket nesten 130 spørsmål, og at utvalget som er foretatt her er basert på skjønn, der andre spørsmål fra datasettet kunne vært valgt isteden.

Vi gjengir her hovedfunnene presentert i figurer slik svaralternativene er gjengitt i notatet, uten nærmere kommentarer fra vår side. I figurer mer med .. betyr det at vi ikke har fått oppgitt fordelingene på kategoriene for denne prosentandelen.

1. Hva bør være det viktigste for Norge på det nåværende tidspunkt?
1. Å verne om personlig frihet
2. Å sikre orden i landet vårt
3. Begge/det kommer an på
4. Ingen av dem
5. Annet/vet ikke

130610-1

2. Synes du loven i Norge …
1. Generelt er til hjelp for folk som deg selv
2. Generelt lager problemer for sånne som deg selv
3. Begge
4. Ingen av dem
5. Annet/vet ikke

130610-2

3. Tenk deg at det var noen problemer som du måtte gå til et offentlig kontor med. Tror du at du ville bli behandlet rettferdig av de ansatte på dette kontoret?
1. Ja
2. Nei
3. Bare ved å bruke kontakter eller bestikkelser
4. Begge/det kommer an på
5. Ingen av dem
6. Annet/vet ikke

130610-3

4. I det store og det hele, føler du at loven i Norge:
1. Er rettferdig
2. Er urettferdig
3. Begge/kommer an på
4. Ingen av dem
5. Annet/vet ikke

130610-4

5. Og i det store og det hele, føler du at loven i Norge:
1. Reflekterer alminnelig anerkjente moralske verdier, som deles av folk flest i Norge
2. Reflekterer statens makt til å kontrollere folk
3. Begge/det kommer an på
4. Ingen av dem
5. Annet/vet ikke

130610-5

6. Folks holdning til saker som røyking, narkotika og personlige forhold kan endre seg over tid. Når folks holdning og atferd endrer seg, bør loven da:
1. Endres for å reflektere endringen i folkemeningen
2. Forbli uendret, som en fast standard for akseptabel atferd
3. Begge/det kommer an på
4. Ingen
5. Annet/vet ikke

130610-6

7. Loven bør være basert på Norges skikker og tradisjoner
1. Helt enig
2. Delvis enig
3. Delvis uenig
4. Helt uenig
5. Verken enig eller uenig
6. Annet/vet ikke

130610-7

8. Loven bør være basert på religion
1. Helt enig
2. Delvis enig
3. Delvis uenig
4. Helt uenig
5. Både enig og uenig
6. Verken enig eller uenig
7. Annet/vet ikke

130610-8

9. Skal loven være basert på generelle moralske verdier, det som folk flest i Norge mener er riktig eller galt
1. Helt enig
2. Delvis enig
3. Delvis uenig
4. Helt uenig
5. Både enig og uenig
6. Verken enig eller uenig
7. Annet/vet ikke

Fordelingen oppgis ikke for befolkningen. Det heter at ”Dette er omtrent likt som i den generelle befolkningen, kun med en liten forskyvning mellom helt og delvis enig-kategoriene. 40% var helt enig, mens 51% var delvis enig i befolkningen generelt.”

130610-9

10. Samlet sett, mener du at vanlige folk i Norge bør ta sine problemer eller tvister til domstolene?
1. Oftere
2. Sjeldnere
3. Begge/det kommer an på
4. Ingen av dem
5. Annet/vet ikke

130610-10

11. En leder i lokalsamfunnet, kommunestyre-representant eller ordfører:
1. Er ofte bedre
2. Er noen ganger bedre
3. Er sjelden bedre
4. Er aldri bedre
5. Blanding bedre og verre
6. Verken bedre eller verre
7. Annet/vet ikke
til å løse en tvist eller et problem i Norge.

130610-11

12. En lokal religiøs leder:
1. Er ofte bedre
2. Er noen ganger bedre
3. Er sjelden bedre
4. Er aldri bedre
5. Blanding bedre og verre
6. Verken bedre eller verre
7. Annet/vet ikke
til å løse en tvist eller et problem i Norge.

130610-12

13. Tenk deg at religiøse ledere motsetter seg en lov som Stortinget har vedtatt og gjør det klart at den strider mot deres religion. Hva bør religiøse mennesker gjøre?
1. Adlyde loven
2. Følge sine religiøse ledere sitt råd
3. Følge sin egen samvittighet
4. Forlate dette landet og bosette seg et annet sted
5. Blanding
6. Ingen av dem
7. Annet/vet ikke

130610-13

(PS: I notatet heter det at 48 prosent av muslimene svarte ”følge religiøse ledere sitt råd”. Men sum for alle kategoriene blir 101 prosent, og jeg vet ikke i hvilken kategori feilen ligger)

14. Tenk deg at noen religiøse ledere overtaler Stortinget til å vedta en lov som krever at alle må overholde ett av prinsippene i deres religion. Hva bør ikke-religiøse mennesker, eller de som tilhører andre religioner, gjøre?
1. Adlyde loven
2. Protestere mot denne loven
3. Følge sin egen samvittighet
4. Forlate dette landet og bosette seg et annet sted
5. Blanding/ikke les opp
6. Annet/vet ikke

130610-14

15. Noen mennesker sier at regjeringen bør anstrenge seg for å tilpasse lovene i landet til etniske og religiøse minoriteter sine behov. Andre er uenige. Hvilken av de følgende påstandene kommer nærmest ditt synspunkt?
1. Etniske og religiøse minoriteter må alltid adlyde norsk lov
2. Loven bør være tilstrekkelig tolerant når det gjelder personlig frihet, slik at den ikke
støter slike minoriteter
3. Noen lover bør ikke håndheves overfor disse minoritetene, forutsatt at det ikke skader
andre mennesker
4. Blanding
5. Ingen
6. Annet/vet ikke

130610-15

16. Bør det være noen spesielle lover som gjelder bare for etniske eller religiøse minoriteter – for eksempel om ekteskap, skilsmisse eller arv
1. Ja
2. Nei
3. Begge/kommer an på
4. Ingen av dem
5. Annet/vet ikke

130610-16

Civita-notat_12_2013