Innvandring

Begrens innvandringen, sier LO

LO ber regjeringen begrense innvandring fra EUs nye medlemsland.

Norges tilknytning til EU via EØS-avtalen gir såkalt ”fri flyt av arbeidskraft” til Norge.

LO mener at erfaringene fra innlemmelsen av ti østeuropeiske land i EU i 2004 og 2007 tilsier at innvandringen må begrenses. Det skal gjøres ved en overgangsordning. Så når Kroatia blir EU-medlem fra 1. juli, ønsker LO en overgangsordning som skal vare i sju år.

Årsaken til LOs motstand er at innvandring fra lavkostland presser norsk arbeidsliv, skriver Vårt Land.

– Vi ber om en overgangsordning for å ha kontroll. Arbeidstakerne skal komme hit under skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, og ikke risikere å bli utsatt for sosial dumping, sier Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO.

Men LO får ikke støtte fra NHO og Virke (tidligere HSH). De mener at en overgangsordning bare vil føre til økt papirmølle, samt at EU-utvidelsen i 2004 bevitner at en slik ordning ikke fører til noen begrensning i arbeidsinnvandring, melder NTB.

At EU skulle godta en forskjellsbehandling av kroater eller andre, er nok lite trolig. Så skal vi gjort noe med den rekordhøye innvandringen til Norge, må alle politiske partier ta inn over seg at det faktisk er mulig å reforhandle EØS-avtalen. Endog tre ut av en slik avtale. Slik avtalen med fri flyt av arbeidskraft fungerer i dag, er den blitt mer å betrakte som fri flyt av norske trygde- og stønadsordninger.