Statistikk

Minoritetsspråklige elever i flertall ved osloskolene?

I dag kom tallene fra Utdanningsetaten i Oslo som forteller om andelen minoritetsspråklige i Osloskolene. Andelen minoritetselever fortsetter å vokse i hovedstaden, samtidig som skjevfordelingen fortsetter: skoler med svært få minoritetselever (Oslo Vest) blir flere, mens andelen skoler som allerede har mange minoritetselever (Oslo øst) blir enda flere. Likevel synes ikke veksten i elevmassen å følge innvandringstakten for hovedstaden.

Det er likevel verdt å merke seg at Utdanningsetaten opererer med definisjonen ”minoritetsspråklige”, og andelen minoritetsspråklige baserer seg på selvrapportering fra skole og foreldre. Andelen minoritetsspråklige trenger således ikke være sammenfallende med andelen innvandrere eller dem med innvandrerbakgrunn.

Utviklingen i andelen elever

På Utdanningsetatens hjemmeside ligger det tall for andelen elever og minoritetsspråklige elever fra skoleåret 2009/2010. I perioden 2009/2010 til 2012/2013, altså i løpet av fire skoleår, har andelen registrerte minoritetsspråklige elever gått fra 21 051 til 22 983 elever, eller fra i underkant av 40 prosent til 41 prosent av den samlede elevmassen, se figur under. Det utgjør en vekst på 9 prosentpoeng for minoritetsspråklige elever. I samme periode har andelen elever uten minoritetsspråk, her benevnt som norske elever, gått fra 32 067 til 33 493 elever. Det utgjør en vekst på i overkant av 4 prosentpoeng.

131501_elevOsloF1

Skoleåret 2009/10

Allerede i 2009/2010 var det et betydelig antall osloskoler som hadde flertall av minoritetsspråklige elever. Av da totalt 136 skoler hadde 56 skoler over 50 prosent minoritetsspråklige elever (i tillegg hadde to skoler akkurat 50 prosent), som utgjorde 41 prosent av skolene (eller 42,5 prosent, om de to med 50 prosent medregnes).

Færrest

Før vi går nærmere inn på osloskoler med flertall av minoritetsspråklige elever, skal vi se litt på skolene i den andre enden, det vil si skoler med færrest minoritetsspråklige elever. Av totalt 136 skoler var det kun én skole som ikke hadde noen minoritetsspråklige elever, og det var Maridalen barneskole. Det var ytterligere åtte skoler som hadde under 10 prosent minoritetsspråklige elever: Bekkelaget og Midtstuen skole hadde begge 1 prosent, Bogstad skole 4 prosent, Kastellet og Vinderen skole 5 prosent, Ullevål skole hadde 7 prosent, mens Slemdal og Tåsen skole begge hadde 8 prosent.

Flertall

Blant skolene med minoritetsspråklige elever i flertall, var forskjellene betydelige. For 20 av de 56 skolene med minoritetsspråklige elever i flertall, lå andelen fra 51 til 59 prosent. For 17 av skolene var andelen minoritetsspråklige på 60 til 69 prosent. På åtte av skolene var andelen mellom 70 og 79 prosent, mens det var fire skoler på mellom 80 og 89 prosent. For seks av skolene var andelen minoritetsspråklige på over 90 prosent. Her var høyeste andel på 97 prosent (på Mortensrud barnskole). Jf. figur 2 og fullstendig oversikt i tabell 1 (under).

131501_elevOsloF2Den fullstendige listen, ser slik ut, sortert alfabetisk i hver kategori: 131501_elevOsloT1

Så er spørsmålet: Hvordan har egentlig utviklingen gått etter 2009/2010, både totalt sett og for de enkelte skolene? Vi konsentrerer oss her om skolene med færrest minoritetsspråklige elever samt skolene med flest minoritetsspråklige elever.

I 2010/2011 var det 135 skoler i Oslo, en mindre enn året før. Dette skoleåret har 51 skoler (mot 56 året før) over 50 prosent minoritetsspråklige elever (i tillegg hadde tre skoler, mot to året før, akkurat 50 prosent). Det utgjorde 38 prosent av skolene (40 prosent om de tre med 50 prosent medregnes). Altså mindre enn året før. Fortsatt er Maridalen barnskole eneste skole uten noen minoritetsspråklige elever.

Som nevnt var det 8 skoler med under 10 prosent minoritetsspråklige i 2009/2010 (i tillegg til Maridalen barnskole). I 2010/11 var andelen fem: Bekkelaget med 1 prosent, Disen med 6 prosent, Tåsen med 7 prosent, Ullevål med 9 prosent og Vinderen med 6 prosent.

For ti (mot 20 året før) av skolene med minoritetsspråklige elever i flertall, lå andelen fra 51 til 59 prosent. For 23 av skolene (mot 17 året før) var andelen minoritetsspråklige på 60 til 69 prosent. På ni av skolene (mot åtte året før) var andelen mellom 70 og 79 prosent, mens det var fire skoler (samme som året før) på mellom 80 og 89 prosent. For seks av skolene (samme som året før) var andelen minoritetsspråklige på over 90 prosent. Som året før lå høyeste andel på 97 prosent (på Mortensrud barnskole, men nå også fulgt av Vahl barneskole).

I 2011/20012 var det 135 skoler i Oslo. 54 skoler hadde flertall av minoritetsspråklige elever, som var i overkant 40 prosent (en skole har akkurat 50 prosent).

Andelen med under 10 prosent minoritetsspråklige økes til åtte skoler, inkludert Maridalen barneskole med null prosent. De øvrige er Bekkelaget, Bogstad, Disen, Kjelsås, Midtstuen, Tåsen og Vinderen.

12 av skolene hadde en andel minoritetsspråklige elever på 59-59 prosent, 19 skoler hadde en andel på mellom 60-69 prosent, 11 skoler hadde mellom 70-79 prosent, syv skoler mellom 80-89 prosent og fem skoler 90-100 prosent (i 2011 legges Hersleb skole ned, en skole med over 90 prosent minoritetsspråklige elever). Høyeste andel er fortsatt 97 prosent, men nå kun ved Vahl skole.

I 2012/20013 er det 135 skoler i Oslo.56 skoler har flertall av minoritetsspråklige elever, som utgjør 41 prosent.

Andelen med under 10 prosent minoritetsspråklige øker til ti skoler, inkludert Maridalen skole som til nå ikke har hatt noen minoritetsspråklige elever. I år presenteres skolens elevfordeling ved prikker (andelen prikkes hvis det er under 10 elever). De øvrige er Bekkelaget, Bogstad, Disen, Midtstuen, Munkerud, Ris, Slemdal, Tåsen og Vinderen.

11 av skolene har en andel minoritetsspråklige elever på 59-59 prosent, 19 skoler har mellom 60-69 prosent, ti skoler har mellom 70-79 prosent, 11 skoler mellom 80-89 prosent og fem skoler 90-100 prosent. Høyeste andel er nå 98,4 prosent, ved Tøyen skole.

131501_elevOsloF3

Særskilt språkopplæring

Minoritetsspråklige elever har i henhold til opplæringsloven § 2-8 rett til særskilt norskopplæring hvis vedkommende:

  • har et annet morsmål enn norsk og samisk og
  • ikke kan godt nok norsk til å følge den vanlige undervisningen i skolen.

I tillegg har vedkommende rett til morsmålopplæring, tospråklig opplæring i andre fag enn norsk, eller begge deler hvis vedkommende:

  • har så svake ferdigheter i norsk at en ikke kan følge noen undervisning på norsk.

Særskilt norskopplæring: Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk
Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål utført av tospråklig lærer
Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål

Bare for å få en noenlunde oversikt over særskilt språkkopplæring, tok jeg en test for året 2012/2013. Av totalt 22 983 minoritetsspråklige elever i 2012/2013, har 14 209 vedtak om særskilt norskopplæring. Det er 62 prosent. Variasjonene er betydelige, men det kan synes som om slik vedtak lett fattes.

For skolene som ligger på mellom 90-100 prosent minoritetsspråklige elever, ligger denne andelen på 73 til 97 prosent. Tilfeldig testing viser derimot at andelen vedtak om særskilt språkkopplæring synes å ligge høyt selv om andelen minoritetsspråklige elever ikke er svært høy. For eksempel på Bjølsen skole (50,1 prosent minoritetsspråklige) har 73 prosent av disse særskilt språkopplæring. Ved Gamlebyen skole (62,1 prosent minoritetsspråklige) har 82 prosent slik opplæring, Grünerløkka skole (40, 2 prosent minoritetsspråklige) 55 prosent, Huseby skole (17,1 prosent minoritetsspråklige) 46 prosent, og Munkerud skole (3,6 prosent minoritetsspråklige) 75 prosent.