Økonomi

Forskjellsbehandling av pensjonister i utlandet

Pensjonister i utlandet behandles ulikt av Regjeringens skattepolitikk. For eksempel må pensjonister i Thailand betale skatt på pensjonen, mens de som flytter tilbake til Pakistan slipper unna.

Norske pensjonister i flere land er opprørt over måten regjeringen praktiserer skattereglene, melder Nettavisen NA24 

Kildeskatt 

Stridens kjerne heter ”kildeskatt”, en skatt på pensjonen til utflyttede pensjonister, som ble innført under Kristin Halvorsen (SV). Det har ikke manglet på advarsler fra opposisjonen om at skatten ikke var godt nok utredet.  

Kildeskattereglene treffer ikke godt nok, og dermed er det noen som må betale, mens andre slipper unna. Ordningen tituleres som ”ren bingo”. 

– Det er ren bingo om du må betale skatten eller ikke. Alt avhenger av hvilket land du flytter til. I noen land slipper du, i andre land må du betale. I tillegg praktiseres regelverket feil da Finansdepartementet og Skatteetaten ikke tar hensyn til skatteavtalene Norge har med mange land, sier leder av den globale organisasjonen for utflyttede pensjonister Noralliansen Jakup Skamsar til Nettavisen NA24.  

Skamsar, som selv har selv flere års praksis fra jobb som ligningsfunksjonær ved Oslo ligningskontor, forteller at norske pensjonister i Thailand blir trukket kildeskatt, mens de som på sine gamle dager flytter tilbake Pakistan slipper unna kildeskatten.  

Etterlyser likhetsprinsippet

Dermed tvinges norske pensjonister i Thailand å betale skatt, selv om Thailand ikke krever skatt av pensjonister fra utlandet. Samme ordning er derimot ikke innført i et land som Pakistan. 

– Norske pensjonister i Thailand må dokumentere at de har betalt skatt i Thailand for å slippe å betale kildeskatt til Norge. Et krav som ikke gjelder norskpakistanere i Pakistan, som dermed helt slipper å betale kildeskatt. Hvor er det blitt av likhetsprinsippet i norsk skattelov, spør leder av den globale norske organisasjonen Emigrant 1, Jan Eiliv Mehus.  

Redaktør Dag Ekeberg i avisen Thailands Tidende mener norske myndigheter opptrer som et verdenspoliti, i alle fall i deler av verden:  

– Regjeringen har de siste årene brukt mye energi på å se til at norske pensjonister og trygdemottakere i Thailand betaler skatt. Enten skal det betales kildeskatt til Norge eller ordinær skatt til Thailand. Norge er blitt et lokalt verdenspoliti for Sørøst-Asia. De ønsker å påse at Thailand ikke går glipp av skattekroner fra norske pensjonister, selv om Thailand aldri har ytret noe ønske om å skattlegge utenlandske pensjonister, sier Ekeberg.

Han peker i tillegg på at Regjeringen ikke har noen planer om å starte reforhandling av skatteavtalen med Pakistan.  

– Regjeringen mener tydeligvis det er uproblematisk at det er en forskjellsbehandlingen mellom etniske nordmenn og innvandrere. Hvorfor er disse skatteavtalene blitt forskjellige? Det er det ingen som vet. Det sitter altså byråkrater utenfor allmennhetens søkelys og formulerer slike skatteavtaler. Vi vil vite hvorfor de har formulert ulike avtaler med Pakistan og Norge. Og ikke kom og skyld på den andre avtaleparten. Vi tror Norge som et rikt vestlig land stort sett får det som de vil når slike avtaler forhandles, sier Ekeberg.  

Bryter skatteavtalene 

Skamsar mener Norge, ved Finansdepartementet og Skatteetaten, bryter skatteavtalene Norge har med mange land i verden.  

– Utenlandspensjonistenes opparbeidede pensjons- og trygderettigheter, blir avkortet med cirka 500 millioner kroner hvert år og tilsvarende beløp blir unndratt beskatning i bostedslandet ved at Skatteetaten praktiserer den såkalte fireårsregelen for skattemessig utvandring og kildeskatt på pensjon feil og i strid med juridiske bindende bilaterale skatteavtaler Stortinget har ratifisert. Praktiseringen bryter også med internasjonale konvensjoner, avtaler og folkerettslige prinsipper i Wienkonvensjonen, sier Skamsar til Na24.no.  

183-dagers regel

Et sentralt punkt i skatteavtalene Norge har med mange land er at beskatningsretten tilfaller bostedslandet dersom personen oppholder seg i landet mer enn 183 dager per år.  

– Det betyr at norske pensjonister i for eksempel Thailand skal skatte til Thailand. Bostedslandet har beskatningsretten både for private og offentlig pensjoner ifølge Skatteavtalens artikkel 18. Men Thailands krever kun skatt av utenlandske pensjonister for den pensjon som innføres til Thailand, sier Skamsar.  

Tvinges til å betale en skatt som ikke finnes 

Pensjonistene slipper unna kildeskatten sier Finansdepartementet og Skatteetaten – men da må de dokumentere at de har betalt skatt til Thailand. Norge tvinger dermed nordmenn til å betale en skatt til Thailand som ikke finnes.  

– Men skatteetaten har kun hjemmel til å kreve å få dokumenter hvor mye du har oppgitt til beskatning i Thailand – ikke om eller hvor mye skatt du har betalt, sier Skamsar.  

Diskriminering etter bostedsland

Skamsar peker også å et annet paradoks med regjeringens skattepolitikk.  

– Norske pensjonister med lave og midlere pensjoner bosatt i Norge slipper å betale skatt, grunnet lavt inntektsnivå. En norsk pensjonist i Thailand med samme pensjonsstørrelser tvinges til enten å betale kildeskatt til Norge uten å få noe tilbake for denne skatten, eller skatte til Thailand. Heller ikke Thailand yter noe i tilbake til norske pensjonister for skatten som de mottar. Forstå det den som kan, sier Skamsar.

Samme problematikk gjør seg gjeldende i Tyskland, der Ola Slagstad er utenlandspensjonist.  

– Norske pensjonister i flere land, blant annet her i Tyskland, må to ganger i året i hele levetiden sende omfattende dokumentasjoner og selvangivelse til den norske skatteetaten for å unngå å bli trukket kildeskatt etter skatteavtalen mellom Norge og Tyskland. Dersom dokumentasjonene ikke har riktig form, selvangivelsen ikke blir riktig manuelt korrigert etc., blir sendt innen frister som kreves eller pensjonisten helsemessig ikke er i stand til å få sendt disse dokumentasjoner blir pensjonisten avkrevd automatisk 15 prosent kildeskatt, som da er et brudd på skatteavtalen. Hvorfor disse årlige og livslange krav som på et eller annet tidspunkt i aldringsprosessen av pensjonisten fører til at kildeskatt urettmessig blir trukket i tillegg til pensjonistens skatt til bostedslandet. Burde ikke et engangs krav være nok?, spør Slagstad.  

For strenge regler

Verken H eller FrP støtter dagens kildeskattordning. FrPs skattepolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde gir utenlandspensjonistene full støtte og vil avskaffe hele kildeskatten. Han mener Norge bør konsentrere seg om de som er bosatt i Norge og ikke legge seg opp i andre lands skatteordninger:  

– Norge bør kun kreve skatt av personer som er bosatt i Norge. De skattemessige utflyttingsreglene er altfor strenge. Man er i dag skattepliktig til Norge utflyttingsåret pluss de tre påfølgende inntektsår. Dersom myndighetene i Thailand ikke ser behov for å skattlegge norske pensjonister bosatt i landet, så er dette ikke noe norske myndigheter bør blande seg opp i, sier Tybring-Gjedde.  

Tybring-Gjedde får støtte av Høyres skattepolitiske talsmann Gunnar Gundersen.  

– Høyre advarte i flere omganger mot kildeskatten for pensjoner som i 2009 ble lagt fram av daværende finansminister Kristin Halvorsen. Vi gjorde regjeringen oppmerksom på flere av utslagene som kommer fram av dagens artikkel i Nettavisen NA24. Vi mente hele forslaget var for dårlig utredet og ønsket å sende hele saken tilbake til regjeringen. I ettertid har vi stilt spørsmål knyttet til utslag av kildeskatten og påstander som har dukket opp flere ganger, men med negativt resultat med hensyn til å få regjeringen til å ta tak i utfordringene, sier Gundersen.  

Nettavisen NA24 påpeker at Finansdepartementet foreløpig ikke svart på noen av avisens henvendelser.