Islam

11 spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV) vil at unge skal ekstremistsjekke dem som prøver å verve dem til religiøse grupper ved 11 spørsmål. Svares det negativt på eksempelvis likestilling mellom kjønnene, forbud mot visse ytringer, skal varselklampene lyse. Samtlige spørsmål er knyttet til norsk lov. Vi trodde alle i Norge var forpliktet til å følge norsk lov. Sjekklisten avkler islams grunnleggende problem med moderniteten? Kan media vennligst se den unike sjansen og ta med seg listen rundt i sentrale moskeer og be imamene svare for seg?

Listen med spørsmål etterlater flere spørsmål. Kan Chaudhry peke på en eneste moské som ville komme positivt ut av ekstremistsjekken? Hva med de rundt 6 000 på Youngstorget 21.september som ville avvikle ytringsfriheten, det vil si forby kritikk av islam og Muhammed? Er de alle ekstremister? Potensielle terrorister? Demonstrasjonen ble organisert av Islamsk Råd, som ifølge Chaudhry er ekstremistisk? Mener Chaudhry at de som i Norge i dag bekjenner seg til islam, skal vende helt sentrale tekster ryggen – tekster som det er en unison enighet om blant lærde?

Ber ikke egentlig Chaudhry de unge om å slutte å gå i moskeen? Forteller hans oss ikke med dette hva som er grunnleggende galt med islam?

Det er som kjent nominasjon i SV i morgen, der Chaudhry kjemper om Stortingslivet i neste periode med Heikki Holmås. Sjekklisten på 11 spørsmål minner om et spill for galleriet, og et trekk i nominasjonskampen.

Her er spørsmålene, som vel også en del konservative kristne kan ha problemer med å svare positivt på? Likestilling står vel ikke sterkt i Levende ord, eller?

 • Norsk lov fastslår at menn og kvinner har like rettigheter, både politisk og juridisk. Er du enig i det, eller vil du endre dette?
 • Norsk lov gir kvinner og menn lik rett til arv. Er du enig i det, eller vil du endre dette?
 • Norsk lov likestiller kvinners og menns vitneprov i en rettssal. Er du enig i det, eller vil du endre dette?
 • Norsk lov sidestiller menn og kvinner i ekteskapet. Kvinner kan oppløse ekteskap akkurat som menn. Er du enig i det, eller vil du endre dette?
 • Norsk lov gir kvinner rett til å ta engen valg. Er du enig i det, eller vil du endre den?
 • Norsk lov sier at nedre aldersgrense for giftemål er 18 år, for begge kjønn. Er du enig i det, eller vil du endre den?
 • Ytringsfriheten er slått fast i norsk lov og i sedvanen slår ring rundt den. Er du enig i det, eller vil du endre dette? Eventuelt hvilke ytringer vil du forby?
 • Den norske grunnloven fastslår religionsfriheten – konkret rett til å konvertere til en annen religion? Er du enig i det, eller vil du endre dette?
 • Det norske samfunnet er tuftet på demokrati. Er du enig i det, eller vil du endre dette?
 • I Norge er Stortinget den lovgivende forsamling. Er du enig i det, eller vil du endre dette?
 • Norsk lov fastslår at minoritetene – også seksuelle – har samme rettigheter som majoriteten. Er du enig i det, eller vil du endre dette?

Kari Vogt tror ikke sjekklisten avdekker ekstremisme. Hun tror som oss at den avdekker tradisjonelle islamske synspunkt. Sjekklisten avkler islams grunnleggende problem med å trå inn i en moderne tidsalder.

Men islamforsker Kari Vogt tviler på at Chaudrys framgangsmåte har noe særlig for seg. Hun har ingen tro på at slike spørsmål vil føre til at færre unge muslimer lar seg radikalisere.

– Ved hjelp av disse spørsmålene oppnår du bare å bekrefte at det finnes noen som har holdninger som ikke lett lar seg forene med moderne, vestlig tenkning, sier hun til NRK.no.

Ifølge forskeren bryter tradisjonell islamsk lovtolkning med vestens idealer om likebehandling av kvinner og menn, heterofile og homofile, muslimer og ikke-muslimer.

– Det er likevel veldig få muslimer som ikke vil følge norsk lov i Norge, men ideelt sett vil mange ønske et annet samfunn.

Advarer mot å blande kortene

Samtidig advarer hun mot å sette likhetstegn mellom konservative, religiøse grupper, og miljøer som ønsker å bruke vold for å oppnå sine mål.

Ifølge Vogt «avslører» Chaudrys sjekkliste først og fremst konservative – ikke ekstreme – syn.

– Det er ytringsfrihet og meningsfrihet som burde herske i dette landet, og det er neppe på denne måten man avdekker tendenser som er farlige i samfunnet vårt.

Hun mener det ikke eksisterer noen selvfølgelig kobling mellom strengt religiøse muslimer og radikaliserte muslimer som er villige til å bruke vold.