Statistikk

Flyktningstatistikk per 1.januar 2012

Ny statistikk forteller at det bodde 163 500 personer med flyktningbakgrunn i Norge, hvor de største gruppene er fra Irak og Somalia. Størst var økningen fra Eritrea, Somalia og Afghanistan. Oslo er det fylket som har flest bosatte personer med flyktningbakgrunn, færrest er det i Finnmark.

Rita Karlsen, HRS

Ny statistikk fra SSB forteller at det bodde 163 500 personer med flyktningbakgrunn i Norge per 1. januar 2012. De utgjorde dermed 3,3 prosent av Norges befolkning, og 30 prosent av alle innvandrere i Norge. I løpet av 2011 økte antall bosatte personer i Norge som har flyktningbakgrunn, med 5 800 personer. Videre heter det at av disse var 4 300 regnet som primærflyktninger, mens de resterende 1 500 var familieinnvandrede til primærflyktninger.

Men det er kanskje verdt å merke seg at SSB presiserer at de bruker begrepet ”person med flyktningbakgrunn” her om personer som har kommet til Norge av fluktgrunner, og familieinnvandrede til disse. Også de som opprinnelig kom av andre grunner, men som senere har fått en flyktningtillatelse, er telt med. Med fluktgrunner menes at vedkommende har fått beskyttelse i Norge, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Genèvekonvensjonen. Barn som personer med flyktningbakgrunn har fått etter at de kom til Norge, er ikke regnet med. Ut fra dette antar jeg at ”primærflyktning” (som i seg selv er et underlig ord) og ”person med flyktningbakgrunn” er det samme.

Av de til sammen 163 500 personer med flyktningbakgrunn i Norge regner SSB 119 100 som primærflyktninger, mens de resterende 44 400 som familieinnvandrede til primærflyktninger.

SSB forteller at personer med flyktningbakgrunn fra Irak og Somalia var de to største gruppene, men at den største økningen sto personer med flyktningbakgrunn fra Eritrea for, med en økning på 1 500 personer. Deretter fulgte Somalia (med 1 200 flere personer) og Afghanistan (800 flere personer).

Personer med flyktningbakgrunn fra Irak har vært den største gruppen siden 2003, og er det fremdeles med i alt 20 600 personer. I løpet av det siste året har denne gruppen bare økt med 300 personer, og ifølge SSB var nesten hele denne økningen blant personer som er familietilknyttet en person med flyktningbakgrunn. Personer med flyktningbakgrunn fra Somalia var nest største gruppe, med i alt 20 100 personer.

Blant dem med flyktningbakgrunn var det per 1. januar 2012 om lag 10 200 flere menn enn kvinner, og også relativt mange unge voksne sammenlignet med befolkningen som helhet. Ved inngangen til 2012 var 44 prosent av alle med flyktningbakgrunn i alderen 20 til 39 år, mens tilsvarende aldersgruppe i hele befolkningen var 27 prosent.

Av de 163 500 med flyktningbakgrunn hadde 63 prosent norsk statsborgerskap.

Oslo er det fylket som har flest bosatte personer med flyktningbakgrunn, med 43 400 personer. Dette er 27 prosent av alle med flyktningbakgrunn i Norge, og 7 prosent av den totale folkemengden i hovedstaden per 1. januar 2012. Personer med flyktningbakgrunn utgjorde 31 prosent av alle innvandrere i Oslo.

I Akershus bodde det per 1. januar 2012 19 300 personer med flyktningbakgrunn, mens det i Rogaland bodde 12 100. Færrest med flyktningbakgrunn finner vi i Finnmark, med 1 500 bosatte personer.