Statistikk

Utdanningsnivået til innvandrere varierer

Det er mange høyt utdannede innvandrere i Norge, samtidig er det en relativt stor andel personer i enkelte innvandrergrupper som ikke har utdanning, melder SSB.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge SSB er det registrert drøyt 51 000 innvandrere i Norge med lang høyere utdanning. Dette utgjør en andel på 13 prosent av dem SSB kjenner utdanningsnivået til, mens for hele befolkningen (altså ikke øvrig befolkning) er det 7 prosent som har utdanning på dette nivået.

Høy utdanning: franskmenn og ukrainere

Lang høyere utdanning tilsvarer utdanning på universitets- og høgskolenivå med en varighet på mer enn fire år, og inkluderer også forskerutdanninger. De største andelene personer med lang høyere utdanning var blant franskmenn og ukrainere, med henholdsvis 46 og 37 prosent, melder SSB.

Kort høyere utdanning er utdanning med inntil fire års varighet på universitets- og høgskolenivå. Vel 23 prosent av innvandrerne har fullført en utdanning på dette nivået, mens det tilsvarende tallet for hele befolkningen er 22 prosent.

Det heter at grunnlaget for statistikken over befolkningens utdanningsnivå siden forrige publisering er blitt oppdatert med data fra en spørreundersøkelse (gjennomført høsten 2011). Undersøkelsen omhandlet utdanninger som er fullført i utlandet av personer som senere innvandret til Norge. Dette har ifølge SSB medført at antall med uoppgitt utdanning er vesentlig lavere enn hva som har blitt publisert tidligere.

Videregående: slovakiere, polakker og svensker

Når det gjelder dem som skilter (kun) med videregående skole, er det tre av fem innvandrere fra Slovakia og for litt over halvparten av polakkene. Deretter følger 41 prosent av svenskene (i underkant av 14 prosent av svenskene har lang høyere utdanning).

Ingen utdanning: afghanere og somaliere

Ifølge SSB er det få innvandrere som ikke har noen som helst fullført utdanning, men likevel er dette gjeldende for en relativt høy andel i enkelte innvandrergrupper.

Andelen uten utdanning er høyest for innvandrere fra Afghanistan og Somalia. Over 12 prosent av innvandrerne fra Afghanistan, og nesten 11 prosent av innvandrerne fra Somalia, har ingen fullført utdanning. Men, som SSB presiserer: for innvandrerne som gruppe er det kun 2,2 prosent som ikke har utdanning.

Oslo

SSB publiserer også en tabell som viser utdanningsnivået fordelt på bydeler i Oslo, men denne kommenterer de ikke. Dog taler den for seg selv:

Befolkningen

Drøye 29 prosent av befolkningen som er 16 år og eldre har universitets- eller høgskoleutdanning.

Ifølge SSB har andelen av befolkningen med høyere utdanning økt med 7 prosentpoeng siden 2000. Og andelen med kun grunnskoleutdanning har sunket med 5 prosentpoeng, til 29 prosent, i den samme perioden. Andelen med videregående utdanning holder seg stabil på litt over 40 prosent.

30-34-åringene har høyest utdanningsnivå

Den høyeste andelen som har utdanning på universitets- og høgskolenivå, er blant dem i aldersgruppen 30-34 år, hvor 46 prosent har høyere utdanning. Blant kvinner i denne aldersgruppen har hele 55 prosent høyere utdanning. Kvinner dominerer også i aldersgruppene 25-29 år og 35-39 år, hvor over halvparten har universitets- eller høgskoleutdanning.

Norge og Finland på utdanningstoppen i Norden

I OECDs publikasjon Education at a Glance 2011 presenteres blant annet indikatorer over utdanningsnivået i OECD-landene. I Norge hadde 37 prosent i aldersgruppen 25-64 år høyere utdanning i 2009.

I Canada gjaldt dette halvparten i denne aldersgruppen, mens i de øvrige nordiske landene gjaldt det fra 33 til 37 prosent. Finland hadde samme andel personer med høyere utdanning i denne aldersgruppen, som Norge. Gjennomsnittet for OECD-landene var på 30 prosent.