Statistikk

Et nytt Nesodden på fire måneder

Nesodden er en kommune i Akershus med ca. 17 000 innbyggere. Det er like mye som innbyggertallet i Norge har økt siden årsskiftet. Dette er den største folkeveksten som noen gang er registrert i 1.kvartal i Norge. Fødselsoverskuddet sto for 20 prosent, mens nettoinnvandringen sto for 80 prosent.

Rita Karlsen, HRS

For kort tid siden ble vi kjent med at 2011 hadde den høyeste befolkningsveksten i Norge noensinne. Ny befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om folkemengde per 1.april 2012 og endringer i 1.kvartal 2012, viser atter en gang ny rekord i befolkningsvekst. Det er nå registrert 5 003 0000 bosatte i Norge, som er 17 100 flere enn ved årsskiftet. Befolkningsveksten i Norge på ett kvartal (tre måneder) utgjør dermed et nytt Nesodden.

80 prosent av veksten er nettoinnvandring

Som de siste årene tilskrives mesteparten av økningen nettoinnvandring, men den har økt: i 1.kvartal tilskrives 80 prosent av veksten nettoinnvandringen. Dette handler om flere døde og færre utvandringer: Det ble født 350 flere og det døde 450 flere sammenlignet med 1.kvartal i fjor, dermed ble fødselsoverskuddet 100 lavere. Det innvandret 2 100 færre og utvandret 2 300 færre, og dermed økte nettoinnvandringen med 200 sammenlignet med 1.kvartal i fjor. Fødselsoverskuddet på 3 450 stod således for 20 prosent av folkeveksten, mens nettoinnvandringen på 13 600 stod for 80 prosent.

Så viser SSB til egen fortreffelighet:

Berekningar gjort nyleg tyder på at Noreg runda fem millionar innbyggjarar 15. mars. Den datoen som Statistisk sentralbyrå annonserte i februar – 19. mars – trefte dermed godt.

Jeg burde kanskje vært mer overbærende enn å ta med dette skrytesitatet fra SSB, men ærlig talt så synes jeg SSB burde være mer ydmyke for de tidligere bommerter som dem har gjort hva gjelder befolkningsfremskrivninger – og som har fått alvorlige konsekvenser.

Europeiske statsborgere største innvandringsgruppe

Nettoinnvandringen på 13 600 i 1.kvartal 2012 er den høyeste som noensinne er registrert i ett kvartal, og er 200 høyere enn samme periode i fjor. Men selv om tallet på innvandringen gikk ned fra 22 300 til 20 200, så økte likevel nettoinnvandringen da utvandringen gikk ned fra 8 900 til 6 500.

SSB viser så til at av de som innvandret til Norge i 1.kvartal, og som ikke var norsk statsborger, hadde 69 prosent et europeisk statsborgerskap. Det er her verdt å merke seg at SSB velger å se på statsborgerskap, og ikke på opprinnelsesland. Men en med for eksempel nederlandsk statsborgerskap kan ha opprinnelse fra eksempelvis et afrikansk land. (Nevner dette fordi SSB i overskriften til dette avsnittet skriver ”Sju av ti som innvandra var europeer”).

Den største gruppen av disse, 6 200, kom fra Polen og Baltikum. Dette er 1 100 færre enn 1.kvartal 2011, men like mange som 1.kvartal 2010. Også for de andre ”statsborgerskapsgruppene”, som SSB titulerer dem som, gikk stort sett tallet på innvandringer ned sammenlignet med året før. Størst endring heter det å være blant innvandrede svensker, der antallet gikk ned fra 4 000 til 1 900. Men her påpeker SSB at antallet innvandrede svensker i fjor var spesielt høyt, noe som blant annet henger sammen med endrede rutiner for å få skattekort. Videre heter det at spanske statsborgere for første gang er med på lista over de største innvandringsgruppene, men tallet på 300 er fremdeles lavt, samtidig som det er 200 flere enn 1.kvartal i fjor. Innvandringen fra landene i Sør-Europa med økonomiske problemer, som Hellas, Spania, Portugal og Italia, vokste med en tredjedel. Samlet sett er det likevel små talt påpeker SSB, opp fra 500 i 1.kvartal 2011 til 650 i 1.kvartal i år.

SSB påpeker deretter noe interessant:

Statsborgarar frå land der flukt er ei viktig utvandringsårsak, vert registrerte som innvandra når dei får opphaldsløyve. Denne statistikken seier difor ikkje noko om når desse flyktningane reint faktisk kom til landet. Den fortel i staden at dei vart registrerte som busette i 1. kvartal.

Det kan være jeg som har sovet i timen, men ut fra hva jeg har forstått blir alle som er mer enn seks måneder i landet registrert i statistikken? Hvis det er slik som SSB påpeker over tilsier det da at denne seksmåndersregelen likevel ikke gjelder alle? Betyr det at samtlige på mottak eller som har fått avslag og ikke er returnert, ikke er med i befolkningsstatistikken?

SSB sier så at tallet på innvandringer fra Somalia ble doblet fra 400 i 1.kvartal i fjor til 800 i 1.kvartal i år. I tillegg kom det 700 personer med statsborgerskap fra Eritrea. Hvorpå SSB legger til: ”Dei to landa utgjer dermed den fjerde og femte største innvandringsgruppa dette året.” Men ut fra den informasjonen SSB gir over, er nødvendigvis ikke dette riktig. For det vil tilsi at disse ble registrert som bosatte i 1.kvartal, men ikke at de innvandret i løpet av det samme kvartalet?

Oslo i særstilling

Oslo utmerket seg igjen med stor folkevekst i 1.kvartal, med 4 000 nye innbyggere. Det er tilnærmet en fjerdedel av den samlede veksten for landet. Fødselsoverskuddet utgjør i 1.kvartal 1 300. I forhold til folketallet er det Oslo, sammen med Rogaland, som har det største fødselsoverskuddet.

11 fylker hadde flyttetap (utflytting) til andre fylker. Flyttetapet var størst i Møre og Romsdal og i Nordland med 320. I forhold til folketallet hadde, som tidligere år, Finnmark det største innenlandske flyttetapet, fulgt av Sogn og Fjordane.

Åtte fylker hadde flyttegevinst (innflytting) i forhold til andre fylker i 1. kvartal. Klart størst gevinst hadde Akershus med 700.

Alle fylker hadde flyttegevinst fra utlandet (innvandring). For Oslo og Akershus samlet var flyttegevinsten på 4 100, som er om lag 1 000 lavere enn året før. Men som vi ser av figuren under, og som SSB ikke sier noe om, så har Oslo klart størst flyttegevinst fra utlandet, mens Akershus altså også har høyest innenlands tilflyttning.
I Rogaland og Hordaland samlet var innvandringen på 2 900, som er 1 000 mer enn året før. I forhold til folketallet var det Finnmark som hadde det største ”overskotet frå flytting over landegrensene”, altså innvandring. Her heter det at litauiske statsborgere var den største gruppa som flytta til dette fylket.

Med andre ord er det innvandring som veier opp for mye av fødselsunderskudd og innenlands flyttetap, og som fører til samlet folkevekst.

Folketallet økte i 281 kommuner

I 1. kvartal økte folketallet i 281 av de 429 kommunene i landet, mens folketallet gikk ned i 140 kommuner. I åtte kommuner var folketallet uendret.. Sett bort fra de fire største byene hadde Sandnes og Bærum den største veksten i folketallet, med 500 personer. Lillehammer hadde det største folketapet.