Statistikk

Høyeste tilvekst noensinne

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan også i dag servere kake til kaffen, da de igjen byr på ny rekord: I fjor vokste innvandrerbefolkningen med i overkant av 54.000. Den høyeste tilveksten noensinne.

Rita Karlsen, HRS

Sammenfalt med SSBs regionale fremskrivninger for litt siden, kom også ”nyheten” om at Norge runder 5 millioner innbyggere og på rekordfart vil bli 6 millioner. Dette ble feiret med kakespising i SSB. Kake blir det kanskje i dag også.

Innvandrerbefolkningen, eller det som i korrekt språkdrakt heter innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, i Norge vokste med 54.200 i løpet av fjoråret. Og igjen noteres det med den høyeste tilveksten noensinne.

Ifølge tallene fra SSB utgjorde innvandrerbefolkningen i Norge til sammen 655.000 ved årsskiftet. Herav 547.000 innvandrere og 108.000 norskfødte med innvandrerforeldre. De har bakgrunn fra 219 ulike land og selvstyrte regioner.

SSB sammenligner dagens tall med tallene på begynnelsen av 1990-tallet. Det heter at ved inngangen til 1992 talte innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre til sammen 183.000, og tilsvarte 4,3 prosent av Norges befolkning. 20 år senere er denne gruppen økt til 655.000 personer og står for 13,1 prosent av folkemengden.

Som kjent stod innvandrerne for det meste av befolkningsveksten i 2011. Befolkningsveksten i fjor var på 65.550, også den betegnet som ”den høyeste noensinne”, og herav utgjorde 46.200 innvandrede personer.

Tilvekst og folkemengde

Den høyeste tilveksten av innvandrerne kommer fra de nye EU/EØS-landene, der polske og litauiske innvandrere hadde klart høyest tilvekst. Polakkene har på ett år vokst med 10.500, mens litauere er blitt 7.200 flere i løpet av 2011.

Ifølge pressemeldingen fra SSB heter det at ”per 1. januar 2012 bodde det 67 300 polske innvandrere i Norge. Fra Polen alene kommer det flere innvandrere enn fra hele Afrika. Den nest største gruppen (34 800) er innvandrere fra Sverige. Fra Sverige kommer det flere innvandrere enn fra hele det amerikanske kontinentet. Andre store grupper innvandrere er tyskere (23 700), litauere (22 700), irakere (21 800) og somaliere (21 000).”

Men disse tallene finner jeg ikke igjen i SSBs egen tabell over folkemengde per 1. januar 2012. I tabellen (under utvalgte grupper) fremkommer det at den polske innvandringsgruppen var høyest med 72.103, på andreplass følger svenskene med 36.578, på tredjeplass finner vi pakistanerne med 32.737, deretter følger somaliere (29.395), irakere (28.935), så kommer tyskere (25.683) og litauere (20.871). Ut fra dette er jeg noe usikker på hvilke tall SSB referer til, men det kan selvsagt henge sammen med definisjonene til SSB (hva som er ”innvandrer” versus de som er født her). Men snakker vi ”folkemengde” ut fra definisjonen ”innvandrer og norskfødt med innvandrerforeldre” ser listen altså annerledes ut enn det SSB presenterer.

Norskfødte

Det heter videre fra SSB at antall norskfødte med innvandrerforeldre (det som tidligere het 2.generasjon) økte med 8.000 personer, fra 100.400 til 108.400 i løpet av 2011. Dette utgjør 16 prosent av alle barn født i Norge i 2011. Her var det flest med bakgrunn fra Pakistan, som til sammen er 14.800 personer. 8.400 norskfødte har somaliske foreldre, mens 7.600 har foreldre fra Vietnam.

I gruppen ”norskfødte” savner jeg at SSB redegjør for andre grupper enn de som har innvandrerforeldre. For eksempel vet vi at gruppen norskfødte med én innvandrerforelder og én norskfødt forelder (altså her som såkalte henteekteskap kommer inn) har en høyere vekstrate enn den overnevnte gruppen fra SSB (selv om de per i dag er langt færre). Tall fra 1. januar 2011 forteller at denne gruppen økte med ca 30 prosent fra 1. januar 2009, mens norskfødte med innvandrerforeldre i samme periode økte med om lag 17 prosent.

Aldersmessig skjevfordeling

I gruppen innvandrere var det mange unge sammenlignet med befolkningen som helhet. Ifølge SSB tilhørte 48 prosent av innvandrerne (altså det som før het 1.generasjon) aldersgruppen mellom 20 og 40 år, mens denne aldersgruppen utgjorde 27 prosent av hele befolkningen.

I gruppen med norskfødte med innvandrerforeldre (2.generasjon) har naturlig nok barn/unge hele tiden vært i flertall. Men det heter at veksten i denne gruppen har vært stor de siste årene, og hele 82 prosent av disse var i alderen 0-20 år. For hele befolkningen var tilsvarende tall 25 prosent.

Videre heter det at i løpet av den siste femårsperioden har det blitt 10.000 flere norskfødte med innvandrerforeldre (2.generasjon) som er over 20 år, men siden det fødes så mange, har ikke deres andel av gruppen økt med mer enn 3 prosentpoeng, fra 15 til 18 prosent. Det som derimot disse tallene forteller er at blant disse 10.000 som nå er over 20 år, vil det også være flere som selv får barn, og flere av disse vil antakelig gifte seg/få barn med person fra utlandet (altså de tallene jeg etterlyste over). Til dette vil jeg også bemerke følgende: SSB har ved flere anledninger ”avvist” å snakke om 3.generasjon, altså de som er født i Norge av norskfødte foreldre med innvandrerforeldre, blant annet ut fra at de er så få. Men som jeg har bemerket flere ganger: at disse er få, er interessant i seg selv. For dette sier noe om hvem 2.generasjon faktisk får barn/gifter seg med.

Fordelt på kommuner

Ifølge SSB bor det innvandrere i alle Norges kommuner. De fem kommunene med høyest andel innvandrere (merk at det er innvandrere, altså 1.generasjon, ikke ”innvandrerbefolkning”) er Oslo (23 prosent), Drammen (18 prosent), Båtsfjord i Finnmark (17 prosent) samt Hemsedal i Buskerud og Stavanger (begge med 16 prosent). I motsatt ende finner vi Rindal i Møre og Romsdal samt Beiarn i Nordland, begge med en andel på under 2 prosent.

Sjekker vi disse tallene for innvandrerbefolkning (altså 1. og 2. generasjon) er tallene som følgende: Oslo: 29,2 prosent, Drammen: 23,6 prosent, Båtsfjord: 17,8 prosent, Hemsedal: 17,5 prosent og Stavanger: 18,7 prosent.

Det heter videre fra SSB at det i Oslo bodde flest innvandrere (merk at det fortsatt er 1.generasjon som formidles) i bydelene Alna, Søndre Nordstrand, Stovner og Grorud, hvor andelen var over 30 prosent. I Alna bydel var flertallet av disse fra Asia (18 prosent) og Afrika (5 prosent). Lavest andel finnes i bydelene Nordstrand (12 prosent), Vestre Aker (13 prosent) og Ullern (14 prosent). Blant innvandrerne i disse tre bydelene var flertallet fra EU/EØS-land. Selv bydelene med lavest andel innvandrere ligger over gjennomsnittet for hele landet, som var 11 prosent 1. januar i år.

Men da jeg skulle sjekke disse tallene for innvandrerbefolkningen (altså 1. og 2. generasjon) fant jeg at i bydel Alna var andelen 48,1 prosent, Søndre Nordstrand 49,9 prosent, Stovner 48,7 prosent og Grorud 44,4 prosent. Når det gjelder fordelingen mellom henholdsvis Asia og Afrika fremkommer ikke dette i SSBs tabell, men det fremkommer at i Alna hadde i overkant av 84 prosent av innvandrerbefolkningen ikke-vestlig opphav (der den korrekte betegnelsen er ”bakgrunn i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS”). Videre fremkommer det at innvandrerbefolkningen i Nordstrand var på 38,1 prosent, Vestre Aker 15,4 prosent og Ullern 16,2 prosent. Men her stusset jeg. For det kan umulig være sånn at det er 12 prosent innvandrere på Nordstrand, mens innvandrerbefolkningen er hele 38,1 prosent. Jeg tok kontakt med SSB og de innså øyeblikkelig at noe var feil, i tillegg til at de har brukt feile tall for folkemengde for bydelene (de har brukt tall per 1. januar 2011 og ikke 2012). Akkurat sistnevnte vil neppe ha så store utslag, men tallene for Nordstrand vil nok bli annerledes. SSB skal rette opp feilen, og da kan dere sjekke selv med tabell 12.