Integrering og integreringspolitikk

Muslimer overrepresentert i europeiske fengsler

Studier avdekker at muslimer er overrepresentert blant de innsatte i Europa. Forfeilet europeisk integreringsinnsats, muslimer som den nye underklasse og medias bidrag til marginalisering av muslimer, trekkes frem som forklaringsvariabler. Også EU er bekymret og krever endringer i medlemslandene. Imens er OIC opptatt med en workshop for og med vestlige medier, for å forhindre at kritikk av islam publisere. Det meningsløse er derimot muslimene med en slik holdning behandles som annenrangs borgere, hvor det verken kreves noe av dem eller de tillegges noe ansvar.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge Kristeligt Dagblad kan man måle et samfunns sivilisasjonsgrad på dets fanger. Da vil det, som avisen sier, være ensbetydende med at det halter alvorlig med den europeiske visjonen om et velfungerende multikulturelt samfunn. Og hvorfor integreringen ikke går særlig bra, målt ut fra fangestanden, har også avisen svar på: Muslimer blir marginalisert, begår kriminalitet og utgjør derfor en stigende andel av de innsatte i de europeiske fengsler.

Ifølge avisen viser tall fra Storbritannia at i 2010 var 9.800 av Englands og Wales innsatte muslimer, og flere og flere unge muslimske menn blir rekruttert til bander som lever av ran, salg av narkotiske stoffer, vold og utpressing. En undersøkelse fra januar i år fastslår at tallet nå er steget til 10.600. Muslimene utgjør dermed 12,6 prosent av de innsatte mot tre prosent av befolkingen. Dette gir en overrepresentasjon på over fire ganger.

Også i Norge er innvandrere (i betydningen første- og andregenerasjon) overrepresentert i kriminalstatistikken, ifølge en undersøkelse publisert i fjor av SSB. For enkelte grupper forklarer befolkningssammensetning opptil 45 prosent av denne overrepresentasjonen blant straffede. Jobb og bosted forklarer svært lite. Tallene er derimot ikke relatert til muslimer, som ikke er lov i Norge, men på landbakgrunn.

I Danmark utgjør muslimene 4,1 prosent av befolkningen, men tall fra Kriminalforsorgen forteller at de utgjør 19 prosent av de innsatte. Noenlunde samme tall gjør seg gjeldene i Nederland og Belgia. Heller ikke i Frankrike er det lov å produsere statistikk på etnisitet og religion, men ifølge eksperter som The Washington Post har snakket med, utgjør muslimer 60 prosent av de innsatte mens de utgjør 12 prosent av befolkningen.

Forfeilet europeisk integreringsinnsats

Ibrahim Mogra, talsmann for det Muslimske Råd i Storbritannia og (selvsagt) rådgiver for regjeringen, mener at muslimer er overrepresentert på grunn av en forfeilet europeisk integreringsinnsats.

– Muslimer er blitt den nye europeiske underklassen – og i fengslene har det alltid vært en overrepresentasjon av innsatte fra laveste sosiale lag. Derfor er det sentrale spørsmål hvorfor så mange muslimer sitter fast på samfunnets bunn, sier Ibrahim Mogra til Kristeligt Dagblad.

At muslimer selv skulle ha noe ansvar, er visstnok helt utenkelige. Forklaringen ligger, som vanlig fra disse fastlåste representantene, på utsiden av dem selv. Slik som finanskrisen. Den har ført til stigende arbeidsløshet i alle de europeiske landene som ikke sitter på enorme oljeressurser, og det går først og fremst utover ufaglærte og de som i utgangspunktet har vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet – og det er visstnok ensbetydende med muslimer:

– Krisen har rammet muslimer hardt. Det betyr at flere blir desperate og det blir vanskeligere å klare seg i samfunnet. Følelsen av at det ikke er bruk for én og at man ikke kan bidra til samfunnet, er med på å marginalisere flere muslimer, sier Mogra.

Men hvorfor skulle en finanskrise ramme muslimer hardere enn andre, gitt at de har tatt ansvar på forhånd og forberedt seg på å ta del i samfunnet, slik som vi andre må gjøre? Eller skal vi forledes til å tro at ”de kom i går”?

Denne stakkarsliggjøringen av muslimer som en del av dem selv i aller høyeste grad bedriver, er ikke bare ynkelig, men den bidrar til et negativt syn på muslimer. Kristeligt Dagblad kjøper derimot Mogras argumentasjon, og synes også å tro at de kan dytte forskningsstiftelsen Rockwool Fonden foran seg.

Det vises til at i en av de siste undersøkelsene fra Rockwool Fonden fra 2011 fremkommer det en klar sammenheng mellom lav tilknytning til arbeidsmarkedet og tendensen til å begå kriminalitet (underforstått: muslimer jobber ikke?). Forsker Lars Højsgaard Andersen forklarer derimot at undersøkelsen tar høyde for utdannelse, alder, avhengighet av sosiale ytelser og foreldrenes sosiale og økonomiske forhold, og at på alle parametre kommer innvandrere (første- og andregenerasjon) dårligere ut enn den gjennomsnittlige befolkningen. Derfor er det rent statistisk en større tendens til å begå kriminalitet, sier Højsgaard Andersen.Medienes bidrag

Men Ibrahim Mogra har mer på hjertet. For det er nemlig ikke bare ”muslimers sosioøkonomiske situasjon” som er problemet, men (å lytt nå nøye) ”stereotypiseringen av muslimer i europeiske medier”. Medienes fremstilling skal ifølge Mogra ikke bare bidra til å forsterke marginaliseringen av muslimer, men også gi grobunn for fremveksten av høyreekstreme partier.

– Den negative omtalen av muslimer og medienes fokusering på splittelse og oppdeling av dem og oss er med på å forsterke den negative spiral, fastslår Mogra.

For om du ikke visste det fra før, så er det altså ikke de som har utført terrorangrep i islams navn som er problemet, men at den politiske høyrefløy har utnyttet terrorangrepene i New York, London og Madrid samt Muhammedkrisen i Danmark til å fremstille muslimer som en samlet gruppe som kjennetegnes av vold og anti-vestlige motiver. Videre har høyrefløyen lyktes med å fremstille islam som en farlig religion.

Det kan være at slike forklaringsvariabler har en viss gjenklang i Storbritannia, men jeg betviler at for eksempel norsk media føler seg spesielt truffet av beskyldningen om å være medløper for høyreekstrem ideologi.

Moskeenes bidrag

Og hvis du lurer på hva Mogras løsning er, så er den (selvsagt) å finne i moskeene. Ja, ifølge Mogra, har de europeiske moskeer og imamer sviktet en hel generasjon ved ikke å få tak i de unge. ”Derfor har troen ikke hatt samme positive effekt på deres integrering og identitetsutvikling som hos deres foreldre,” fastslår Mogra.

For alle som kan lese en smule statistikk bør det være åpenbart at Mogras tolkning ikke har noe belegg i virkeligheten. I så fall burde det jo være slik at førstegenerasjon muslimer ikke var overrepresentert blant de innsatte, hvilket de altså er, og problemet synes bare økende. Sistnevnte kan kanskje henge sammen med den radikalisering som kan foregå i fengslene.Ifølge den britiske tenketanken RUSI, som behefter seg med sikkerhet, er det en alvorlig risiko for at unge muslimer i fengsler blir ytterligere radikalisert:

– Den tette konsentrasjonen av kriminelle muslimer i fengslene gjør dem utrolig sårbare overfor påvirkning fra andre ekstremistiske innsatte og organisasjoner, sier lederen av RUSI, Michael Clarke, til The Guardian.

RUSI anslår i en rapport at mellom 800 og 1.000 muslimske innsatte i britiske fengsler vil bli radikalisert og potentielt begå terror i løpet av de neste 10 år.

EU

Også i EU er man bekymret over utviklingen, og derfor er det iverksatt flere undersøkelser. EU’s Agentur for Grunnleggende Rettigheter konkluderer i en ny rapport at medlemslandene ikke er gode nok til at sikre basale rettigheter til innvandrere fra ikke-vestlige land, herunder muslimer. Rettigheter EU da snakker om er adgang til sosiale ytelser, forsikringer og utdannelse. (Det er helt nytt for meg at muslimer i Europa blir diskriminert på et slikt grunnlag, jamfør at jeg tidligere har kommentert at det da ikke står stemplet muslim i panna på en eneste muslim). Mer troverdig er det da at innvandrere kan bli diskriminert på boligmarkedet, fordi utleiere kan ønske vestlig leietaker.

EU-kommisjonen krever således at disse svakhetene rettes opp, slik at innvandrere bedre kan integreres og få fotfeste på arbeidsmarkedet. Kanskje ikke underlig, for å få flere innvandrere i arbeid er helt avgjørende for at EU kan leve opp til sin ambisiøse 2020-plan, hvor 75 prosent av den voksne europeiske befolkning skal være i arbeid.

Så da kan vi vel bare vente på nye krav og regler for integrering, såkalt felleskoordinert innsats (betalt av medlemslandene), mens vi nok aldri får se ett eneste krav fra EU til innvandrerne selv. EU synes fortsatt å leve i den villfarelsen at det vil være diskriminering. Man kan jo (selvsagt) ikke forvente at EU innser at likebehandling faktisk er å forvente og forlange noe av alle mennesker gitt deres muligheter, uavhengig av opphav. Samtidig er det jo imponerende av EU å tilkjennegi at problemene er av en slik karakter, uten å ville gjøre noe med selve problemet: feilslått innvandring.

OICs bidrag

Å få muslimer i jobb, er derimot ikke prioritet nummer en for OIC, organisasjonen for muslimske land. De har annonsert at de i dag og i morgen vil holde en workshop for medier, for øvrig ”den første i sitt slag”. Formålet er å få vestlige mediene til å slutte å publisere noe kritisk om islam – eller kampen mot islamofobi, som de kaller det.

The media workshop will touch upon issues related to the negative representation of Islam in the Western media and will bring together Muslim and non-Muslim journalists, intellectuals, academics and civil society organization leaders to engage in in-depth discussions that will work towards the development of a stand against the misrepresentation of Islam in the media and the elimination discriminatory discourse and language.

( … )

The two-day workshop will take the form of a series of brainstorming sessions to develop mechanisms for cooperation with external partners and to develop an action plan to address the phenomenon of Islamophobia.

Workshopen er en forberedelse til FNs menneskerettighetsråd sitt møte i mars, der OIC nok en gang vil prøve å få vedtatt en resolusjon som forbyr kritikk av islam. Siden de hittil at mislykkes, håper de tydeligvis denne gangen å få drahjelp av vestlige medier.