Arbeid og utdanning

Flere innvandrere velger privatskole

Stadig flere familier med innvandrerbakgrunn i Danmark fravelger den offentlige skolen til fordel for privatskoler. Elevantallet på muslimske privatskoler har økt med 25 prosent på tre år. Kultursosiolog hevder forklaringen er at de muslimske elevene i den offentlige grunnskolen opplever seg forfulgt.

Rita Karlsen, HRS

Danmark har over tid hatt en liberal praksis med privatskoler, og har da også et høyere antall fri- og privatskoler enn Norge. Mens privatskolene i Norge utgjør omtrent 5 prosent av grunnskolene, er det samme tallet i Danmark rundt 25 prosent. Hva gjelder elevtallet i den offentlige grunnskolen og den private er derimot tallene noe forskjellig. Ifølge Eurostat (tall fra 2006) utgjør elevtallet i private grunnskoler om lag 4 prosent av elevmassen, mens det i Danmark er i overkant av 12 prosent. Dette gir at av de nordiske landene, er det flest elever i Danmark som går i privat grunnskole. Samtidig er det en vekst i privatskoler både i Norge og Danmark.

Ifølge den danske avisen Politiken er det især de muslimske privatskolene i Danmark som opplever en vekst i elevtall. På bare tre år har elevtallet i de muslimske privatskolene steget med 25 prosent, fra i overkant av 3.000 elever til i underkant av 4.000 elever. Det fremkommer videre at det nå er 14 prosent av elevene med dansk bakgrunn som går i privatskole, mens andelen i privatskole med innvandrerbakgrunn nå er blitt 15 prosent.

Kultursosiolog fra Aarhus Universitet, Christian Horst, forteller at det er særlig ressurssterke muslimske foreldre som velger bort den offentlige grunnskolen til fordel for en av de om lag 22 privatskolene som er opprettet av tyrkiske, arabiske eller andre grupper fra de muslimske innvandrermiljøene. Horst mener dette handler om at disse foreldrene oppfatter at den offentlige grunnskolen ikke er god nok for deres barn.

Annette Haaber Ihle, antropolog ved Københavns Universitet, mener forklaringen er at grunnskolen ikke behersker godt nok en flerkulturell miljømasse:

– Mindst hvert tredje barn, der går på en muslimsk fri- eller privatskole, følte ikke, at det blev accepteret i folkeskolen. De muslimske børn føler sig forfulgt, siger Annette Haaber Ihle og henviser til en undersøgelse, hun lavede i 2007.

Samtidig har de muslimske privatskolene blitt kritisert for å isolere elevene og understøtte fremveksten av parallellsamfunn. Men barne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) vil ikke klandre muslimene som fravelger den offentlige skolen:

– Jeg synes, det er ærgerligt på samme måde, som når danske forældre vælger folkeskolen fra. Men i forhold til nydanske elever har vi det problem, at vi kan se, at folkeskolen ikke er god nok til at løfte dem fagligt, siger hun.

Ifølge Politiken viser den såkalte Pisa Etnisk-undersøkelse at gapet mellom elever med innvandrerbakgrunn og dansker fortsatt er stort. Statsråden mener løsningen er å oppruste den den offentlige skolen:

– Det er utrolig vigtigt, at vi har en mangfoldig folkeskole for alle. Jeg har også besøgt nogle af de muslimske friskoler, og det kendetegner dem, at de lægger vægt på en meget høj faglighed og har mange elever, der går i gymnasiet bagefter, siger Christine Antorini.

Også Dorte Lange, nestleder i Danmarks Lærerforening, er bekymret over at de muslimske elever i så høy grad fravelger den offentlige skolen. Men i dansk tradisjon er hun ikke så bekymret for at de velger privatskole i seg selv, men hun bekymres hvis grunnen er at foreldrene tviler på at den offentlige skolen gir god nok utdannelse til deres barn.