Statistikk

Ekteskapsmønsteret i Danmark

Danmarks Statistik bekrefter at også i Danmark er innvandrere i hovedsak gift med en av samme opprinnelse som seg selv, vel og merke hvis det er snakk om ikke-vestlige. Og det samme mønsteret følges i hovedsak av etterkommerne.

Rita Karlsen, HRS

Årlig gir Danmarks Statistik (DST) ut en publikasjon som de selv mener gir ”et bredt og nyansert bilde” av innvandrernes og etterkommernes stilling i det danske samfunn. I forholdt til årets utgave heter det at de tar opp en rekke nye temaer, blant annet undersøkelser av i hvor stort omfang innvandrere og etterkommere danner par med personer av dansk opprinnelse (etnisk dansker). Med andre ord langt på vei det samme som HRS startet med i 2003 i forhold til ekteskapsstatistikk, som siden er blitt videreført av SSB.

Hva gjelder DSTs undersøkelser av pardannelser med innvandrere/etterkommere og etniske dansker, må en vel kalle resultatene noe begredelige – og mønsteret er ikke ulikt hva vi ser i Norge.

Under tittelen ”Efterkommere har sjældent dansk partner” heter det at kun en av fem av de 25-69-årige etterkommere av ikke-vestlige innvandrere som lever i et parforhold, har partner av dansk opprinnelse. Den nøyaktige andelen er 21 prosent blant menn og 19 prosent blant kvinnene.

For etterkommere av vestlige innvandrere er bildet derimot helt annerledes: Her har mer enn fire av fem partner av dansk opprinnelse.

Samme mønsteret går igjen hos innvandrere: Blant de ikke-vestlige innvandrerne er andelen henholdsvis 13 prosent for mennene og 28 prosent for kvinnene. Kjønnsforskjellen tilskrives det samme som i Norge, nemlig at menn i betydelig høyere grad enn kvinner inngår ekteskap med utenlandsk ektefelle. Typisk henter mennene hustru i land som Thailand (58 prosent), Filippinene, Russland, Kina, Brasil og Ukraina.
Mens Norge har en stor andel innvandrere fra Pakistan, har Danmark mange fra Tyrkia. Ytterpolene hva gjelder landtilhørighet og pardannelse finner DST i Tyrkia versus Norge. Blant de kvinnelige tyrkiske innvandrere er det kun 2 prosent som har partner med dansk opprinnelse, samt at 97 prosent har partner med tyrkisk bakgrunn. Blant norske kvinner har 86 prosent partner av dansk opprinnelse. Også innvandrere fra Sverige, Storbritannia og Tyskland har oftest partner av dansk opprinnelse.

DST påpeker at det ikke er spesielt overraskende at innvandrere i hovedsak har partner med samme opprinnelse, gitt at mange kom til Danmark med partner. Derimot er etterkommerne født i Danmark, og DST finner det således ”mer bemerkelsesverdig” at det kun er 11 prosent av de mannlige tyrkiske etterkommerne og 6 prosent av de kvinnelige som har partner med dansk opprinnelse. Hele 83 prosent av mennene og 88 prosent av kvinnene har partner med samme opprinnelse som seg selv, enten tyrkisk innvandrer eller tyrkisk etterkommer.

Heller ikke danske pakistanere ser ut til å falle for en danske. Det er kun omkring hver tiende etterkommer med pakistanske foreldre som har partner av dansk opprinnelse.