Statistikk

Tilnærmet befolkningseksplosjon i Norge

I dag kom SSBs med ny befolkningsstatistikk som viser at Norges befolkning vokser raskt. Faktisk vokser Norge så raskt at Nordisk råd snakker om tilnærmet befolkningseksplosjon i Norge bare 15 år fram i tid.

Rita Karlsen, HRS

Ifølge SSB er vi nå 4 973 000 personer i Norge, som er 65 000 flere enn for ett år siden. I forhold til tredje kvartal i fjor er veksten gått ned med ca 150, men det er likevel den nest høyeste veksten i noe kvartal som er målt. Nettoinnvandringen sto for 70 prosent av folkeveksten.

Bare i tredje kvartal i år økte folketallet med 20.050 personer, mot 20.200 i tredje kvartal i fjor, som foreløpig innehar rekorden. Til sammenligning nevner SSB at folketallet i årene frem mot 2004 i tredje kvartal økte med 7-8.000 personer.

Det er fortsatt polakkene som utgjør den største tilvekstgruppen, og på grunn av færre utflyttinger enn året før steg nettoinnvandringen fra Polen. Det samme gjelder for innvandringen fra Estland, Latvia og Litauen. For svenskene er bildet motsatt: færre svensker innvandret og flere utvandret.

Innvandringen har absolutt vært størst til Oslo. I tredje kvartal i år fikk Oslo 8.200 nye innvandrere, mens Akershus fikk 2.800. Både Rogaland og Hordaland fikk 2.300 nye innvandrere. Nettoinnvandringen (innvandring minus utvandring) til Oslo utgjorde 2.300, og er dermed størst, deretter følger Akershus og Hordaland. Alle fylkene har nettoinnvandring fra utlandet. Sett i forhold til folketallet er det ikke Oslo som er størst, men Sør-Trøndelag.

Oslo topper også når det gjelder innenlands tilflytting. Over 10.000 fant veien til Oslo, men samtidig fant omtrent like mange veien ut av Oslo. Derfor er nettoinnlyttingen kun på 200 i Oslo. I alt ni fylker har innenlands nettoinnflytting, der Akershus topper med 700. Størst i forhold til folketallet er derimot nettoinnflyttingen til Østfold og Sør-Trøndelag.

Nettoutflyttingen var størst i Nordland med 550, men ifølge til folketallet var nettoutflyttingen størst i Finnmark. Det er to områder som har stor innenlandsk nettoutflytting; Nord-Norge med 1.100 og Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal med 500.

I 309 av våre 430 kommuner har folketallet vokst i de tre første kvartalene i år, mens tallet har gått ned for 112 kommuner.

Fødselsoverskuddet er som vanlig kommunene med de største byene som også har det høyeste overskuddet i antall. Men relativt sett er fødselsoverskuddet høyest i rogalandskommunene og på Vestlandet ellers.

Fødselsunderskuddet finner vi i flere av hedemarkkommunene. Relatert til folketallet er underskuddet stort i mange kommuner i Nord-Norge og også i Hordaland.

Samtidig med SSBs statistikk for tredje kvartal, er det kommet nye tall for Nordisk Statistisk Årbog 2011.

Ifølge Nordisk Råd forventes det at befolkningen i Norge vil stige med nesten 19 prosent innen 2025, og vi kan dermed få en større befolkning enn både Finland og Danmark. Ingen av de andre større nordiske landene som Danmark, Finland og Sverige kan vise til en befolkningsvekst som den Norge opplever.

Antallet svensker, som forventes å stige mest av de tre nevnte landene, stiger med «bare» rundt 7 prosent fram til år 2025. Ifølge Nordisk Statistisk Årbog 2011 er det nesten snakk om en befolkningseksplosjon i Norge når vi ser bare 15 år fram i tid.