Statistikk

Økende befolkningsvekst noen år til…

Denne overskriften er hentet direkte fra SSBs pressemelding – og bør stille sterkt i klassen ”årets understatement”. For selv om SSB gjør sitt beste for å tilsløre sin statistikk, viser tallene at befolkningen med norsk bakgrunn kan bli minoritet i Norge en gang i løpet av år 2055. SSB mener det ikke har noen betydning. Men er det opp til SSB å bestemme?

Rita Karlsen, HRS

Ja, jeg var til stede på gårsdagens presentasjon der SSB la frem årets befolkningsfremskriving, inkludert det de kaller innvandrerbefolkningen. Til stede var også, etter hva jeg oppfattet, en rekke byråkrater fra diverse departementer og UDI, én (!) stortingsrepresentant (ja, fra FrP) og to (!) journalister. Den ene gjetter jeg var fra Nettavisen, den andre vet jeg var fra Finansavisen.

Med andre ord: Ingen stor interesse Norges fremtidige befolkning. Selv ikke pressemeldingen avsporet noen særlig interesse, da jeg bare har registrert NTB-melding om saken (utover dagens sak i Finansavisen) – og FrPs utspill i gårdagens Nettavisen.no.

Usexy ja, men dog

Manglende interesse kan SSB takke seg selv for. Endog har jeg en mistanke om at det er et ledd i deres strategi. For vel er SBB like lite sexy som Riksrevisjonen, men å gjøre sin statistikk så lite tiltalende er nesten godt gjort i seg selv.

Vi har i en rekke notater gjennom flere år kritisert SSB for å underkommunisere innvandringens omfang og konsekvenser. Vår hovedkritikk har vært at SSB underkommuniserer innvandringens betydning ved å operere med langt lavere nettoinnvandring enn den faktiske observerte innvandringen de siste årene. Samt at innvandringens fremtidige konsekvenser underslås ved at SSB kun tar med 1. og 2. generasjon innvandrere (hvilket det ikke heter lengre, og som jeg har tenkt å overse) i sine prognoser. I tillegg har de altså omdefinert begrepene – til en politisk korrekt versjon – som tilsier at blir man ikke forvirret, så blir man lattermild, og uansett er det som oftest svært krevende å bli opplyst.

SSBs statistikk må derfor leses ”mellom linjene” for å forstå hva tallene egentlig forteller. Dette burde landets offisielle statistikkorgan ikke være bekjent av. SSBs ”eier”, Finansdepartementet, burde satt foten ned – og greier ikke de det, burde Stortinget tatt affære. Våkner ingen av disse burde nettopp Riksrevisjonens forvaltningsrevisjonsavdeling oppdaget sin besøkelsestid.

Oppjustert

For selv om SSB har hevet nivået på nettoinnvandringen i årets framskrivning (og hvis de har tatt til seg kritikken, forble det en hemmelighet) opererer de fortsatt med en nettoinnvandring som er langt lavere enn den faktiske observerte nettoinnvandringen til Norge de siste årene.

Det alternativet som ligger nærmest den faktisk observerte innvandringen, er som vanlig SSBs høyalternativ. Men selv dette ligger, som figur 1 viser, lavere enn den faktisk observerte gjennomsnittlige nettoinnvandringen i perioden 2007-2010, som var på drøyt 41.000 personer per år.

Vi vil derfor her først og fremst basere oss på SSBs høyalternativ, siden dette ligger nærmest opp til den faktiske befolkningsutviklingen de siste årene.

Den norske befolkningen svinner hen

Samtidig vet vi at befolkningen med norsk bakgrunn ikke kan vokse i størrelse framover i tid, fordi den har en fødselsrate (uttrykt som SFT) under reproduksjonsnivå. I 2010 var SFT for norske kvinner på 1,95, mens reproduksjonsnivå er på om lag 2,07.

Dette bekreftet også SSBs Helge Brunborg på SSBs pressekonferanse. Han sa endog at befolkningen i Norge sannsynligvis vil ha gått ned uten innvandring. Vi kan dermed slå fast at befolkningen med norsk bakgrunn ikke vil vokse fremover, men utvikle seg omtrent konstant, eller falle svakt.

All befolkningsvekst er innvandrerrelatert

All befolkningsvekst i SSBs befolkningsframskrivning for Norge er dermed relatert til innvandrerbefolkningen og dens etterkommere. I følge SSBs egen statistikk var det 4,3 millioner innbyggere med norsk bakgrunn i 2011, som nå ikke heter verken norsk eller med norsk bakgrunn, men inngår i det som heter ”øvrig befolkning” (på pressekonferansen også omtalt som den ”komplementære øvrige befolkningen”). Når SSB antar at ”denne” befolkningen vil vokse fra dagens 4,9 millioner til 6,6 millioner i år 2030, 8,2 millioner i 2050, 10,8 millioner i 2080 og 12,5 millioner i år 2100, er det innvandrerbefolkningen og dens etterkommere som vil utgjøre hele veksten. All befolkningsvekst i Norge vil altså fremover være innvandringsrelatert. Men dette sier SSB ingenting om. Det later til at de synes at allmennheten ikke bør få vite dette. For i SSBs tolkning har det ingen betydning.

Grensen er satt her

Det beviste også SSB på gårdagens pressekonferanse. FrPs stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen spurte nemlig nettopp om veksten i innvandrerbefolkningen versus den ”etnisk norske befolkningen” (og ja da, han påpekte at han visste at det ikke var korrekt språkbruk i SSBs verden), og fikk til svar: Hva er norsk? Når slutter en å være innvandrer? Vi må sette en grense, og den har vi altså satt her.

”Her” betyr, om noen ikke har fått det med seg, at i SSBs innvandringsstatistikk omhandler de som er innvandret (1.generasjon, vel og merke er adopterte holdt utenfor) og de som er født i Norge av innvandrerforeldre (2.generasjon). Med andre ord vil for eksempel en 2.generasjons pakistaner som henter kone i Pakistan (såkalte henteekteskap), få barn som faller helt utenfor innvandringsstatistikken. Og som vi har sagt til det kjedsommelige: det trenger ikke ha noen betydning, men det kan ha det. For eksempel vet vi at det i denne gruppen er barn som trenger særskilt språkopplæring. For øvrig bekreftet SSBs Brunborg at Amundsen hadde rett i at det ville være personer med innvandrerrelatert bakgrunn i den ”øvrige befolkningen”.

I tabell 1 og figur 2 har vi synliggjort konsekvensene av SSBs befolkningsframskrivning for befolkningssammensetningen i Norge i fremtiden. Som vi ser vil innvandrerbefolkningen i Norge definert som 1. og 2. generasjon vokse sterkt fra 12 prosent i 2011 til 27 prosent i 2030 for deretter å stabiliseres på i overkant av 30 prosent fra 2040.

2011

2020

2030

2040

2060

2080

2100

Norsk bakgrunn

88 %

76 %

66 %

58 %

48 %

40 %

35 %

Innvandrerbefolkningen (1. og 2. generasjon)

12 %

21 %

27 %

31 %

35 %

35 %

33 %

Innvandrerbefolkningen, inkl. deres etterkommere

12 %

24 %

34 %

42 %

52 %

60 %

65 %

Tabell 1. Utvikling i befolkningssammensetningen i Norge 2011-2100 i følge SSBs høyalternativ. Prosentandel med norsk bakgrunn, innvandrerbakgrunn (1. og 2. generasjon) og innvandrerbakgrunn inklusiv etterkommere. Kilde: SSB

Den avtakende veksten i innvandrerbefolkningen skyldes at denne gruppen kun omfatter to generasjoner, derfor vil denne stabiliseres etter hvert som 1. generasjon blir eldre og dør. Dette skyldes imidlertid kun definisjonsmessige forhold. Etter hvert som innvandrerbefolkningen som 1. og 2.generasjon avtar, overtas den innvandrerrelaterte veksten til deres etterkommere. Se vår tidligere sak for utdypning av dette forhold.

SSB underslår dermed de fremtidige konsekvensene av innvandringen ved å unnlate å ta med etterkommere, når de samtidig vet at den norske befolkningen ikke vil vokse i størrelse fremover. Ja, ikke bare underslår de dette faktum, men de maskerer utviklingen ved å la norsk befolkning forsvinne og erstatte det med ”øvrig befolkning”. Når vi også tar med etterkommere ser vi at den innvandrerrelaterte befolkningen vil bli i flertall i Norge i løpet av år 2055.

I år 2100 vil innvandrerrelatert befolkning kunne utgjøre nesten to tredjedeler av befolkningen i Norge. Ifølge SSB vil innvandrere med bakgrunn fra ikke-vestlige land (som nå heter ”gruppe 3” i SSBs terminologi, i alle fall til noen klager på å være nr. 3 heller enn nr.1) utgjøre 55 prosent av den innvandrerrelaterte befolkningen. Dette betyr at det vil kunne være flere med ikke-vestlige bakgrunn enn med norsk bakgrunn i år 2100.

Grunnlag for seriøs samfunnsplanlegging?

Til slutt vil vi kort vise SSBs anslag for nettoinnvandringen i det alternativet de selv mener er mest realistisk, nemlig mellomalternativet.

Som figur 3 viser forventer SSB en framtidig utvikling i nettoinnvandringen som bryter radikalt med den faktiske observerte utviklingen i nettoinnvandringen til Norge de siste 20 årene. Fra 1990 til 2010 ble nettoinnvandringen til Norge 25 doblet fra 1.700 til 42.000 personer. Likevel forventer SSB at nettoinnvandringen vil falle kraftig framover fra en topp på 44.000 i år 2015, til 14.000 i år 2030 og under 10.000 fra 2040. Dette til tross for at SSB har tatt feil i alle sine tidligere befolkningsframskrivninger nettopp på grunn av for lave anslag for nettoinnvandringen.

SSB sine befolkningsframskrivninger blir lagt til grunn for planlegging i både stat og kommuner. For lave anslag kan derfor få store samfunnsmessige konsekvenser, noe vi blant annet synliggjør i notatet Oslo kommune gjeldstynges. SSBs forrige befolkningsframskrivning ble for øvrig også lagt til grunn for Brochmann-utvalgets arbeid, et anslag som altså var alt for lavt, noe SSB nå selv innrømmer – bare uker etter at Brochmann har overlevert NOUen til regjeringen. Som kjent kom Brochmann-utvalget med en rekke anslag av innvandringens konsekvenser for velferdsstatens fremtid. SSBs nye fremskrivning bevitner at anslagene bygger på for lave tall, og bør således oppjusteres.
Det kan umulig smake særlig godt verken for premissleverandøren eller mottakerne.

Det norske er slutt

Avslutningsvis vil jeg bare påpeke det som jeg opplever som et paradoks: Når et statlig nasjonalt statistikkbyrå blir spurt om konkrete fakta knyttet til de tall de publiserer, er det forunderlig å være vitne til et svar i form av et spørsmål.

At en stortingsrepresentant er interessert i å vite andelen av antatt befolkningsvekst som kan tilskrives norsk versus innvandrerrelatert befolkning, er, eller burde i alle fall være, helt legitimt. Svaret i en slik situasjon burde vært i form av tall, så kan selvsagt både den som spør og den som svarer benytte sine fortolkninger i en annen kontekst. Men her bevitner vi et SSB som ikke bare sitter med tallene, men de sitter med ”sannheten” om tallene. Denne ”sannheten” er at Norges befolkning skriftes ut grunnet høy innvandring, men der altså SSB har bestemt at det ikke har noen betydning. At det kan ha betydning, at det kan få konsekvenser, endog på individnivå, velger altså SSB å overse.

Jeg registrerte også bekreftende nikking til SSBs ”svar” Når slutter en innvandrer å være en innvandrer? Hadde jeg vært på et seminar på for eksempel sosiologisk institutt ville jeg forstått reaksjonen, for der kunne nok en drastisk befolkningsendring blitt forklart som en uvesentlig samfunnsendring. Selv om det kanskje ikke er akkurat derfor de samme folkene gjerne reiser på studieturer til de merkeligste steder for å lære om ”deres kulturer og skikker” – for etterpå å engasjere seg for bevaring av det som gjerne heter verneverdige kulturer. Eller som NRK.no skrev om i går: At staten Norge har brukt 6,7 milliarder de siste ti årene for at ”samene skal kunne styrke sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.” Eller alle midlene som staten bruker på at ulike innvandrergrupper skal kunne ivareta sine kulturelle særegenheter.

For vel så interessant som spørsmålet om når en innvandrer slutter å være en innvandrer, er spørsmålet om når vi sluttet å være norsk?

Jeg vil derfor gjerne sende ballen videre til Stortinget, ikke minst for å ta den fra SSB, og spør:

· Skal Norge ha statistiske definisjoner etter ulike kategorier for befolkningsgruppene, det vil si etter hvor man er født, og hvis norskfødt: hvor ens foreldre og eventuelt besteforeldre er født?

· Skal Norge ha en statistisk definisjon av (unnskyld uttrykket) etnisk norsk?

· Hvis ja på overnevnte: Skal det utarbeides statistikker etter disse kategoriene?