Økonomi

En dyr lærepenge

_Vi kan ikke gjøre innvandring om til noe så smålig som et regnskap. _Ut fra en humanitær synsvinkel må en være skarp motstander av holdninger som setter statens øyeblikkelige interesser foran alt annet – humanitet bør ikke være konjunkturbestemt. _Bokholderi-betraktninger, økonomi og kjølige beregninger er innvandringen ikke verdig. --- Hørt slike vurderinger i det siste? Tenker du at det er hjertesukk til Brochmannutvalgets rapport? Nei, det er fra debatten i Danmark – på begynnelsen av 1980-tallet. I dag kalles disse holdningene en dyr lærepenge.

Rita Karlsen, HRS

Innvandring og integrering er ikke det samme, men henger uløselig sammen. Skal vi få til integrering må innvandringen reguleres på en slik måte at integrering faktisk lar seg gjennomføre. ”Alle” vet det, men i Norge anno 2011, er det fortsatt ømtålig å si det rett ut.

Men det finnes måter å omgå det ømtålige. For Regjeringen visste nok hva den gjorde da den nedsatte to utvalg; det ene skulle se på innvandringens konsekvenser for velferdsstaten Norge (Brochmann-utvalget), mens det andre utvalget (ledet Osmund Kaldheim) skulle se på integrering. Det kan være at Integreringsutvalgets rapport hadde fått en langt bedre mottakelse hvis det ikke hadde vært for at Brochmann-utvalgets rapport enda satt fast i halsen på en del meningsbærende, og høyttalende, aktører.

Føleri har alltid vært et sentralt virkemiddel i innvandrings- og integreringsdebatten. Da HRS var ny i dette feltet, på begynnelsen av 2000-tallet, fikk vi virkelig erfare føleribudskapet – på godt og vondt. Det begynte med at unge innvandrerkvinner kontaktet HRS som kanal for å være en stemme i debatten. Dette var kvinner med sår i sjela som fortalte om sine dyrekjøpte erfaringer med ulike former for tvang. ”Se de snakker”-effekten var overveldende. Historiene deres ble brettet ut i media – gang på gang – og alltid like følelsesladet. Selv var de mest opptatt av at det måtte gjøres noe politisk, og de var utålmodige og optimistiske. Ja, de var overbevist om at bare de fortalte hvordan det hele hang sammen, så ville politikerne åpne øynene og ordne opp.

De samme sitter skuffet tilbake. Deres erfaringer ble omdøpt, gjerne av medsøstere og –brødre som ville ha hovedrollen på scenen selv, til sosialpornografi. ”Dette handler ikke om islam” ble raskt mantraet, og ulike aktører sloss om offentlighetens interesse ved å fortelle at dette kun handlet om noen få eller at de selv var de mest fortreffelige til å løse problemene (bare de fikk penger). Og politikerne? Først var de med så godt som alle som én, god sak, flotte jenter, stakkars jenter, men så fikk mange kalde føtter. Jeg husker til og med når.

Nadia (med opphav i Marokko, som ble dopet og transportert i bagasjerommet i en bil til Marokko av sin egen far for å bli giftet bort) som da jobbet i HRS, ble intervjuet av NRK Dagsrevyen. HRS jobbet hardt i denne tiden for å få satt disse unge kvinnenes sin problematikk på den offentlige agendaen. For vel visste offentligheten om tvangsekteskap, men de visste lite om det regimet som mange unge i Norge vokser opp under – og da særlig jentene. Men vi skjønte også, gitt den innvandrerfiendtlige posisjonen Fremskrittspartiet var tildelt, at her balanserte vi på tynn line. Så sier Nadia til Dagsrevyen at hun mener at FrP har den beste innvandrings- og integreringspolitikken.

Pang.

Uttalelsen ble omtalt som en ”sensasjon” av NRK og kringkastet i beste sendetid. For HRS betydde det at vi mistet halve bevilgningen (et flertallsforslag fra Stortinget var plutselig ikke lenger bestående av et flertall), hvilket da i kroner betød 500.000 kroner mindre til HRS. For så vidt en dyr lærepenge.

Men det verste var ikke pengene. Det verste var at våre meningsmotstandere, som besynderlig nok særlig besto av journalister med såkalt innvandringsbakgrunn, kanskje i særstilling Kadafi Zaman (da VG, nå TV2) og Hong Pham (da Dagsavisen, nå SSB), la seg ”på hjul” på HRS og koblet oss til FrP i alle tenkelige og utenkelige situasjoner. Ja, og så Klassekampen da, men der kan jeg ikke huske at noen spesiell journalist utmerket seg. For øvrig kontaktet også politikere (nei, jeg skal ikke si hvem, av rent taktiske hensyn) og formanet, ja intet mindre, oss om å ta avstand til FrP. Gjorde vi ikke det, kunne de ikke lenger offentlig støtte oss.

Vi bet tennene sammen. Vi hadde vedtektsfestet at vi er partipolitisk uavhengig og skjønte at nå kunne vi miste fotfeste. Skulle vi være tro mot våre vedtekter eller gå inn i det politiske spillet? Å ta avstand til FrP ville gi oss mange venner, ikke bare i det politiske liv, men også i media og blant andre organisasjoner. Å ikke ta avstand til FrP, ville gi oss betydelig flere uvenner. Så valgte vi da å være tro mot våre vedtekter, og siden har det da også mildt sagt gått slag i slag.

Men du store min hvor mange slag HRS har vunnet. Da tenker jeg ikke på drittpakkene via media om HRS’ arbeidsmetoder, moral eller hva det nå måtte være. Nei, jeg tenker på sak. Det er vel få, om noen, organisasjoner, i alle fall på vår (bittelille) størrelse, som har fått til så mange politiske endringer, inkludert lovendringer, og initiert så mye forskning som oss.

Det er likevel ingen lykkelig historie. Det koster å være ærlig på dette feltet. Også det er en dyr lærepenge. For det er langt lettere å ta Marte Michelet sin holdning ved å advare mot at Norge skal bli en rasistisk pøl. Kritikk av innvandrings- og integreringspolitikken blir nemlig raskt nettopp det; rasistisk. Å kritisere innvandringspolitikken er gjort synonymt med å kritisere innvandrere. Man er inhuman. Man er et dårlig menneske. Man mangler moral.

Og det aller mest nedrige: Å blande økonomi sammen med innvandring. Da har lavmålet nådd bunnlinjen og vel så det. Hadde det vært lov å snakke i økonomiske termer, hadde vi nok blitt beskrevet med røde tall.

Så gjør HRS akkurat det. Vi ser på tallene. Tallene ved innvandring. Ja, rett og slett det forhatte innvandringsregnskapet – initiert i sin tid av den like forhatte FrP-lederen Carl I. Hagen, av de selverklærte humane borgeren i dette landet. Vår rapport, Tell ikke meg – innvandringens kostnader og velferdsstaten, publiseres like før stortingsvalget i 2009. Og får omtrent null omtale. Dagsrevyen vurderer det, men finner at ”det er for vanskelig med disse tallene”. Ja, ja, tenker vi, la oss nå se hva som skjer. Vi kan nemlig lenge holde et av de viktigste økonomiske elementene unna samfunnsplanleggingen, men til slutt lar det seg ikke skjule. Som kjent trengte vi ikke vente så lenge. Kort tid etter ble Brochmann-utvalget utnevnt, og – til tross for Grete Brochmann og andre i utvalget sine formaninger om at dette ikke er et såkalt innvandringsregnskap – så kan man trygt si at det også omfatter denne problemstillingen. Noe annet skulle da også bare mangle, for hvordan i all verden skulle et utvalg vurdere innvandringens konsekvenser for velferdsstaten uten å ta hensyn til økonomi?

Men de selverklærte humane vrir seg. De kaller det konsekvent for innvandrerregnskap og raser over at (de stakkars traumatiserte) innvandrerne blir merket med en prislapp, dertil mange med røde tall. Det er kanskje best å la Marte Michelet selv forklare denne holdningen, hentet fra Journalisten.no:

Som sam­funns­bor­ger har jeg en øken­de frust­ra­sjon over noe som grad­vis er i ferd med å gå tapt: En grunn­leg­gen­de so­li­da­risk, em­pa­tisk hold­ning, som har vært vel­dig vik­tig i de skan­di­na­vis­ke lan­de­ne. Det har vært en ut­pre­get norsk ver­di å prø­ve å for­stå hvor folk kom­mer fra, hva vi kan gjø­re for å hjel­pe dem og hvor­dan vi kan leve sam­men.

– Du tok til mot­mæ­le mot Jens Ull­tveit-Moes reg­ne­styk­ke, der alle ikke-vest­li­ge som kom­mer til Nor­ge ut­gjør et «net­to­tap» for na­sjo­nen. Opp­fat­ter du at det po­li­tis­ke fler­tal­let og by­rå­kra­ti­et ten­ker i sam­me ba­ner?

– Det er to ve­sent­li­ge ut­vik­lings­trekk nå. For det før­s­te det som skjer i so­si­al­de­mo­kra­ti­et og i det stats­bæ­ren­de by­rå­kra­ti­et, som len­ge har holdt skan­sen mot ide­en om inn­vand­rer­regn­skap. Det­te er før­s­te gang en re­gje­ring, uan­sett far­ge, har satt ned et ut­valg for å se på hva inn­vand­re­re kos­ter Nor­ge. Inn­vand­rer­regn­skap har vært et helt mar­gi­nalt krav, knyt­tet til det yt­ter­lig­gå­en­de rasistmiljøet. For det and­re er jeg be­kym­ret over den mo­ral­ske, kon­ser­va­ti­ve høy­re­si­den i Nor­ge. Den har tid­li­ge­re hatt sterkt be­hov for å hol­de en skan­se mot ra­sis­me og frem­med­frykt, men sklir nå mer og mer i ret­ning Frp. Høy­re­si­den, in­klu­dert Høy­re og NHO, had­de ty­de­lig­vis ikke noe be­hov for å ar­res­te­re Ull­tveit-Moe.

Dette er Norge anno 2011. La oss ta en titt til Danmark, gjennom Weekendavisen.dk, som starter sin beretning fra begynnelsen av 1980-tallet:

I 1981 holdt den daværende formand for Dansk Flygtningehjælp, senere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen et foredrag i Juridisk Forening, hvor han redegjorde for sit syn på den udlændingepolitik, Danmark efter hans mening burde føre.

Gammeltoft-Hansen, som kort efter fik overordentlig indflydelse på udlændingeloven af 1983, formulerede det sådan, at »principper og regler bør udformes på den gunstigste måde for enkeltindividerne, hvilket her vil sige udlændingene.« I foredraget spillede noget så småligt som økonomiske spørgsmål ingen rolle. Det fremgår af tidligere forskningschef i Rockwool Fondens forskningsenhed Gunnar Viby Mogensens bog Det danske velfærdssamfunds historie (2010), hvorfra Gammeltoft-Hansens udtalelser er taget.Tværtimod måtte man »ud fra en humanitær synsvinkel være skarp modstander af en holdning, der sætter statens øjeblikkelige interesser over alt andet. Humanitet bør ikke være konjunkturbestemt.« Gammeltoft var ikke en enlig fantast; han udtrykte i høj grad, hvad der var den almindelige mening i det formulerende Danmark. Efter vedtagelsen af 1983-loven skrev Ekstra Bladet i januar 1985 i en leder, at der måske nok var mange danskere, som mente, at »bogholderibetragtninger, økonomi og kølig beregning skal styre vores lille lykkeland i hver en detalje. Men må vi være fri!«Det måtte bladets lederskribent ikke, for siden er konjunkturerne i den grad vendt. I disse år kappes forskerne om at give det mest præcise bud på, hvad den mere liberale udlændingepolitik har kostet for så vidt angår velfærdsstatens udgifter og indtægter. I februar kom tænketanken Cepos med sit bud, og i denne uge afleverede Rockwool Fondens Forskningsenhed endnu en håndfuld forskningsnotater, hvoraf et enkelt indeholder de kølige bogholderibetragtninger, som Ekstra Bladet så mindeligt frabad sig.Den korte version af det notat er, at det har været et meget dyrt eksperiment for Danmark at forlade sig alene på juridiske betragtninger uden den økonomiske verdens grå sandsække til at holde det storslåede luftskib i bare nogenlunde nærkontakt med jordoverfladen. Udlændingeloven havde sammen med indvandrerstoppet fra 1973 som effekt, at man med stor konsekvens fravalgte de udlændinge, som kom hertil med arbejde som deres formål. Omvendt skaffede man i stor stil adgang til flygtninge og familiesammenførte, hvis anledning til migration var farlige vilkår i hjemlandet eller (ny) familie i Danmark.
For ca. 30 år siden ville altså Marte Michelet og hennes like gjort stor lykke (også) i Danmark. I dag ville de ledd seg skakk av slike bakstreverske holdninger.
Danmark har ikke bare satt tallene på et papir, de har tatt konsekvensene av tallenes tale. Og hva er resultatet? Jo, på om lag fire år er ”underskuddet” ved innvandringen halvert. Stadig flere innvandrere er i jobb og er bidragsytere til fellesskapet – og antakelig langt lykkeligere enn de var som passive stønadsmottakere. Befolkningsgruppene seg imellom viser også at det går bedre og bedre, grupper som tidligere noterte for røde tall leverer nå med gevinst! Klart vi kan, tenker jeg.
Og som den utmerkede reportasjen i Weekendavisen (anbefaler å lese hele) avdekker – dette har vært en dyr lærepenge for Danmark, men de grep kanskje fatt i problematikken i tide.

Men i Norge har vi råd til å vente?