Terrorisme og ekstremisme

Trusselbilde for Norge 2011

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeider hvert år en trusselvurdering for det kommende året, og i dag kom årets åpne rapport. Mye er det samme som for i fjor, men radikaliseringen synes å ha blitt definert mer nasjonalt og det er tatt inn grupperinger som islamfiendtlige grupper. I tillegg pekes det konkret på Iran som forsøker å få informasjon som gjør det mulig for dem å anskaffe masseødeleggelsesvåpen.

Rita Karlsen, HRS

Det knytter seg en viss forventing til den årlige trusselvurderingen som foretas av PST. I fjorårets åpne trusselvurdering het det at internasjonal terrorisme fortsatt vil prege trusselbildet i Norge for 2010. PST påpekte imidlertid at terrortrusselen kan endres raskt, og terroraksjoner kan gjennomføres uten at det foreligger informasjon eller varsel om dette i forkant, som gjentas i år.

Videre het det at personer i Norge først og fremst støtter ekstreme islamistiske aktører (personer, grupper, organisasjoner, nettverk eller stater) i utlandet med lokal eller regional agenda. I år synes dette bildet å ha endret seg noe, da i betydningen at trussel defineres mer nasjonal. Det heter i årets trusselvurdering at:

”Radikalisering og den internasjonale kontaktflaten som enkelte personer i PSTs søkelys har, gir et trusselbilde preget av økende usikkerhet. Selv om det er få per­soner i Norge som støtter opp om ekstrem islamisme, pågår det i dag aktiviteter i visse miljøer som kan bidra til en skjerping av trusselsituasjonen i 2011. Enkelte ekstreme islamister fremstår i dag mer globalt orienterte, og det er i hovedsak disse som kan utgjøre en direkte trussel mot Norge i året som kommer.”

Både i 2009 og 2010 ble det antatt at høyre- og venstreekstreme grupper ikke utgjorde noen alvorlig trussel mot norske interesser, hvilket også er bildet for 2011. Men mens det i fjor het det at enkelte grupper og enkeltpersoner vil kunne begå voldskriminalitet og forstyrre ro og orden, heter det i år at ”Det var noe økt aktivitet i de høyreekstreme miljøene i 2010, og denne aktiviteten vil trolig fortsette i 2011.” Videre er det tatt inn en ny trusselaktivitet, da det påpekes ”Et høyere aktivitetsnivå blant enkelte islamfiendtlige grupper kan føre til økt polarisering og uro, spesielt i og rundt markeringer og demonstrasjoner.”

Ifølge Aftenposten.no la PST-sjef Janne Kristiansen vekt på hvordan radikalisering vil prege trusselbildet, der hun pekte på at enkeltpersoner knyttet til ekstrem islamisme skaper store utfordringer for PST. Det ble videre opplyst at det i hovedsak er tre utviklingstrekk som preger trusselbildet i året som kommer:

· Radikalisering er i større grad kommet til uttrykk i det offentlige rom og i sosiale medier.

· Det pågår fortsatt reisevirksomhet til konfliktområder, for trening eller deltakelse i kamp.

· Ekstreme islamister i Norge fremstår som mer globalt orienterte.

PST har særlig fokus på spredningen av radikale synspunkter på sosiale medier, som Facebook, blogger og ulike nettsider. Disse er blitt viktige arenaer for å spre og diskutere ekstreme islamistiske synspunkter. Gjennom disse nettmedier kommer meningsfeller også enkelt i kontakt med hverandre på tvers av etniske og geografiske skillelinjer.

Kristiansen pekte også på flere dilemmaer hele samfunnet står overfor.

– Det mest åpenbare er balansen mellom trygghet og frihet. Den er vanskelig fordi de fleste av oss vil ha begge deler. Alle vil ha sikkerhet, men ingen vil bli overvåket, sa Kristiansen.

Kristiansen viste til tre konkrete områder PST har fokus på.

· Politisk motivert vold: PST forventer kompleks trusselbilde. Radikalisering knyttet til ekstrem islamisme øker. Stadig flere unge blir gjennom nettet oppfordret til å begå terrorhandlinger.

· Reisevirksomhet: Personer knyttet til ekstrem islamisme har reist til andre land og deltatt på treningsleire. De har deretter kommet tilbake til Norge.

· Globalisering: Personer med ekstreme islamistiske sympatier med globalt fokus. De bryr seg ikke om hvor terroren skjer.

Som for 2010 ble det i år pekt på at flere staters etterretningstjenester er aktive i Norge. På fordekte måter forsøker de å skaffe seg informasjon og påvirke norske myndigheters beslutninger. Denne virksomheten er særlig rettet mot norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, olje- og gassektoren, høyteknologivirksomheter, samt enkelte eksilmiljøer her i landet. Økt kapasitet til cyberetterretning har også gitt flere av tjenestene mulighet til å styrke informasjonsinnhentingen i Norge. Det heter videre at norske virksomheter i 2011 fortsatt vil være mål for anskaffelser av varer, kunnskap og teknologi som kan brukes til utvikling av masseødeleggelsesvåpen. PST skriver at de fleste anskaffelsesforsøkene kan spores tilbake til iranske aktører, noe Kristiansen ifølge VG Nett var klar på under sin presentasjon.

Som for 2010 må fortsatt forventes at norske myndighetspersoner vil motta trusler, men mens det i fjor het at det erfaringsmessig er svært få trusler som forsøkes omsatt i handling, heter det i år ”vi forventer derfor at norske myndighetspersoner også i 2011 vil motta alvorlige trusler som nødvendiggjør etterforskning og beskyttelsestiltak. Det vil dessuten være fare for at myndighetspersoner kan bli utsatt for fysisk forulempning eller fysiske angrep.”

PST-sjefen understreker at trusselbildet er uoversiktlig og komplekst.

PST-rapporten kan leses her