Kvinner og likestilling

Mord på kvinner øker dramatisk i Tyrkia

Mens regime etter regime står for fall i Midtøsten og araberlandene, er det blitt stilt spørsmål ved hvem de samme landene har som forbilde. Egypt skal visstnok se til Tyrkia, men hva gjelder Tyrkias syn på kvinner er det lite å kopiere. Nye tall avdekker at nesten 1.000 kvinner ble drept i 2009, som er en ufattelig økning på 1.400 prosent drepte kvinner på et år for perioden 2002-2009. ”Maktubalanse i samfunnet,” forklarer professor.

Rita Karlsen, HRS

Rundt 66 kvinner ble myrdet i Tyrkia i 2002, men siden har antallet bare økt, sa justisminister Sadullah Ergin som svar på et parlamentarisk spørsmål fra Peace and Democracy Party, eller BDP, melder Hurriyet Daily News.

Tallene tale er dystre: 83 kvinner ble myrdet i 2003, 164 i 2004, 317 i 2005, 663 i 2006, 1.011 i 2007, 806 i 2008 og 953 i løpet av de sju første månedene av 2009, som er siste sikre dato for registreringen, ifølge Ergin.

Professor Aysel Çelikel, leder for Support for Contemporary Living Association, ÇYDD, stammer den høye økningen i antall drepte kvinner fra kjønnsdiskriminering og at Tyrkia stadig er et strengt konservativt samfunn.

– Kvinners rettigheter reverseres i samme takt som konservatismen øker, sier Çelikel.

Hun mener det er en direkte sammenheng mellom økte kjønnsforskjeller og det økte nivået av vold menn begår mot kvinner. Çelikel viser til at internasjonale rapporter forklarer voldsbruken mot kvinner med å vise til maktubalansen i samfunnet og manglende likestilling. Den eneste måten å løse problemet på er å sikre kjønnslikestilling, mener Çelikel.

Fra 2002 til juli 2009 var det totalt 12.678 saker knyttet til vold og drap. 15.564 var tiltalt, mens 6.736 ble dømt. Av disse igjen ble 1.869 frikjent, mens 794 fikk prøveløslatelse.

Ifølge en regjeringsstudie med tittelen «Forskning om vold mot kvinner i Tyrkia» blir i underkant av 42 prosent av tyrkiske kvinner utsatt for fysisk og seksuell vold. Forskjellen er derimot markant i forhold til sosial status; av kvinner fra lavinntektsgrupper opplever om lag halvparten denne type vold og overgrep, mot i underkant av 29 prosent, som fortsatt må anses som et høyt tall, av kvinnene fra høyinntektsgruppene.

Forskjellene fremtrer også ved utdanning. I underkant av 56 prosent av kvinnene som ikke har utdanning (ikke fullført grunnskole) utsettes for vold, mot 27 prosent av kvinnene med høyere utdanning.

Studien avdekker også at om lag 48 prosent av kvinnene opplever en eller annen form for vold, men vil ikke avsløre overgriperen. Kvinner fra lavinntektsgruppene (54 prosent) hadde mer tilbøyelighet til å tie om volden de blir utsatt for enn kvinner med utdanning (37 prosent).

I overkant av 23 prosent av kvinnene forteller at de er blitt tvunget til å slutte i jobben eller blitt forhindret fra å arbeide. Her er derimot forskjellene forsvinnende små (0,03 prosent) om kvinnene tilhører lav- eller høyinntektsgruppene.

I underkant av 34 prosent av kvinnene har vurdert selvmord som en løsning på problemene. For de med mindre utdanning er dette tallet 34 prosent, mot i underkant av 38 prosent for kvinner med høyere utdanning.

En slik utvikling tjener definitivt ikke Tyrkia, og land som eventuelt ser til Tyrkia bør tenke seg nøye om. For øvrig bør EU kreve at denne utviklingen snur, før landet i det hele tatt kan forvente å bli tatt seriøst som medlemssøker i EU.