Økonomi

Norge er et trygdeland for innvandrere

Frisch-senteret publiserte i går en rapport som viser arbeidsmarkedstilknytning og trygdebruk for ulike grupper innvandrere fra lavinntektsland. Tallenes tale er like klare som dystre. De forteller at disse innvandrernes yrkeskarriere i Norge er kort. De klarer knapt å stå i jobb i 10-15 år før de er over på trygd. De blir konsumenter heller enn bidragsytere. Det forteller oss at innvandringen til Norge ikke er bærekraftig. For visse grupper innvandrere er Norge et rent trygdeland.

Rita Karlsen, HRS
På oppdrag fra Brochmann-utvalget, eller Velferds- og migrasjonsutvalget som er regjeringens navn på utvalget, har Frisch-senteret fått i oppgave ”å beskrive sysselsettingsutvikling og bruk av trygdeytelser for ulike grupper innvandrere fra lavinntektsland.”

De begrunner ikke hvorfor de ser på det som kalles ”lavinntektsland”, men man trenger ikke ha særlig fantasi for å forstå hva de mener: innvandrerne til Norge er ikke en ensartet gruppe. ”Noen” bidrar mer enn andre, og ”noen” forbruker trygder og stønader i sterkere grad enn andre. Innvandrere fra lavinntektsland kommer i liten grad til Norge som arbeidsinnvandrere.

”Alle i jobb”Noen av disse gruppene har Frisch-senteret sett på før. Så sent som i fjor kom senteret med en rapport som avdekket at mannlige arbeidsinnvandrere fra Pakistan, Tyrkia, India og Marokko deltok svært aktivt på arbeidsmarkedet de første 10 årene etter ankomst til landet. Men så var det slutt. Da kom et markert fall i deltakelsesraten. (For kvinnene har derimot sysselsettingsgraden vært lav hele tiden.)

”Alle på trygd”Etter at disse hadde vært 25 til 29 år i Norge i (da er vi i 2000) var bare halvparten fortsatt å finne på arbeidsmarkedet. Til sammenlikning var sysselsettingsandelen om lag 87 prosent i kontrollgruppen (bestående av norskfødte menn med samme alders- og utdanningsfordeling). I 2000 mottok hele 91 prosent av disse ikke-sysselsatte innvandrerne en aller form for økonomisk ytelse fra staten. Hele 74 prosent mottok uføretrygd, og ytterligere 17 prosent mottok en annen type trygdeytelse eller sosialhjelp.

Nettopp det fallet som skjer i sysselsettingen etter 10-15 års botid vakte betydelige interesse. Har innvandrere fra andre lavinntektsland som har kommet senere til Norge, med andre oppholdsgrunner og fra andre områder, opplevd en tilsvarende sysselsettings- og trygdeutvikling?

Det er dette Frisch-senteret forsøker å svare på i den nye rapporten.

Når Frisch-senteret peker på ”andre oppholdsgrunner” henvises det til at når innvandringen til Norge skjøt fart rundt 1970-tallet så kom de fleste for å arbeide. I rapporten kalles de da også for ”arbeidsinnvandrere”. Men i realiteten kom de som turister (på turistvisum), som ikke dro igjen. Den gangen lå imidlertid problemene ikke oppe i dagen, nettopp fordi de samme utviste stor aktivitet på arbeidsmarkedet. Problemene oppstår når innvandringen til Norge er høy, innvandrerne får varig opphold og de er mer konsumenter enn bidragsytere. Altså at innvandringen ikke er bærekraftig.

Det er forskjell mellom arbeidsinnvandrere, innvandrere med politisk asyl og opphold på humanitært grunnlag, flyktninger samt familiegjenforente og familieetablerte (henteekteskap). Arbeidsinnvandrere, som det ligger i begrepets ”natur”, får opphold for å jobbe og er typisk i jobb ved ankomst eller rett etter. For de andre gruppene er det ikke arbeid som utløser opphold, men det er uansett forventet at de etter en viss tid blir bidragsytere til samfunnet. Frisch-senterets oppgave er således å finne ut av om de som kom fra lavinntektsland etter 1975 (da innvandringsstoppen ble innført) har en annen sysselsettings- og trygdeatferd enn de som kom før 1975.

Fra jobb til trygd

Figur 1 viser hvordan utviklingen har vært for pakistanske og tyrkiske menn på det norske arbeidsmarkedet fra 1976 (året etter innvandringsstoppen ble innført i Norge). De første årene (den røde linjen) avdekker at sysselsettingen var høy, høyere enn både norskfødte med høy utdannelse (blå linje) og norskfødte med lav utdanning (grønn linje). Men så går det nedover – og det raskt.
Kilde: Frisch-senteret 2011
Først ser vi at nedgangskonjunkturen på begynnelsen av 1980-tallet medførte et fall i sysselsettingen, for så en oppgang i perioden 1983 til 1985 (som var en tid med bedre jobb- og inntektsmuligheter). Men fallet fortsetter. I 2007 var bare en av tre sysselsatt. Og da var den typiske innvandrer 59 år. Vi ser også at sysselsettingen blant norskfødte menn (kontrollgruppene) faller, men ikke i samme tempo.

Ikke uventet vil frafall fra arbeidsmarkedet føre til økning av økonomiske ytelser fra staten. Figur 2 er således et ”speilbilde” av figur 1, bare at denne gangen er det økningen i uføretrygd og rehabiliteringsstønad for de samme mennene.

Kilde: Frisch-senteret 2011
Med pakistanere og tyrkere som kom til Norge perioden 1971-1975 som en slags referanse, ser Frisch-senteret på pakistanere og tyrkere som kom til Norge perioden 1976-1989, samt ”nye” innvandringsgrupper fra Irak, Bosnia, Somalia, Iran, Chile, Vietnam og Sri Lanka. (Gruppene vurderes etter ankomstår til Norge. For noen grupper er det delt opp i flere ankomsttider, for eksempel somaliere som kom i perioden 1989-1993 og de som kom i perioden 1998-2002).

Sammenlignes pakistanerne og tyrkerne som kom hhv i 1971-1975 og 1976-1989, både menn og kvinner, avdekkes det at sysselsettingsmønsteret ligner hverandre. Forskjellen er dog at flere i den første gruppen var i arbeid kort tid etter ankomst. Men fallet er det samme. Kvinnene er i liten grad i arbeid, og sysselsettingen faller med økt botid. Dessuten var flere kvinner, i alle fall i en periode, i arbeid av dem som kom i den første gruppen enn dem som kom i 1976-89 (sistnevnte er typisk kommet på familieetablering/-gjenforening). Etter 25 år i Norge er svært få kvinner i arbeid, bare i underkant av 25 prosent. Til sammenligning er kontrollgruppen, norskfødte kvinner i samme alder, sysselsetting på over 80 prosent. Figur 4 (figurnummerering referer seg til Frisch-senteret) viser utviklingen. Kontrollgruppene er fortsatt med.

Kilde: Frisch-senteret 2011
Samme mønster for de andre innvandrergruppene

For de fleste innvandrergruppene i utvalget finner Frisch-senteret langt på vei det samme mønsteret som for pakistanerne og tyrkerne, særlig for dem som kom etter 1975.

Sysselsettingen øker de 10-12 første årene i Norge, for deretter å falle. Men selv om det faller er det langt fra så dramatisk som pakistanerne og tyrkerne. Spesielt for de andre kvinnelige innvandrerne ses tendenser til høyere sysselsetting. Bosniske kvinner skiller seg ut med høy yrkesdeltakelse, og for eksempel var det for kvinner fra Iran en økning i sysselsettingsraten fra knappe 20 prosent like etter ankomst til 73 prosent etter 12 år. Men også for de kvinnelige innvandrergruppene observerer Frisch-senteret imidlertid en nokså tydelig tendens til at sysselsettingen begynte å falle etter om lag 12-15 års botid i Norge. Særlig dårlig stilt er det med somalierne.

Ettersom de finner et sammenfallende mønster på tvers av innvandringsgruppene mener de det er liten grunn til å tro at dette henger sammen med konjunkturmønsteret. Med andre ord er ikke innvandringen fra de aktuelle landene bærekraftig (et ord som ikke Frisch-senteret gjør bruk av ).
Uføretrygd og rehablilitering

Faller gjør ikke bruken av uføretrygd og rehabilitering. Ser vi igjen på pakistanerne og tyrkerne som kom hhv i 1971-1975 og 1976-1989, menn og kvinner, kan det synes om det tar omkring 20 års botid i Norge før en er kommet på trygd. Bruken av trygdeytelser viser en svært kraftig økning allerede med en botid på rundt 10-15 år. Den typiske innvandreren var da knappe 40 år gammel. Etter 25-30 års botid (da de har oppnådd en alder på rundt 50-55 år) er om lag halvparten av innvandrerne i disse gruppene mottakere av en uføre- eller rehabiliteringsytelse. Se fig.9.

Kilde: Frisch-senteret 2011
Som vi ser følger kvinner og menn samme utvikling, noe som kanskje tilsier at forklaringen med at menn havner på trygd er fordi de har ”jobbet så hardt i så krevende jobber” mister troverdighet. For kvinnene har et svært forskjellig sysselsettingsmønster i forhold til mennene (jobber i mindre grad), men de havner også relativt raskt på tygd.

For de øvrige innvandrergruppene er det for menn fra tre av gruppene en klart mindre vekst i bruken av trygdeytelser over tid enn det observerte for innvandrerne fra Pakistan og Tyrkia. Innvandrere fra Sri Lanka og Chile ligner på den norskfødte befolkningen, mens det for innvandrere fra Vietnam og Iran ses en betydelig stigning av trygdeytelser med botid. Også for kvinnene øker trygdeytelser med botid, der kvinner fra Iran utmerker seg igjen (jf. økningen i sysselsettingsraten), men denne gangen med å ha hatt en svært tydelig økning i bruken av trygdeytelser over tid.

Som Frich-senteret skriver: Ser vi sysselsettingsprofiler og bruk av trygdeytelser under ett finner vi mønstre som tyder på at de fleste av innvandrergruppene vi har sett på i dette avsnittet får relativt korte yrkeskarrierer i Norge.

Somaliere på overgangsstønad

Overgangsstønad (ytelse for aleneforsørgende foreldre) er en stønad som særlig somaliere gjør bruk av. De skiller seg ut med en ekstrem høy bruk av slik stønad, men også kvinner fra Chile og Iran har vært hyppige brukere av denne ytelsen. Også norske er relativt hyppig bruker av overgangsstønad. Få pakistanere og tyrkere mottar slik stønad.

Jeg skal ikke gi meg inn på noen forklaring av dette fenomenet, bare påpeke et par tidligere ”erfaringer”: At pakistanere og tyrkere i liten grad er forbruker av overgangsstønad er forståelig da det er få av dem som er aleneforsørgende foreldre. Deres praktisering av islam godtar ikke en slik sosial status. Slik er det ikke for somalierne. Her er kvinnenes posisjon ”sterkere” i den forstand at de har mer makt innad i familien, og slik sett kan de gjøre bruk av overgangsstønad som en inntektskilde for økonomisk frigjøring. Det går som hånd i hanske med at somalierne får mange barn og at somaliske menn i liten grad kan være forsørger, da ikke mange av dem er yrkesaktive. Jeg er således ikke i tvil om at det her også er en rekke proforma skilsmisser, men jeg betviler at de samme anser det som å være trygdejuks. De gjør som de har lært i hjemlandet: utnytter de muligheter som legges i dagen.

Trygder og stønader totalt

Frisch-senteret har sett på andelen mottakere av trygd og/eller sosialhjelp totalt i de ulike innvandringsgruppene for perioden 1992-2007.

Studien avdekker at for de mannlige innvandrerne er det en forhøyet risiko for bruk av trygd og/eller sosialhjelp sammenholdt med kontrollgruppene (norske menn med hhv høy og lav utdanning). For dem som kom på 1980-tallet går stønadsbruken ned, og i 2007 var andelen med trygde- eller sosialhjelpsytelse i disse innvandrergruppene på linje med norske menn uten fullført videregående skole. Men om denne form for trygder går ned, så betyr det ikke at de ikke blir trygdemottaker, de går bare over til andre trygdeordninger (jf. uføretrygd og rehabiliteringspenger).

For de kvinnelige innvandrerne er bildet mer sammensatt, påpeker Frisch-senteret. Mens det har vært svært høye bruksrater blant enkelte av de tidlige innvandrergruppene (spesielt innvandrere fra Tyrkia), har bruksratene blant 1980-tallsinnvandrerne bare vært litt høyere enn de som gjør seg gjeldende blant norske kvinner med lav utdanning.

Samtidig viser trygde- og stønadsutviklingen at de økonomiske ytelsene øker i beløp. Frisch-senteret forklarer det med det i stor grad henger sammen med ytelser med høyere kompenasjon over tid, spesielt fra sosialhjelp og lave dagpengeutbetalinger til uføretrygd. Blant stønadsmottakerne er det derimot liten forskjell på innvandrere og norskfødte i gjennomsnitt. Grupper som skiller seg ut med relativt høye ytelser er de tidlige mannlige arbeidsinnvandrerne (som oppnådde nokså høye trygdeytelser pga forsørgertillegg i uførepensjonen) og kvinner fra Somalia.

Ny politikk?

Jeg har tidligere, i en kommentar til NHO-konferansen, påpekt behovet for en ny politikk hva gjelder innvandring og integrering. Her tilkjennegir jeg også store forventninger til Brochmann-utvalget. For vi må på ett eller annet tidspunkt løfte fakta frem, og slutte med all synsingen, føleriet og ønsker, og heller spørre oss: Hva gjør vi med det fakta viser?

Én ting må i alle fall stå klart for alle: Norge må ha en bærekraftig innvandring. Det krever endringer i både innvandringsprofilen (hvem som får hvilket opphold), sysselsettingsprofilen og trygdeprofilen. Dette kan bety at vi må legge opp til forskjellsbehandling, da i betydning at man må ha utført visse plikter før en kan oppnå visse rettigheter. En slik forskjellsbehandling skal ikke gå på aksen innvandrer eller ikke, men ut fra bidragsyter versus konsument. Til dette må jeg påpeke: Tanken er ikke å frata noen goder som de ikke har mulighet til å gjengjelde, for eksempel ved sykdom. Men det er absurd ikke å forvente, og forlange, at for eksempel somaliere er i jobb. En viss tilrettelegging må til, men vi kan ikke tilrettelegge oss i hjel. Vi må sette noen grenser, som må være absolutt.

Deretter må det foretas en ny vurdering av stønad og ytelser som tas ut av landet. Også her kan forskjellsbehandling være et stikkord: Det er ikke unaturlig å tenke seg at trygder og stønader som utbetales til utlandet, i den grad slike ytelser skal være mulig å ta ut av landet, justeres etter levekostnadene i det aktuelle landet. I et land som for eksempel Pakistan, der en gjennomsnittlig årslønn ligger på 10-15.000 kr., er Norges stønadssatser som et sugerør i himmelen.

Men dagens velferdssystem, og bruken av det, synes for Norge å være en brosteinsbelagt vei til helvete.

Nå må våre politikere opptre ansvarlig, på tvers av partipolitiske skiller, og slutte med å behandle innvandring og integrering som et spill om stemmer. Det er for viktig til det.

Hele rapporten fra Frisch-senteret kan lese her.