Arbeid og utdanning

Muslimsk privatskole fordekt som Montesorriskole?

Er den planlagte Montesorriskolen egentlig en muslimsk privatskole? Mye kan tyde på det, etter at Drammens Tidende har avdekket at skolen i en tyrkisk nettavis blir omtalt som den tyrkiske skolen. Omtalen av skolen kommer i et intervju med Drammensordføreren Tore Opdal Hansen (H), som visstnok også skal være svært så positiv til planene.

Rita Karlsen, HRS

Ikke før er vi gjort kjent med det tragiske faktum at tre muslimske privatskoler er på vei i Oslo, en av disse, den såkalte Fredsskolen, er dessverre allerede godkjent, før noe lignende synes å være i gang i Drammen.

Bak prosjektet til Drammen Montesorriskole står Drammen Kultur- og utdanningsforening. De har søkt Utdanningsdirektoratet om å få starte opp grunnskolen fra høsten 2011. Foreningen, som tilhører det tyrkiske miljøet, driver allerede støtteundervisning og leksehjelp for innvandrerbarn i Prizma Utdanningssenter. På dette senteret skal elevene få undervisning i norsk, matte, engelsk og et eget kulturfag, men de har ifølge dem selv ikke religionsundervisning.

Det er med bakgrunn i Prizma-prosjektet at foreningen ønsker å utvide virksomheten til å få drive egen skole. Til formålet er aksjeselskapet «Drammen Montessoriskole» stiftet.Drammens Tidende har vært i kontakt med dem som står bak selskapet, men de ønsker ikke å fortelle noe om planene. Det vil de eventuelt gjøre når søknaden er ferdigbehandlet.

Drammens Tidende har derimot sett søknaden. Ifølge søknaden skal skolen ha 150 elever, 15 elever på hvert trinn fra 1. til 10. trinn. Skolen skal finansieres med offentlig støtte og skolepenger. Skolepengene er satt til 7.500 kroner i året. Skolen regner med å få nærmere åtte millioner i offentlig støtte. Ifølge inntaksreglementet skal skolen være åpen for alle, men søknaden til Utdanningsdirektoratet sier ingen ting om skolen har noen målgrupper.

I dag avdekker Drammens Tidende at den planlagte Drammen Montessoriskole omtales som en tyrkisk skole i en tyrkiskspråklig nettavis, Zaman ISkandinavya.

Her fremstår ikke skolen som noen Montesorriskole, men som en strengt segregert skole. Det heter at ”skolen (skal) bli en tyrkisk skole med «tyrkiske-ættede lærere» som pådrivere.”

Sakens anledning er et intervju med ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen (H), som visstnok også skal støtte opprettelsen:

”Jeg ser på det som en unik/god mulighet for min by (Drammen) at det opprettes en tyrkisk skole”, siteres han på i artikkelen.

Ifølge artikkelen frykter heller ikke ordføreren at en egen tyrkisk skole skal hindre integrering.

Men overfor Drammens Tidende er ikke Opdal Hansen enig i denne vurderingen:

– Generelt er vi for privatskoler, men ser at en tyrkisk privatskole vil gi noen tilleggsutfordringer. Språk er en av dem. Språket er den viktigste nøkkelen til integrering. Men jeg har tiltro til at de ansvarlige som søker om å starte skole, ser dette og vil gjøre noe med det, sier Opdal Hansen.

I søknaden er det krysset av på at undervisningen skal foregå på bokmål, og det er ikke krysset av for undervisning på religiøst grunnlag.

Men flere kilder hevder overfor avisen at i det tyrkiske miljøet er Drammen Kultur- og utdanningsforening kjent for sin tilknytning til Fethullah Gülen-bevegelsen. Bevegelsen driver hundrevis av skoler rundt om i verden. Nettavisen Zaman skal også være tilknyttet denne bevegelsen.

Flere reagerer derimot på hemmelighetskremmeriet rundt skolen. Lærer Unni Helland synes det er mistenkelig at de ikke vil snakke om skoleplanene.

– Hvorfor er alt så hemmelig? Når ting er hemmelig, spør jeg meg om de har noe å skjule, sier Helland.

Helland har i en kronikk i Drammens Tidene spekulert i om det de egentlig holder på mer, er å etablere en muslimsk privatskole.

– Jeg tror det er en muslimsk skole, og hvis det er det hvorfor kan vi ikke få vite mer? Hvilke verdier skal de profilere, spør Helland og etterlyser mer åpenhet. Hun etterlyser også hvilke kompetanse de har på Montessoripedagogikk.

– Hvis det er en muslimsk skole, hva synes du om det?

– Det er ille for Drammen som skal være en lysende integreringsbastion. Det vil føre til isolasjon og segregering, frykter Helland.

Men initiativtakerne, som ellers er så lite talevillige, avviser hardnakket at de planlegger en muslimsk skole.

– Det er det ikke. Det er en Montessoriskole. Vi vil følge opplæringsplanen og Montessoripedagogikken, sier en av initiativtakerne. Hun vil IKKE at avisen skal bruke navnet hennes.

– Hvorfor er dere så hemmelige?

– Det er ikke hemmelig, men vi ønsker ikke å snakke mer før vi har fått ja eller nei på søknaden, sier initiativtakeren.

Men politikerne i Drammen synes både døve, blind og naive. De har allerede godkjent skolen, der til og med SV, som ellers er svært så imot privatskoler, stemte for. SVs Sadi Emerci uttrykker seg følgelig slik:

– SV er i utgangspunktet mot privatskoler, men vi er positive til skoler som gir et alternativt pedagogisk tilbud, sier Emeci.

Nei se det du. Det er i så fall ”heldig” for Emeci at det ikke var snakk om en muslimsk privatskole…

Mer politisk guts var det fra Haydar Øzbal (Ap). Han vektla at foreningen som søker har religiøs tilknytning, og var således skeptisk til opplegget. Øzbal mente at det heller ikke talte søkernes sak at de ikke vil snakke offentlig om planene. Han stemte derfor mot søknaden. Bra, Øzbal!

Men Høyre er som sedvanlig helt ute av kurs:

Komitéleder Dag Fjeld Edvardsen (H) understreker at de ikke skal vurdere innholdet, bare konsekvensene for skolestrukturen i Drammen. – Det er viktig at nye skoler fører til pedagogisk mangfold, ikke etnisk eller religiøs segregering. Når det gjelder denne skolen, vet vi ikke hvem de vil henvende seg til, sier Fjeld Edvardsen.

Og da stemmer man selvsagt for?

Det er Utdanningsdirektoratet som bestemmer den såkalte Montesorriskolens skjebne. De opplyser til Drammens Tidende at de regner med at søknaden er ferdigbehandlet til våren.

Så til det like interessante: Drammen Kultur- og utdanningsforening samarbeider med Oslo Kultur- og utdanningsforening. Og tror du jammen ikke at også Oslo Kultur- og utdanningsforening i 2008 søkte om å få startet opp en skole i Oslo? Skolen bar navnet Nor (som på arabisk betyr lys, og henviser til det lyset Muhammed omga seg med), men de fikk avslag hos Utdanningsdirektoratet. I begrunnelsen het det:

”Skolen har ikke synliggjort hvilke konsekvenser idé- og verdigrunnlaget som ligger til grunn for skolens pedagogiske retning har for opplæringen.”

Etter avslaget endret derimot foreningen det pedagogiske grunnlaget, og søkte så om heller å få starte Nor Montessoriskole.

Men Direktoratet avslo igjen søknaden i vår.

”Utdanningsdirektoratet har vurdert hele saken på nytt, og konkluderer med at den ikke oppfyller kravene i loven.”

Søknaden, eller hva jeg antar er klagen, ligger nå hos Kunnskapsdepartementet for avgjørelse. Der sitter som kjent SVs Kristin Halvorsen og regjerer. I seg selv skulle det være betryggende all den tid SV er så sterke motstandere av privatskoler. Men etter å ha sett hvordan Kunnskapsdepartementet argumenterte i forhold til Fredsskolens klage på avslag hos Utdanningsdirektoratet, er jeg alt annet enn betrygget.

Svaret fra departementet er ventet i disse dager.

I Drammen benyttes samme advokatkontor som ble benyttet i Oslo, ProLegal, men Drammen Montessoriskoles advokat, Carl K. Rieber-Mohn sier han kjenner ikke til søknaden fra Oslo. Og til tross for at Utdanningsdirektoratet har vært negative til søknaden fra Oslo, håper han de vil være positive til skolen i Drammen.

– Jeg vet ingen ting om søknaden fra Oslo, men vet at Drammen kommune er positive. Jeg har også guidet dem til interesseforeningen for Montessoriskolen, og de har startet et aksjeselskap, sier Rieber-Mohn.– Men det er Utdanningsdirektoratet som avgjør?– Ja, men kommunen kan bidra. For eksempel med lokaler. Vi er optimister, sier Rieber-Mohn.

Initiativtakerne fra Drammen, som har så langt vært tause om skoleplanene, har nå ombestemt seg. De skjønner kanskje at hemmelighetskremmeriet ikke taler deres sak. De har innkalt til pressekonferanse i ettermiddag.

Jeg betviler at vi får vite noe substansielt. Det blir nok mer tåkelegging og forsikringer om hvor flott, integrerende og fantastisk et slik segregerende tilbud vil være for barna og deres foreldre. Nå må politikerne våkne!

Skulle også denne skolen bli stoppet i Drammen er det for øvrig bare én å takke: nemlig Drammens Tidende som har fulgt saken nøye – og som ikke har gitt seg. Når de nå får initiativtakerne i tale, er det bare å begynne å gå disse etter i sømmene.