Innvandring

Tendensiøs tolkning fra Aftenposten

FrPs Christian Tybring-Gjedde og Kent Andersen sin kronikk i Aftenposten der de blant annet hevdet at flerkultur vil ”rive landet vårt i filler” har skapt nyhetsinteresse hos samme avis. Ikke minst for Tybring-Gjedde hevder at han representerer flertallets synspunkter. Aftenposten Aften tok med seg dette poenget til Respons Analyse, og ifølge avisen er resultatet av meningsmålingen at Tybring-Gjedde tar feil.

Rita Karlsen, HRS

Jeg har tidligere kommentert at Tybring-Gjedde og Andersen’s kronikk ”Drøm om Disneyland” hadde en ordbruk som gjorde det usedvanlig enkelt for meningsmotstanderne; med for sterk ordbruk er det nettopp ordbruken som blir det aktuelle, ikke det substansielle.

Tybring-Gjedde og Andersen etterlyste Ap’s plan, mål og visjoner med det flerkulturelle samfunn. Kronikørene legger ikke skjul på, heller tvert om, at de – som FrP’ere – er sterkt kritisk til det innvandrings- og integreringsprosjektet som har vært ført siste 40 år, med Ap stort sett ved roret. Kritikken belegger de ved å definere flerkultur som ”rotløshet satt i system” som igjen ”vil rive landet vårt i filler”.

Aftenposten Aften går til Respons Analyse for å få utført en meningsmåling blant Oslo-borgere som skal bekrefte/avkrefte om Tybring-Gjedde representerer flertallet i Oslo, slik som han selv har hevdet. De to spørsmålene som ønskes svar på er som følgende:

1) I en kronikk i Aftenposten nylig hevdet to politikere i Oslo at flerkultur kan komme til å rive landet vårt i filler. I hvilken grad er du enig eller uenig i denne påstanden?For spørsmålet lanseres følgende svaralternativer:

a) Helt enig

b) Delvis enig

c) Delvis uenig

d) Helt uenig

e) Ikke sikker

2) I hvilken grad mener du at norsk kultur er truet i Oslo?For spørsmålet lanseres følgende svaralternativer:

a) I stor grad

b) I noen grad

c) I mindre grad

d) Ikke i det hele tatt

e) Ikke sikker

For spørsmål 1 gjør Aften det som undertegnede forutsa, de bruker kronikørenes sterke ordbruk, som jeg tror de fleste, i alle fall undertegnede, intuitivt vil ta avstand fra. For selv om vi eksempelvis mener at miljøtrusselen er overhengende, er det ikke så mange av oss som tror at jordens undergang er rett rundt hjørnet – til tross for at miljøforkjempere kan spissformulerer seg slik. Men vel så interessant er svaralternativene på 1: For hvordan skille mellom b) og c)? Hva er forskjellen på å være ”delvis enig” og ”delvis uenig”? Er man delvis enig/uenig er det vanskelig å trekke alternativene til å være uenig, det blir kanskje faktisk motsatt: det er gradsforskjell i enighet.

Spørsmål 2 anser jeg som uproblematisk, men heller ikke her er svaralternativene gjensidig utelukkende: Hva er den distinktive forskjellen mellom ”i noen grad” og ”i mindre grad”? Det jeg opplever som i noen grad kan andre, med samme opplevelse som meg, oppleve som i mindre grad. Men uansett vil begge alternativene innebære ”i en eller annen grad”.

Men la oss se på hvilke svar Aften faktisk fikk på sine spørsmål:

1) I en kronikk i Aftenposten nylig hevdet to politikere i Oslo at flerkultur kan komme til å rive landet vårt i filler. I hvilken grad er du enig eller uenig i denne påstanden?

a) Helt enig: 11 %

b) Delvis enig: 26 %

c) Delvis uenig: 21 %

d) Helt uenig: 38 %

e) Ikke sikker: 4 %

Svarene er i min tolkning oppsiktsvekkende. At hele 37 prosent er helt eller delvis enig i en så spissformulert påstand burde vekke bekymring. Deretter kommer neste ”problem”; nemlig at ytterligere 21 prosent bare er delvis uenig. Det kan tolkes til at hele 58 prosent er enig i en eller annen grad! Over halvparten av de spurte avviser altså ikke at flerkultur kan komme til ”å rive landet vårt i filler”. Kun 38 prosent avviser kontant (helt uenig) et slikt scenario. Det er mildt sagt alarmerende.

Så kommer svaret på det andre spørsmålet:

2) I hvilken grad mener du at norsk kultur er truet i Oslo?a) I stor grad: 13 %

b) I noen grad: 23 %

c) I mindre grad: 31 %

d) Ikke i det hele tatt: 30 %

e) Ikke sikker: 3 %

Det kanskje mest oppsiktsvekkende ved disse svarene er at de korresponderer såpass med det foregående kvasse spørsmålet – men her er det altså bare 30 prosent som kontant avviser at norsk kultur er truet i Oslo. 67 prosent kan altså tolkes til at norsk kultur er truet i Oslo i en eller annen grad (stor, noen og mindre grad).

Dette burde gjøre Christian Tybring-Gjedde svært lykkelig. Han hadde altså rett i sin antakelse: han har mange med seg.

Men, se slikt resonnerer ikke Aftenposten Aften. Tvert om.

På Aftenposten.no forside lyser følgende overskrift mot oss: ”Oslo-folk dømmer ham nord og ned!”, mens selve artikkelen har en mer avdempet overskrift, men som derimot er like tendensiøs: ”Norsk kultur er ikke truet”.

I avisens analyse heter det følgende:

59 prosent av Oslos befolkning er uenige i at flerkultur kan komme til å rive landet i filler, ifølge en meningsmåling Respons har gjort for Aften. 37 prosent er helt eller delvis enige.

Det betyr altså at Aftenpostens Aften tar ”delvis uenig” ensidig til inntekt for å være uenig. Avisen, eventuelt Respons, alt etter hvem som har satt opp svaralternativene, kunne unngått problemet ved å sikre seg svaralternativers første bud: alternativene må være gjensidig utelukkende. I dette tilfellet ville begge spørsmålene vært tjent med å ha definert svaralternativene til a) helt enig, b) enig, c) uenig, d) helt uenig nettopp fordi man er ute etter ”i hvilken grad”.

Og hvorfor analyserer ikke avisen svarene på spørsmål 2 – nemlig at bare 30 prosent mener at norsk kultur ikke i det hele tatt er truet? Er det fordi det sier noen om de andre?

Les Aftens artikkel for å få Christian Tybring-Gjedde sin respons.