Innvandring

Nav – verdens sosialkontor

Personer uten ulovlig opphold i Norge får penger av Nav, og når de samme tvangsreturneres krangler de med politiet for å få hevet de enda ikke innløste utbetalingsblankettene. Problemet synes å ligge i at Nav ikke vet hvem som har lovlig opphold eller ikke. Skal man le eller gråte?

Rita Karlsen, HRS

Er virkelige systemene så skakkjørte at ikke Nav vet hvem de gir penger til? En kan virkelig begynne å lure på hva som foregår. For fra før er det kjent at tusenvis av mennesker, ingen kjenner det konkrete antallet, er ulovlig i Norge. I tillegg vet vi at om lag 95 prosent av asylsøkerne mangler identitetspapirer når de ankommer Norge. Og nå får vi altså vite at personer uten lovlig opphold i Norge likevel nyter godt av vår velferd; de får penger av Nav – og så er det noen som lurer på hvorfor ikke personer med avslag returner frivillig?

Dagsavisen skriver at ved utgangen av august måned var 3.066 personer tvangsreturnert etter avslag på søknader opphold i Norge. Politiets utlendingsenhet (PU) fikk mistanke om at Nav utbetaler penger til illegale innvandrere fordi det oppstår stadige diskusjoner om penger når politiet skal sende dem ut av landet.

– Vi oppdaget en rekke tilfeller hvor utlendinger blant annet hadde utbetalingsblanketter fra Nav, som de krevde å få hevet. Dette på tross av at de hadde oppholdt seg ulovlig i Norge. Vi er av den oppfatning at utlendinger ikke har rett på støtte fra Nav når de ikke har lovlig opphold og skal tvangsreturneres, sier avdelingsdirektør Ole Johan Heir i PU til Dagsavisen.

Politiet har derfor nektet de utviste personene å heve utbetalingsblankettene. Men konfliktene mellom politimannskapene og de uttransporterte om disse pengene er blitt så mange og problemet så omfattende at PU bestemte seg for å innlede egne undersøkelser.

Strategi- og analyseavdelingen i PU har vært i kontakt med ansatte ved Nav-kontroll Øst, to bydelskontorer i Oslo og ansatte ved Folkeregisteret, skatt Øst og Skattedirektoratet.

– Mye tyder på at det er behov for bedre varslingsrutiner til Nav om personer som ikke lenger har lovlig opphold i Norge. Vi har derfor sendt et brev til Politidirektoratet med forslag om å arrangere et møte mellom POD (Politidirektoratet, min anm), PU, UDI (Utlendingsdirektoratet, min anm), Nav og Skattedirektoratet for utarbeidelse av gode rutiner, sier Heir, som viser til brevet han har skrevet til POD:

«PU har ved en rekke tilfeller erfart at asylsøkere som skal uttransporteres krever å få utbetalt penger de mener de har rett på fra Nav. Dette gjelder både utlendinger som er bortvist og utvist. Utlendingene mener de har rett på disse pengene og føler seg urettferdig behandlet ved at politiet ikke gir dem mulighet til å ta disse med seg», heter det blant annet i brevet. Dermed oppstår pengekrangler om Nav-støtte mellom politi og utlendinger.

«Det brukes mye energi og krefter på slike diskusjoner mellom deporterer og ansatte i PU, diskusjoner som også kan føre til utagering fra den pågrepne», skriver PU til Politidirektoratet.

Men som kjent kan verre bli enda verre: PU har også gått igjennom varsels- og registreringsrutinene i Skattedirektoratet og Folkeregisteret, og mener det også kan finnes utlendinger som mottar penger fra Nav selv etter at de forsvinner eller er blitt uttransportert fra Norge. Dette skal visstnok særlig gjelde dem som har foreløpig personnummer (D-nummer). I april i år ble vi kjent med at det er 1,1 millioner godkjente D-numre i Norge. Ingen vet hvor mange av disse som er registrert på falsk ID.

«Ingen PU har vært i kontakt med kjenner til at Nav får varsel om endret status for opphold når det gjelder personer som er registrert i D-nummerregisteret. Det er kun hvis ansatte i Nav selv tar kontakt med utlendingsmyndighetene og sjekker oppholdsstatus for en person, at de finner ut av dette. Men det er usikkert hvor gode rutiner det er på slike undersøkelser, og det er mest sannsynlig personavhengig», skriver PU i sitt varselbrev til POD. Selv tre uker etter det oppsiktsvekkende brevet om mulige store og uberettigede utbetalinger til personer uten lovlig opphold i Norge hadde Politidirektoratet fortsatt ikke tatt kontakt med PU i går.

Men om POD ikke har gjort noe til nå, så vil antakelig henvendelsen fra Dagsavisen bidra til en noe raskere behandling. Da Dagsavisen i går ba om å få vite hvorfor POD ikke har grepet inn i saken, fikk de følgende e-post fra assisterende politidirektør Vidar Refvik:

– Politidirektoratet vil i nær framtid ta initiativ til et møte med de berørte aktørene for å diskutere forholdet.

Direktør for kontroll og innkreving i Nav, Magne Fladby sier til Dagsavisen at Nav nå er i dialog med PU om saken.

– Vi vil nå prøve å få konkretisert hva slags type stønad det her er snakk om, og eventuelt få kartlagt et omfang. Som hovedregel har ikke personer uten lovlig opphold rett til støtte fra Nav. Derfor må vi gå inn på hva slags type ytelser de får, og undersøke om det er ytelser de mottar i strid med regelverket, sier Fladby.

Det er prisverdig at PU har grepet fatt i denne saken, og det skal bli interessant å høre hvilke type ytelser de mottar og hvilket omfang vi snakker om. Det ville ikke forundre om en betydelig del av dette er knyttet til stønader i forbindelse med barn. Men kjenner vi systemene rett vil saken kunne koke bort i en ny pekelek – der ingen vedkjenner seg noe overordnet ansvar. Det ligger som kjent i et annet direktorat eller departement. Kanskje på tide igjen å vurdere et eget departement for et så sektorovergripende tema som innvandring og integrering er?