Ytringsfrihet

Borten Moe (Sp) får gult kort

Senterpartiets Ola Borten Moe gjør det igjen. Han hevder på nytt at nordmenn er i ferd å miste sitt identitetsgrunnlag, og at vi har store problemer i møte med fremmede kulturer. Og så hevder han at ”Vi har ikke mye å lære av den arabiske verden”. Slikt snakk liker ikke ledelsen i Adresseavisa, som hever det gule kortet. Og det til tross for at avisa ikke kommer nærmere enn siste istid når de skal finne eksempler på hva vi kan lære fra den arabiske verden.

Rita Karlsen, HRS

For dere skjønner at mens vi her rundt på berget var nediset, så drev de jordbruk i mange arabiske land. Ok, Adresseavisas leder, jeg tar poenget: Jeg har lært at det er langt lettere å drive jordbruk når det ikke er istid. Men oppriktig talt: Er dette å betrakte som kunnskap fra arabiske land?

Spøk til side. Det er under et intervju med Adresseavisa for et par dager siden at Ola Borten Moe (Sp), sammen med sine sørtrønderske politikerkollegaer Snorre Valen (SV), Øyvind Håbrekke (KrF), Per Sandberg (FrP) og Eva Kristin Hansen (Ap), atter en gang legger hodet på (den journalistiske) hoggestabben.

Like før stortingsvalget i fjor tok kanskje Borten Moe pusten fra flere da han tok til ordet for at ”vi må tenke norsk” – og det som løsning til integreringspolitikken. Den gang hevdet jeg at slike meninger ikke faller i god jord verken hos den meningsbærende journalisteliten eller politikere som prøver å gjøre alle til lags, men at jeg hadde tro på Ola Borten Moes integritet. Og nå gjør han det igjen.

Også denne gangen hevder Borten Moe at integreringspolitikken er en av de viktigste debattene i vår tid. Både fordi mye er i endring, men også fordi det skjer så mye raskere enn før. Han slår atter en gang fast at innvandringen har gjort befolkningen usikker. ”Folk har mistet sitt identitetsgrunnlag, og seiler rundt på havet som en kork. Vi må definere de tingene vi har å samle oss om,” sier Borten Moe.

Borten Moes politikerkollegaer tilkjennegir derimot at de reagerte – og reagerer – negativt på Borten Moes utspill. SVs Valen reagerte ”veldig” på at Borten Moe hevdet at ”vårt demokrati er truet”, mens Helleland (hvilket jeg antar er Høyres Linda Cathrine Hofstad Helleland, i og med at hun er fra Sør-Trøndelag) mener han dro opp en innvandringsdebatt som er ”rufsete i kantene”. Men når Borten Moe nå hevder at Norge fører en dansk innvandringspolitikk (som henspeiler på innstramninger), møter han motbør både fra venstre- og høyresiden i norsk politikk: Valen tilkjennegir at SV har ”tapt” asylpolitikken i regjering, men påpeker at de ikke har tapt integrerings- og innvandringspolitikken. FrPs Sandberg mener Norge ikke engang er i nærheten av å føre dansk politikk på feltet.

KrFs Håbrekke påpeker derimot at Borten Moes utspill ikke handlet om antall innvandrere, men om ”hvor bevisst vi er egne verdier i møte med nye landsmenn”, hvilket han mener er ett av flere gode poenger:

– Det har skjedd drastiske endringer, historisk viktige endringer, på svært kort tid. Vi har ikke noe språk for det, vi er på embryostadiet når det gjelder å ordlegge det som nå skjer. Vi må klare å gjøre dette på en intelligent måte. Uten å sette grupper opp mot hverandre, må vi stå for noe norsk og stå oppreist for det. De politikerne som klarer dette, vil skåre mye. De vil treffe den norske folkesjelen, sier Håbrekke.

Men Valen mener det er farlig når stortingspolitikere trekkers innvandreres forhold til demokrati i tvil:

– Det er farlig når stortingspolitikere som Ola tror innvandrere har et dårligere og mindre sunt forhold til demokrati enn det vi har. De vet jo alt om ikke å ha demokrati. Dessuten ser han norske verdier som noe statisk, som en museumsgjenstand som må dulles med. Verdier hører ikke hjemme (på) geriatrisk avdeling. Det er der KrF også bommer. Skal vi begynne å lovfeste kulturarven? Disse norske verdiene det snakkes så varmt om å verne, er ikke særegne for Norge. Per Sandberg, er demokratiet særegent norsk? Hva er det egentlig du er redd for?, spør Valen.

Sandberg svarer med å kalle både Valen og Borten Moe for ”naiv”, og viser til at han er redd for at ytringsfriheten er truet i Norge, samtidig som han legger til at ”samtlige overfallsvoldtekter i Oslo i fjor ble begått av ikke-vestlige innvandrere.” Det får Valen til å eksplodere og hevde at det beviser FrPs useriøsitet, mens Borten Moe mener det er et bevis på en av utfordringene:

– Denne debatten illustrerer hovedutfordringene våre. Den blir ekstremt polarisert med én eneste gang, fastslår Borten Moe.

Valen (ironisk): Mens du representerer midten?

Borten Moe: Ja, faktisk. Den største trusselen er mangelen på bevissthet. Tyskland var vår fremste kulturnasjon på 1870-tallet, likevel degenererte de og fikk det verste regimet jorda har sett. Vi har vært blåøyde og naive og har akseptert at det foregår kjønnslemlestelse. Vi har store utfordringer i møte med fremmede kulturer, og vi skal ikke være redde for å si at det er våre regler som gjelder. Det skal ikke være lov å banke ungene sine. Vi har ikke mye å lære av den arabiske verden. Vi kan med stor bravur, og uten å være brune, heise flagget og si at vårt samfunn er overlegent andre samfunnssystem.

Der var den journalistiske vinklingen i boks! For jeg trenger vel ikke påpeke at Adresseavise intervju har tittelen: ”Vi har ikke mye å lære av den arabiske verden”?

Borten Moes utsagn får også Adresseavisens leder til å rykke ut med noen formanende ord. Under tittelen ”Borten Moe i farlig farvann” er det liten tvil om hvor avisens leder står, derimot har den samme leder store problemer med å forklare eget standpunkt – og tyr også til usannheter.

Med sine utsagn i Adresseavisen i går om at nordmenn har mistet sitt identitetsgrunnlag og at vi ikke har mye å lære av den arabiske verden, beveger han seg i et farlig farvann.

Allerede under valgkampen i fjor høst tok Borten Moe til orde for at vi må bli mer opptatt av norske verdier. Han presiserte aldri hva han mente. Han gikk likevel så langt at han antydet at demokratiet kan bli truet hvis innvandringen blir for stor. Han hevdet også at manglende norsk selvtillit har ført til misforstått snillisme i integreringspolitikken.

Om Borten Moe bruker begrepet ”norske verdier” er jeg usikker på, men hans utspill i fjor var slett ikke upresisert, slik lederkommentaren hevder. Borten Moe mente vi må ”tenke norsk”, etter inspirasjon fra sin kjente bestefar, Per Borten. Borten Moe presiserte at hvis vi ikke er trygge på vår egen kultur, historikk og våre verdier blir vi også utrygge i møte med andre. Han tok videre til ordet for å reetablere et dannelsesprosjekt, med blant annet en styrking av historiefaget og fokus på grunnloven – da han mente at ” Det er her våre grunnleggende verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet og maktfordelingsprinsippet er nedfelt – kunnskapen om dette må styrkes,” sa Borten Moe. Den gang mente Adresseavisens journalist at dette var ”selvfølgelige verdier i dagens Norge”, hvilket fikk Borten Moe til å påpeke at nettopp å tro det, er den største feilen vi kan begå.

Men alt dette hopper Adresseavisens lederkommentar bukk over, og dermed blir det avisen selv som dytter Borten Moe i ”farlig farvann” (som ikke overraskende handler om FrP):

Den som uttaler seg om dette temaet, kan sette sterke følelser i sving. Borten Moes formuleringer er dessuten så uklare at de blir tolket i flere retninger. Noen oppfatter det slik at han legger seg tett inntil Fremskrittspartiet. Han risikerer å bli tatt til inntekt for holdninger vi tviler på at han har. Hva mener Borten Moe for eksempel med «den arabiske verden»?

Så prøver lederen å legge ”godviljen” til, og synliggjør således sin egen forvirring:

Hvis vi legger godviljen til, kan vi si at det ligger positive intensjoner bak hans uttalelser. Han har rett i at vi trenger en tydelig nasjonal identitet hvis vi skal lykkes i å skape et inkluderende samfunn der mennesker med ulik kulturbakgrunn lever harmonisk sammen. Vi er enig i at vi skal ta godt vare på norske verdier. Demokrati, likeverd, rettferdighet, toleranse og respekt for enkeltmennesker av alle avskygninger, er noen sentrale stikkord. Dette er det full enighet om.

Det er jo nesten rørende at det stilles spørsmål ved hva som er «den arabiske verden», mens det kategorisk slås fast at vi skal ta godt vare på «norske verdier». Her stilles det ingen spørsmål, vi blir rett og slett servert at «norske verdier» handler om demokrati, likeverd, rettferdighet, toleranse og respekt for enkeltmennesker av alle avskygninger. Ja, la meg spørre: Hva i all verden har dette med «norske verdier» å gjøre – som det dertil er full enighet om? Jeg opplever, stikk i strid med Adresseavisen leder, at Borten Moe nettopp prøver å trekke opp en debatt der vi blir bevisst hvilke grunnleggende verdier det norske samfunnet skal tuftes på – og at vi i denne bevissthetsprosessen også må være klar på at dette er grunnverdier som ikke står til forhandling på noen måte. Om dette handler om demokrati, likeverd, rettferdighet, toleranse og respekt for enkeltmennesker, eller som HRS har presisert disse verdiene: likeverd mellom mennesker, likestilling mellom kjønn, ytringsfrihet og religiøs frihet (for øvrig en verdipresisering Jonas Gahr Støre har tatt til seg), er ikke det viktigste. Det viktigste er at vi tar debatten om hvilke verdier vi mener er de grunnleggende – og ”bevaringsverdige” – for det norske samfunnet.

Men Adresseavisens leder gir seg ikke:

Vi tror Borten Moe tar feil når han påstår at disse verdiene er truet. Få land feirer sin nasjonaldag så intenst som Norge. Nasjonalromantikken blomstrer fortsatt. Gjenstander fra det gamle bondesamfunnet står på hedersplassen i mange norske hjem. Vi feirer Bjørnstjerne Bjørnson i hele år, og vi er opptatt av å verne om norsk språk. Det er lite som tyder på at vi mangler selvtillit. Det er kanskje større fare for at vi som et bittelite, styrtrikt annerledesland blir for selvsentrerte og selvgode.

Vi må godta at norske verdier er i endring, og at de brynes mot impulser utenfra. Dette er helt nødvendig i en globalisert verden. Det er også dette som har skjedd i USA, som er et forbilde for Borten Moe når det gjelder integrering.

Han nærmer seg det arrogante når han sier at vi ikke har stort å lære av den arabiske verden, at vårt eget samfunnssystem er overlegent alle andre. Vi må minne om at mens siste istid gikk mot slutten i Norge, drev befolkningen jordbruk i mange arabiske land. Tallene vi bruker har indisk og arabisk opprinnelse. Det politiske systemet i Norge er heller ingen norsk oppfinnelse. Våre norske verdier bygger i stor grad på impulser utenfra. Alle land har noe å lære av andre kulturer.

Vi skal være trygge på oss selv og på våre verdier når vi skal utvikle en bedre innvandrings- og integreringspolitikk. Men vi skal ikke være oss selv nok.

Forvirringen fortsetter, med andre ord. Først tar avisens leder i bruk begrepet norske verdier, ja, endog presiserer dem og hevder at vi alle er enige om disse, for så å argumentere imot at det er særegne norske verdier. Sistnevnte er for øvrig helt riktig, men det overskygger det sentrale poenget til Borten Moe – at vi, borgerne i dette landet, brun, grønn og hvit, skal bevisstgjøres.

Jeg skulle gjerne fått presisert hva Adresseavisa mener er det arrogante med Borten Moes utsagn om at vi ikke har så mye å lære av den arabiske verden. Jeg tolker det fortsatt til å være en verdiorientering i Borten Moes utsagn, men Adresseavisa pisker det inn i jantelovens tolkning: Vi må bare ikke tro at vi er noe! Vi må ikke komme her og fortelle at vi har tuftet vårt samfunn på noen bedre verdier enn for eksempel Irak, Egypt, Jemen, Syria, Libanon, Libya, eller andre land i det Adresseavisa ikke forstår er den arabiske verden. Så la meg derfor utfordre Adresseavisa: Hvilke kår tror avisa at likestilling, likeverd, ytringsfrihet og religiøs frihet har i de overnevnte land? Jeg tar gjerne imot eksempler.