Ytringsfrihet

Tros- og livssynspolitisk utvalg

Regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk, fortalte statsminister Jens Stoltenberg da han i dag svarte på en interpellasjon i Stortinget om religionens plass i samfunnet.

Rita Karlsen, HRSIfølge statsministeren er tro en privatsak, men det betyr ikke at troen bare kan utøves hjemme. Dette fordrer at hvordan religioner organiseres i samfunnet, for eksempel gjennom formålsparagrafen i grunnskolen, må tenkes nøye gjennom. Dette skal ivaretas ved det bebudede utvalget, som skal fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk. Kirkeforliket av 10. april 2008 mellom de sju politiske partiene på Stortinget skal ligge til grunn for utvalgets arbeid.

Forholdet mellom stat, samfunn, individ, religion og livssyn i stadig sterkere grad på den politiske dagsordenen

Ifølge Regjeringen er forholdet mellom stat, samfunn, individ, religion og livssyn i stadig sterkere grad på den politiske dagsordenen, både i Norge og i mange andre land. Det heter at dette både handler om hvilket ansvar offentlige myndigheter, samfunnet og individene har for religion og livssyn, og om hvilket ansvar representanter for tros- og livssynssamfunnene har overfor staten, samfunnet og individene. I flere sammenhenger pågår det diskusjoner om tradisjon og mangfold på den ene siden og hvilken rolle tro og livssyn bør ha i ulike offentlige rom på den andre.

I dagens stortingsdebatt levnet det liten tvil om at religionsmangfoldet som har vokst frem i Norge, ikke minst knyttet til islam, har aktualisert en slik debatt. Men Regjeringen unngår å nevne noe slikt i pressemeldingen, noe som antakelig henger sammen med frykten for stigmatisering av en religion.

– Regjeringen arbeider kontinuerlig og i flere departementer med spørsmål knyttet til tros- og livssynssamfunn og deres forhold til staten. Vi mener det nå er på tide med en helhetlig og grundig gjennomgang av området, slik at vi kan se utfordringene i sammenheng. Samfunnsdebatten viser at tros- og livssynspolitikk opptar mange mennesker her i landet, sier Stoltenberg.

– Jeg er glad for at vi nå får en samlet gjennomgang av tros- og livssynspolitikken. Sist vi hadde en slik helhetlig gjennomgang var da Dissenterlovkomiteen avga sin innstilling i 1957. Denne innstillingen var bakgrunnen for at vi fikk Lov om trudomssamfunn og ymist anna i 1969. I 2008 la regjeringen fram en stortingsmelding om Staten og Den norske kirke, og nå står en gjennomgang av tros- og livssynspolitikken for tur, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Det heter at utvalgets sammensetning og mandat vil bli klart om kort tid, og planen er at utvalget avleverer sin innstilling innen utgangen av 2012.