Statistikk

Heller ikke dansker vil bo i Sverige

Da Danmark la om sin utlendingspolitikk i 2001 manglet det ikke på advarsler om at mange ville flykte til Sverige. Den nye politikken var dertil sammenfallende med åpningen av Øresundbroen. Flyttestrømmen endret seg da også noe, men synes nå å ha avtatt. Danskene, både de med og uten innvandrerbakgrunn, flytter tilbake til Danmark. Dansk statistikk snakker både om ny rekord og ny tendens.

Rita Karlsen, HRS

Hvem er det egentlig som vi bo i Sverige? I går ble det kjent at det er rekordutvandring fra Sverige: På årets første fire måneder har 18.000 personer forlatt Sverige. Fortsetter trenden året ut, vil 54.000 personer forlate Sverige i 2010.

I dag fremkommer det at også dansker forlater Sverige. Ifølge Dansk statistikk (DST) tok nesten 3.000 personer i 2009 seg over Sundet fra Skåne i Sverige til Øst-Danmark (den danske delen av Øresundregionen utgjøres av Danmark øst for Storebælt og kalles av DST for Sør-Danmark. Den svenske delen av Øresundregionen utgjøres av Skåne Län). I forhold til 2008 utgjør flyttestrømmen til Danmark en stigning på 16 prosent. Noe over halvparten av disse er danskfødte, mens om lag en tredjedel er født i et annet land enn Danmark og Sverige. Sistnevnte gruppe utgjør således en stadig stigende andel. I 2001 utgjorde personer fra andre land som flyttet til Øst-Danmark fra Skåne 15 prosent, i 2009 utgjorde de 32 prosent.

Samtidig er det stadig færre som flytter fra Øst-Danmark til Skåne. I 2008 var det 24 prosent færre enn i 2007, mens i 2009 var det 3,5 prosent færre enn i 2008.

Ifølge DST er den dalende interessen for å flytte til Skåne mest utbredt blant dansker. I 2009 var det i underkant av 7 prosent færre danskfødte personer som flyttet over Sundet, sammenlignet med året før. Omvendt var der 7 prosent flere svenskfødte personer som valgte å flytte tilbake til Skåne fra Øst-Danmark. Likevel rømmer ikke svenskene tilbake til Sverige; for antallet av dansker som flytter til Skåne er fortsatt fem ganger høyere enn antallet av svensker.

DST påpeker at det i årtier har vært større flyttestrøm til Skåne enn til Øst-Danmark. I 2006 var denne trafikken nesten tre ganger høyere enn motsatt vei. Men nå utjevner forskjellene seg. I 2009 lå antallet flyttinger til Skåne kun en tiendedel over flyttinger til Øst-Danmark.