Familiegjenforening

Aldersgrense for henteekteskap åpner for ekstremisme, mener Ashan

Det er liten tvil om at Dagsavisen selv er motstander av de foreslåtte tiltakene mot tvangsekteskap. Det er kanskje derfor de i dagens avis lar norskpakistanske Aslam Ashan (Ap) ukritisk fremme en rekke påstander om hva den foreslåtte 21 årsgrensen og tilknytningskrav vil føre til.

Dagsavisen som motstander av de foreslåtte tiltakene mot tvangsekteskap liker nok Aslam Ashans ”analyse”: Det vil skape «danske tilstander», som synes å være ensbetydende med at det kan skape illojale borgere. Han mener karikaturstriden viste at danske muslimer allerede er mindre lojale mot Danmark enn norske muslimer er mot Norge. «Jeg frykter danske tilstander. Det som begynner med borgere som føler seg undertrykt, kan føre til manglende lojalitet til staten, og kan dermed gi grobunn for ekstremisme,» sier Ahsan i sin høring ifølge Dagsavisen.no. I brevet skriver han videre at «ekstremistiske muslimske organisasjoner (inkludert al-Qaida-nettverket) følger nøye med hvordan muslimer blir behandlet i vesten. Enhver lov eller tiltak som oppleves som «overtramp» kan gi grobunn for vekst av illojale samfunnsborgere.» Hvor Ashan henter denne informasjonen fra, får stå for hans egen regning, men den samsvarer ikke med offentlig informasjon i Danmark. For eksempel avdekket en nylig gjennomført undersøkelse av Dansk Institut for Internationale Studier at de militante muslimske bevegelser kun tiltrekker seg et fåtall av de danske muslimer.

Ashan hevder videre de foreslåtte reglene er «en grov diskriminering av våre ungdom. Mens norske kan søke om å få gifte seg allerede ved fylte 16 år, anses våre som så korka at de ikke kan velge helt fritt før de er fylt 26.» Til dette må det være lov å spørre Ashan hva han mener med «våre ungdom»? Hvis Ashan ikke tar tvangsekteskapsproblematikken mer alvorlig enn at han arguemnterer med noen skulle «anse våre som så korka at de ikke kan velge fritt før de er fylt 26», er det faktisk et spørsmål om ikke Dagsavisen burde oversett en slik argumentasjon. Men klart – det tjener jo avisens sak? Videre er det substansielle i det Ashan hevder feil – norske, inkludert det Ashan kaller «våre ungdom», kan søke om å få gifte seg ved fylte 16 år. De foreslåtte reglene handler ikke om ekteskapsalder. Reglene handler om betingelser for å få opphold i Norge kun med bakgrunn i et ekteskap.

Deretter hevder Ashan at krav om botid i Norge og tilknytningskrav ikke vil hjelpe eventuelle ofre, men snarere står i fare for å føre til at unge sendes til hjemlandet for å giftes bort og bli der til de er gamle nok til å returnere. Han skriver «Vi risikerer dumping av unge som sendes til hjemlandet for å giftes bort, og blir der i mange år, mister skolegang og blir foreldre for tidlig. I Pakistan har jeg sett skremmende tilfeller av unge dansker sendt dit etter de strenge danske lovene ble innført.» HRS har også vært i Pakistan og besøkt barn og unge som er dumpet der – og det var ikke akkurat danskpakistanerne som dominerte. Hvorfor? Jo, fordi tilknytningkravet til Danmark gjør at ekteparet ikke kan bosette seg i utlandet da de mister tilknytning til Danmark – som igjen kan skape store problemer med å få familiegjenforening i Danmark. Det er akkurat dette som er det geniale med et reelt tilknytningskrav, det holder barn og unge i Danmark. Og erfaringen i Danmark er at reglene virker – ikke minst for stadig flere unge med innvandrerbakgrunn starter på høyere utdanning, og flere fullfører. De nye reglene i Danmark har i tillegg brutt ikke-vestlige innvandreres ekteskapsmønster, ved at stadig flere gifter seg med noen i Danmark.