Islam

Norskutdannede imamer skal sette fart på integreringen?

Som det heter i reklamen: Løp og kjøp! Partiet Venstre, med Abid Raja som sannhetsvitne, har lagt frem et forslag i Stortinget om at regjeringen skal tilrettelegge for en norsk eller nordisk imamutdanning. Tankegangen er at imamer utdannet her vil bedre tilrettelegge for integrering av muslimer. Da er det merkelig at mange muslimer jeg kjenner mener det motsatte; nemlig at hvis det norske samfunnet la mindre vekt på islam, så kunne muslimer gis en anledning til å ta del i det norske samfunnet. Da kunne deres muslimske identitet være en privatsak.

Rita Karlsen, HRS

Men Venstre vil det annerledes. For Venstre har kjøpt ideen om at imamer utdannet i Norge eller Norden vil være i bedre i stand til å integrere muslimer. Dertil mener de, i tråd med Abid Rajas anbefalinger, at Islamsk Råd Norge (IRN) skal gis mer økonomiske statlige midler – slik at flere imamer skal kunne gjøre en «viktig samfunnsinnsats».

Det mest ”fantastiske” med forslaget er likevel Venstres begrunnelse for å styrke IRN. Til Nettavisen.no sier Trine Skei-Grande:

– De er i dag en og en halv ansatt og har ikke ressurser til å gjennomføre demokratiske prosesser, avvikle møter og debatter, sier hun.

– I hvilken grad tror du Islamsk Råd Norge kan fungere som en demokratisk organisasjon? Vi snakker tross alt om organisasjonen som spurte det europeiske fatwarådet til råds om straff for homofili.

– Ideen til å støtte Islamsk Råd kom fra Det mosaiske trossamfunn, fordi det er vanskelig å få til en dialog med en organisasjon som består av bare én ansatt. Jeg mener at det er bedre med dialog enn å kappe armen av folk. Vi kan sette som forutsetning for å gi støtte til dem at organisasjonen følger demokratiske spilleregler, sier Skei Grande.

Når i all vide all verden ble antall ansatte en forutsetning for å fungere demokratisk? I så fall; Hvor mange ansatte vil det kreve? Kan for eksempel Venstre, med 2 representanter på Stortinget, gjøre hevd på flere representanter – og flere penger – slik at vi er sikre på at Venstre fungerer demokratisk? Og når det ble demokratisk legitimt i Norge å tilføre en organisasjon mer penger for at de ikke klarer å ta klar avstand til dødsstraff, men må søke råd fra det nordiske fatwaorganet? Vi minner om at IRNs nestleder Asghar Ali, ble kastet ut av Arbeiderpartiet nettopp for dette. Og siden fatwarådet enda ikke har klart å gi noe råd, det er jo tross alt at bare tre år siden de ble spurt, så handler det kanskje om at også fatwarådet trenger mer penger? Venstre står vel klar med lommeboken her også, heller enn å ta en sharia; kappe armen av folk.

At Venstre dertil er et parti som har partifestet skillet mellom stat og kirke og likestille finansieringen av alle tros- og livssamfunn, plager heller ikke Skei-Grande eller hennes partikollegaer.

– Teologi som fag er ett av de eldste akademiske fagene vi har i Norge. Det er trist for norske muslimer at mange imamer har så lite greie på norske forhold, så vi trenger en vestlig utdannelse for imamer. Det er en svakhet for islam i Vesten at det ikke fins et slikt tilbud, sier Skei Grande.

Hva med for eksempel religiøs utdanning for Norges hinduer, sikher, buddister, bahaier, osv. Er det ikke ”trist” for dem? Eller har de god nok greie på ”norske forhold”? Da gjenstår spørsmålet som burde interesse en politiker som Skei-Grande: Hvorfor har ikke disse de samme problemene med integrering som (noen) muslimer?

Kanskje det rett og slett er noe i veien med islam? Kanskje lovreligionen islam er så styrende for det enkelte individet at muslimske lærde heller burde gis en solid opplæring i hva som anses som akseptabel religions- versus politikkutøvelse i et land som Norge? I så fall er det som Venstre ønsker intet mindre enn en forandring av islam – som det kan stilles store spørsmål om det er statens oppgave å bidra til. Og dertil; hvordan skal det kontrolleres? Vet at de ”rette verdier” og den ”rette moral” formidles?

Her er i alle fall Venstres forslag (med mine uthevinger):

«Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en fellesnordisk imamutdannelse

Forslagsstillerne viser til at imamer har stor innflytelse på det muslimske miljøet. Imamenes hovedanliggende er å forkynne islam i moskeene. Men imamene formidler også verdier og moral. Forslagsstillerne understreker at imamene i Norge kan og bør bidra konstruktivt i arbeidet med å bygge broer mellom det etnisk norske og det muslimske miljøet i Norge. Forslagsstillerne mener det er viktig at imamer som skal preke i norske moskeer verdsetter demokratiske verdier. Islam i Norge utvikler seg og tar opp i seg norske skikker og normer. Forslagsstillerne mener en nordisk imamutdannelse vil føre til at vi i enda større grad enn i dag får muslimske ledere som formidler en moderat versjon av islam og som ønsker å spille på lag med storsamfunnet.

Forslagsstillerne viser til at de fleste muslimene i Norge er godt integrert og bidrar positivt i samfunnet. Det er imidlertid enkelte som ikke kan, vil eller får til å tilpasse seg det norske samfunnet. Noen av disse føler seg fremmede i Norge. I ytterste konsekvens mener forslagsstillerne at en fremmedgjøring kan føre til at det vokser fram ekstremistiske miljøer. Forslagsstillerne viser til den siste trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hvor det kommer fram at terrortrusselen i Norge er lav, men at det pågår aktiviteter i enkelte miljøer som kan bidra til å endre trusselsituasjonen i løpet av 2010. Dette gjelder i første rekke miljøer inspirert av ekstrem islamistisk ideologi. Forslagsstillerne ønsker også å trekke fram at jødehat blant enkelte muslimske miljøer kan være et tegn på at norske verdier og toleranse ikke respekteres.

Forslagsstillerne mener det er nødvendig å ta nye grep for å hindre ekstremisme og motvirke at det utvikler seg en kløft mellom muslimske nordmenn og storsamfunnet. Ifølge PST pågår det en radikalisering i enkelte av de ekstreme islamistiske miljøene i Norge. I kraft av rollen som veiledere er noen få karismatiske lederskikkelser sentrale i å radikalisere andre. Yngre identitetssøkende personer som har vanskelig for å finne religiøs veiledning andre steder, er gjerne sårbare overfor disse lederne.

Forslagsstillerne er opptatt av at imamer i større utstrekning kan fungere som normskapere enn det de gjør i dag og mener det er positivt om imamer får en skolering i norske lover og regler, norsk samfunnsliv og kulturtradisjoner, kriminalitetsforebyggende arbeid, integreringsspørsmål mv. Forslagsstillerne mener en vestlig utdannet imam vil kunne være bedre skikket til å fylle en normskapende rolle i det norske samfunnet enn en imam utdannet i et muslimsk land fordi en slik imam vil kunne kjenne bedre til de krysskulturelle brytningene som oppstår når islam møter et moderne, vestlig demokrati. Forslagsstillerne tror en norsk eller nordisk imamutdannelse vil kunne bidra til at vi får imamer som har mer forståelse for det samfunnet de lever i. Derfor ønsker forslagsstillerne et samarbeid med de øvrige nordiske landene om en imamutdannelse. Forslagsstillerne tror at en norsk eller nordisk imamutdannelse vil kunne føre til at vi i fremtiden får imamer som forstår hvordan islam skal utøves og formidles i tråd med norsk lov og innenfor demokratiets spilleregler.

Forslagsstillerne viser til at Abid Q. Raja avholdt dialogmøte om imamenes samfunnsansvar på Litteraturhuset søndag 7. juni 2009. Der kom det blant annet fram ønske om mulighet for å kunne ta utdanning innen islamske fag, samt mulighet for imamutdanning. I denne forbindelse tok Raja også opp spørsmålet om å styrke Islamsk Råd slik at flere imamer kunne gjøre viktig samfunnsinnsats i samfunnets interesser, særlig i de lukkede miljøene som storsamfunnet ellers ikke har mulighet til å påvirke. Forslagsstillerne mener en fellesnordisk imamutdanning også vil føre til at vi får flere personer som kan være til nytte for å bygge broer inn mot muslimsk minoriteter. Det knytter seg flere utfordringer knyttet til dette miljøet, og forslagsstillerne mener vi må evne å tenke nytt for å ligge i forkant for å sikre best mulig integrering.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

”Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en fellesnordisk imamutdannelse.”»

Venstre – nå også med tro på revolusjon! Løp og kjøp! Venstres fremtid synes å ligge i to scenarioer: De plasserer seg under sperregrensen, eller de blir et parti med overvekt av muslimske representanter (ikke velgere).