Terrorisme og ekstremisme

Trusselbildet for Norge 2010

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeider hvert år en trusselvurdering for det kommende året, og i dag kom årets åpne rapport. Rapporten forteller at radikaliseringen i norske ekstreme islamistiske miljøer øker, men er fortsatt begrenset. Akkurat det samme sa PST i fjorårets rapport, likevel kan det tyde på at utviklingen går feil vei.

Rita Karlsen, HRS

I årets åpne trusselvurdering heter det innledningsvis at internasjonal terrorisme fortsatt vil prege trusselbildet i Norge i 2010. PST påpeker derimot at terrortrusselen kan endres raskt, og terroraksjoner kan gjennomføres uten at det foreligger informasjon eller varsel om dette i forkant.

Videre heter det at personer i Norge først og fremst støtter ekstreme islamistiske aktører (personer, grupper, organisasjoner, nettverk eller stater) i utlandet som har en lokal eller regional agenda. PST viser til at de med ”ekstrem” referer til holdning til bruk av vold. En ekstrem person er således en person som aksepterer bruk av vold for å oppnå politiske mål. Ekstremisme henspeiler seg således bare på valg av virkemidler – ikke på politiske mål.

Dette betyr at for 2010, som for 2009, mener PST at det er støttevirksomhet som fortsatt er hovedaktiviteten. PST sier at så lenge de utenlandske aktørene opprettholder et lokalt fokus, er det lite sannsynlig at deres norske støttenettverk vil utgjøre en direkte trussel mot Norge. Men trusselen fra ekstreme islamister i Norge kan øke dersom deres utenlandske kontakter endrer strategi til også å omfatte mål i Europa.

Som for 2009 regnes ikke høyre- og venstreekstreme grupper å utgjøre noen alvorlig trussel mot norske interesser i 2010. Enkelte grupper og enkeltpersoner vil imidlertid kunne begå voldskriminalitet og forstyrre ro og orden.

Det heter videre at Norge fremdeles vil være et mål for aktører som driver skjult anskaffelsesvirksomhet til fordel for mulige våpenprogram. I tillegg vil norske fagmiljøer fortsatt være attraktive mål for ervervelse av kunnskap og kompetanse som kan benyttes i utviklingen av masseødeleggelsesvåpen.

Også utenlandsk etterretningsaktivitet i Norge og mot norske interesser vil fortsatt være høy i 2010. PST forventer at politiske beslutningsprosesser relatert til nordområdene vil være særlig utsatt for fremmed etterretningsvirksomhet. Videre vil norske fagmiljøer som er teknologisk langt fremme på olje- og energifeltet, være utsatte mål.

Det må forventes at norske myndighetspersoner vil motta trusler også i 2010, men erfaringsmessig blir svært få trusler forsøkt omsatt i handling. Eventuelle fysiske angrep eller forulemping av myndighetspersoner vil sannsynligvis skje uten forutgående trusler og oftest spontant. Sistnevnte synes i så fall å være i motsatt utvikling av Danmark, der det i dag ble kjent at fem somaliere er pågrepet for drapsplaner på Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard.

Hva gjelder terrorisme spesielt heter det at terrortrusselen i Norge var generelt lav i 2009. Samtidig pågår aktiviteter i enkelte miljøer som kan bidra til å endre trusselsituasjonen i løpet av 2010 – i første rekke miljøer inspirert av ekstrem islamistisk ideologi. Det påpekes at det er noen få personer i Norge som støtter ekstreme islamistiske organisasjoner i utlandet. Miljøene disse personene inngår i skal være små og stort sett etnisk homo­gene, men PST har også registrert at det de siste årene har vokst frem miljøer som er sammensatt av ulike etniske grupper. Personer i disse miljøene skal primært drive med innsamling og overføring av penger til ekstreme islamistiske organisasjoner i utlandet. I tillegg er propaganda, materiellstøtte og identitetsforfalskning vanlige støtteaktiviteter. Hva som menes med ”materiellstøtte” er jeg noe usikker på, men jeg er noe forbauset over at identitetsforfalskning betegnes som en ”støtteaktivitet”.

Det heter videre at sikker­hetspolitisk uro i land som Afghanistan, Pakistan, Irak og Somalia har særlig betydning for støttevirksomheten i Norge.

PST slår fast at det pågår radikalisering i enkelte av de ekstreme islamistiske miljøene i Norge. De mener at det er noen få karismatiske lederskikkelser som legitimerer og forherliger bruk av vold som et politisk virkemiddel, og oppfordrer andre til å støtte ekstreme islamistiske organisasjoner i utlandet. PST betegner at de ”I kraft av rollen som veiledere kan de være sentrale i å radikalisere andre.” Videre heter det at yngre identitetssøkende personer som har vanskelig for å finne religiøs veiledning andre steder, er gjerne sårbare overfor disse lederne. Sistnevnte var alt annet enn betryggende, særlig ikke hvis det utvikler seg slik at kriminelle skal gjøre seg til voktere av ”profetens ære”.

Det heter også at ekstreme islamisters negative fokus på europeiske land påvirker trusselen mot norske interesser. Her trekkes ”viktige symbolsaker”, som striden rundt karikatur-tegningene, frem som en motivasjon for ekstreme islamister til å planlegge terroraksjoner mot europeiske interesser. Det heter også at ekstreme islamister utnytter symbolsaker bevisst i sin ideologiske propaganda for å mobilisere støtte.

Det påpekes også at trusselaktører fritt kan reise mellom land i Schengen-området, noe som gjør det ytterst vanskelig å avdekke mistenkelig virksomhet fra personer som reiser mye mellom europeiske land. Her trekkes frem både at bruk av falske reisedokumenter og identifikasjonspapirer er utbredt blant potensielle trusselaktører som ønsker å gjennomføre terrorangrep i Europa.

PST er også kjent med at enkelte personer bosatt i europeiske land reiser til konfliktområder for å delta i treningsleire og få kamperfaring. Det heter at det også er mange som reiser fra Norge, blant annet til Afghanistan, Paki­stan og Somalia. Det hadde vært interessant å få en antydning om hva ”mange” er i denne sammenhengen, selv om det heter at de fleste som reiser til disse landene gjør det av legitime årsaker, kan noen av reisene være knyttet til ekstrem islamistisk aktivitet. PST innrømmer at det er vanskelig å skille ut potensielle trusselaktører fra den store strømmen av reisende. Hva gjelder personer som returnerer fra opphold i treningsleire, heter det at de vil kunne utgjøre en direkte trussel ved at de har fått kamperfaring og blitt ideolo­gisk påvirket til å gjennomføre terroraksjoner. Samtidig mener PST de sannsynligvis vil utgjøre en indirekte trussel i form av å være ideologiske pådrivere for radikalisering av andre.

Deretter forventer PST fortsatt at personer med bakgrunn fra konfliktområder og som har tilknytning til ekstreme islamistiske organisasjoner, innvandrer til Norge. Det heter at et økende antall personer i Norge med tilknytning til disse organisasjonene kan medføre økt støttevirksomhet fra Norge til terroraktører i utlandet. Dette vil også kunne forsterke utfordringene knyttet til radikalisering og rekruttering. Videre kan enkelte personer med kamperfaring velge å bruke denne kompetansen til operativ virksomhet. PST antar videre at del­tagelse i kamphandlinger kan føre til en lavere terskel for bruk av vold i andre situasjoner. Samtidig kan personer som har deltatt i kamphandlinger, være disponert for traumer som kan resultere i voldelig adferd.

Det heter også at politiske enkeltsaker og norsk engasjement internasjonalt kan føre til at Norge får nega­tiv oppmerksomhet fra ekstreme islamister.

Videre heter det at ekstreme islamister ikke har lykkes i å gjennomføre terroraksjoner i Europa i 2009. Men det har blitt avdekket flere konkrete terrorplaner i vestlige land, samt gjennomført en rekke arrestasjoner i terrorsammenheng. PST opplyser også at de har gitt informasjon til samarbeidende tjenester i utlandet, og at slik informasjon har vært med på å hindre terrorangrep.

På pressekonferansen i tilknytning til fremleggelsen av rapporten kommenterte også PST-sjef Janne Kristiansen utsagnet til Mohyeldeen Mohammad om støtte til at homofile drepes.

– De siste dagers uttalelser om homofile er totalt uakseptable. Det trenger vi å slå tilbake mot. Denne saken viser på nytt at det er spenninger i dagens samfunn, sa hun ifølge Aftenposten.

Da håper jeg at PST også følger med andre aktører og organisasjoner i Norge.

Her kan du lese PST-rapporten