Islam

Muslimsk manifest for Norge

Trond Ali Lindstad leverer i dag et muslimsk manifest i Aftenposten. Manifestet er utarbeidet fordi muslimer i Norge må vite hvordan de skal være, tenke og handle, skriver Lindstad. Manifestet er skremmende lesning. Det er bare å håpe at ingen muslimer i dette landet bekjenner seg til dette.

Rita Karlsen, HRS

Det heter at konvertitter er de ”verste”, og la oss i dette tilfelle håpe at det er sant. For hvis Trond Ali Lindstads muslimske manifest i dagens Aftenposten er representativt for muslimer i Norge, har vi ikke en lang vei å gå. Da bør prosessen være kort: å forby denne ideologien med strategi om å misbruke vårt liberale, pluralistiske og representative demokrati for å erstatte det med et politisert islam.

Lindstads 15-punkts liste forteller hvorfor og hvordan norske muslimer skal ”være, tenke og handle” (med mine uthevinger):

1. Norske muslimer trenger å vite hvordan de skal forholde seg til det dagligdagse og til større spørsmål. Dette er et muslimsk manifest for Norge.

2. «God jord gir rikholdige vekster… Og dårlig jord gir skrantne vekster». (Koranen 7,58) Muslimer skal være god jord, og det skal merkes ved handlingene deres.

3. Gud er den høyeste autoritet. Han er faktisk den eneste autoritet. Ingen muslim bøyer seg for andre enn Ham.

4. Norske myndigheter har makt i landet. Det skal muslimer respektere. Myndighetene fastsetter lover, som innbyggerne må følge. Men staten er sekulær. Det kan myndighetspersoner også være. Muslimer skal ikke ta til seg tanker og normer, fra stat eller andre, som ikke er forenlig med islam.

5. Den norske staten er en velferdsstat. Den forsøker å gi sosial og økonomisk trygghet til innbyggerne. Det er en god ting, og ingen må misbruke det.

6. Muslimer kan komme i opposisjon til staten. Det er ikke urimelig. Staten med sin sekulære ideologi, øver press på muslimene. Den vil at muslimene skal la seg farge av den. Den slår fast egen overhøyhet, i verdier og tanker. Og forventer føyelighet av muslimene.

7. Norge deltar i kriger, direkte og indirekte. Det pågår i dag en stilltiende krig rettet mot folk i Gaza. USA er en hovedaktør i krigen. Men norske myndigheter er deltagende, sammen med USA og med Israel, i å sulte ut Gazas befolkning.

8. USA er en hegemonisk makt med militærbaser over hele verden. De har en krigsflåte med atomvåpen, i Persiabukta. Og baser andre steder i regionen. Men all makt går én vei: Det fins ingen islamsk flåte i Mexicogulfen, og ingen islamsk base i Midtvesten. Og heller ikke en islamsk plan for å drive ut folk fra Midtvesten, slik det fins planer om å fordrive folk fra Palestina. Den amerikanske dominansen må møte motstand.

9. Ta vare på den islamske identiteten. Og heis islamske flagg! Reis islamske institusjoner. Bygg islamske skoler, styrk islamske barnehager og start islamske ungdomsklubber. Men gjør disse ting ydmykt! Rop ikke ut islam. Husk at anstrengelsene vi gjør er for Gud.

10. Ikke provoser flertallet i samfunnet! De er ikke muslimer, og respekter dem for det. Hvorfor skal muslimer, når de bygger institusjoner, reise så mektige tårn? Som andre med tilhold i landet, bærerne av den egne kulturen, kan oppfatte som påtrengende og fremmed? Muslimer skal ikke breie seg ut med sine virksomheter, det er uislamsk.

11. Vær positiv til ikke-muslimer! Diskuter med dem «på beste vis», slik Koranen skriver.

12. Det finnes negative trender. Enkelte muslimer vil være «viktige personer» og samarbeide med dem som har makt. De skal bli stående alene, ved kompromissene de må inngå. Andre går til politiske partier, til venstre eller høyre, men spiller også på myndighetenes lag.

Noen velger en innadrettet holdning i forhold til samfunnet rundt. De henfaller til sekterisme og dogmatisme. De «bruker ikke sin fornuft». Mens andre mener at islam kan fremmes med spektakulære aksjoner og ukritisk bruk av våpen. Men de sier lite om hvordan. De vil ramme den politiske imperialismen, det vil si USA og deres allierte. Og det er ikke nødvendigvis galt. Men aksjonene rammer ukritisk, både militære og sivile, og ofte tilsynelatende uten mening. De bygger heller ikke kloke allianser. Andre igjen avfinner seg med den vestlige kulturen og blir en del av den. Væremåten deres er sekulær, men med islett av islam. De må bevisstgjøres for et valg.

13. Muslimer tror ikke på det liberale demokratiet, styreformen her hos oss. Den har sekularisme som grunnmur. Den skaper sin egen elite, som påvirker opinionen, politisk og verdimessig, i sekulær retning. Den fremmer ikke en bærende moral. Men den krever hegemoni og dominans i politiske og verdimessige spørsmål. Det utfordrer ikke bare muslimene.

14. Islam er en offensiv tro. Den er sanksjonert av Gud. Og troen gjelder for alle. Den er revolusjonær, og sikter mot en bedre verden. Vi må ha strategier for det.

15. Islam er den ultimate tro. Den skal gjelde på Den siste dag. Om hundre, tusen eller hundre tusen år? Muslimer er tålmodige. Og bare Gud vet. Men det ligger utfordringer på oss, og de skal vi svare for.

Lindstads manifest er noe av det mest destruktive jeg har sett på trykk i Aftenposten, og jeg håper Aftenposten har en strategi for å publisere det. Skal Aftenposten følge opp ved kontakt med ulike muslimske talsmenn (og kanskje noen kvinner) for å få dem til å ta avstand, eventuelt bekjenne seg til manifestet? Skal ”noen” gå substansielt inn i manifestet ved analyser og tolkning av hva Lindstad egentlig forfekter og hvilke konsekvenser dette vil gi?

Hvis man hadde et snev av håp om at islam i Vesten er på vei inn i ei liberal retning, slik som for eksempel en annen konvertitt, Anne Sofie Roald, hevder, så ble dette håpet satt på en hard prøve med Lindstads manifest. De mest skadelidende er igjen muslimer som ikke ønsker å bli befalt om hvordan de skal være, tenke og handle, men som prøver å reorientere seg i nye landskap. Men man kan trygt si at Lindstads manifest og Aftenpostens publisering bidrar til økt islamfrykt i dette landet. Med rette.

Les også om den forestående debatten ”Er islam en trussel mot norsk kultur?”