Kvinner og likestilling

60 millioner til kvinnekamp

I går var det ti år siden Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner første gang ble markert. Dagen ble blant annet markert med etableringen av et nettverk av mannlige ledere, hvor vår egen justisminister, Knut Storberget, er med. I tillegg stiller Norge med 60 millioner kroner for å bedre kvinners kår.

Rita Karlsen, HRS

Kampen for å bedre kvinners kår verden over går langsomt fremover, men preges av repeterende tilbakeskritt, om det så gjelder kriger, finanskriser, fastlåste tradisjoner og praksiser. På gårsdagens tiårsmarkering for Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner ble et ”nytt” virkemiddel introdusert; nemlig et nettverk av mannlige ledere. Man har altså kommet til at halvparten av verdens befolkning er avhengig av den andre halvparten – og at begge parter må dra lasset sammen.

Å påpeke betydningen av å få med seg menn er kanskje banalt, men uansett særdeles viktig. Kvinners kår er avhengig av menns, ikke minst fordi det er et ufravikelig faktum at det i hovedsak er menn som utøver vold mot kvinner. I 2009 er vi kanskje kommet så langt at vi kan si dette uten å måtte legge til det ”opplagte”: Nei, det gjelder ikke alle menn – og; ja, også kvinner utøver vold mot menn (og andre kvinner).

Nettverket av mannlige ledere, hvor blant annet justisminister Knut Storberget , tidligere erkebiskop og nobelprisvinner Desmond Tutu, forfatteren Paulo Coelho, statsministeren José Luís Rodríguez Zapatero er med, ble i går lansert av FNs generalsekretær Ban Ki-moon, melder FN-sambandet.

Her heter det blant annet at hovedtyngden av vold mot kvinner skjer i nære relasjoner, noe som i alle fall har vært et faktum i mange år. At det kan synes som om det er en betydelig økning av vold mot kvinner der gjerningsmannen er ukjent for offeret, nevnes ikke, men det kan jo i så fall være et av nettverkets oppgaver å sette fokuset på. I tillegg til vold i nære relasjoner heter det at kvinner blir utsatt for systematiske voldtekter i krig og konflikt, sex trafficking, æresdrap og kjønnslemlestelse. Volden får som oftest betydelige konsekvenser for kvinenne, blant annet ved langvarige psykiske og fysiske skader. Dette resulterer igjen i at utviklingen i fattige land går saktere fremover, at helseutgiftene øker, at arbeidsplasser taper inntekt, at barn vokser opp i usikre familieforhold, og at det er vanskeligere å oppnå fred i konfliktområder. I tillegg er det avdekket at finanskrisen også medførte til at volden mot kvinner økte, noe som henger sammen med at kvinner og jenter utsettes for mer vold i spesielt vanskelige perioder. I en undersøkelse gjort i over 630 voldsmottak i USA rapporterte 75 prosent om en økning i antall kvinner som søkte om hjelp etter september 2008.

Norge bidrar med 60 millioner kroner i støtte til tre ulike fond som arbeider for å bedre kvinnenes kår. UNIFEMs likestillingsfond og Fondet mot kjønnsbasert vold mottar hver 20 millioner kroner. I tillegg gir Norge et tilsvarende beløp til FNs fond mot kjønnslemlestelse, hvilket tilsier at Norge alene bidrar med 40 millioner kroner til bekjempelse av kjønnslemlestelse i et globalt perspektiv.

– Kjønnslemlestelse er et ekstremt uttrykk for kontroll med jenters seksualitet og fruktbarhet. Å avskaffe dypt rotfestede maktforhold og tradisjoner som kvinnelig omskjæring, er et langsiktig arbeid som må fremmes innenfra det enkelte lokalsamfunn, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.

Det mannlige nettverket er en del av kampanjen ”UNiTE to End Violence against Women”, som ble lansert av FN i fjor. Kampanjens mål er at alle land skal vedta nasjonale lover mot vold mot kvinner og straffe voldsutøvere, utarbeide handlingsprogram for å avskaffe vold, innhente statistikk om vold mot kvinner og jenter, øke bevisstheten og engasjementet i befolkningen, og iverksette tiltak for å avskaffe vold mot kvinner i konflikter. Nettverket skal vise viktigheten av at menn engasjerer seg for å avskaffe vold mot kvinner. Tanken er at nettverket skal jobbe langsiktig for å støtte enkeltpersoner og uavhengige organisasjoner for å avskaffe vold mot kvinner. Medlemmene vil også øke bevisstheten om vold mot kvinner og jobbe for lovendringer.

– Med dette nettverket ønsker jeg å oppfordre menn og gutter overalt til å slutte seg til oss i kampen for å avskaffe vold mot kvinner, sa Ban Ki-moon. Mitt engasjement i saken kommer ikke bare av at jeg er FNs generalsekretær, men at jeg også er en sønn, ektemann, far og bestefar. Vi vil ikke nå målet om å avskaffe vold mot kvinner og jenter før vi alle – menn og gutter – nekter å godta det mer, sa han.

– Det er menn som utøver denne volden. Det at menn nå tar ansvar er veldig positivt. Dette er ikke bare kvinnesak – hvis kvinner kjemper alene får vi ikke løst problemene med vold mot kvinner, sier generalsekretær Kari Solholm i FN-sambandet.