Statistikk

Færre politi og mer vold i Oslo

Politidekningen i Oslo er blitt redusert med hele 19 prosent på tre år. I samme periode har voldskriminaliteten i Oslo økt med 13 prosent. Dette avdekkes i ny statistikk fra SSB.

Rita Karlsen, HRS

Fra 2005 til 2008 ble politidekningen i Norge redusert fra 1,6 til 1,5, som utgjør en reduksjon på nesten 7 prosent. Til sammenlikning er Politidirektoratet sitt bemanningsmål for politiet i Norge en politidekning på 2,0 per 1.000 innbygger innen år 2020 (jf. Politidirektoratets bemanningsrapport, 2008: ”Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov i politiet”).

Ifølge ny statistikk fra SSB er politidekningen i Oslo i samme periode blitt redusert fra 3,1 politiårsverk per 1.000 innbygger til 2,6 politiårsverk per 1.000 innbygger (2008). Dette tilsvarer en reduksjon på hele 19 prosent på tre år. Samtidig med dette har voldskriminaliteten i Oslo økt med 13 prosent.

Dette tilsier at fra 2005 til 2008 ble antall politiårsverk i Norge redusert med 204 årsverk eller 3 prosent, mens antall politiårsverk i Oslo ble redusert med hele 160 årsverk eller 10 prosent. I samme periode økte befolkningen i Norge med hele 159.000 personer, drøyt 3 prosent. I Oslo var befolkningsøkningen spesielt stor med en befolkningsøkning på 37.000 personer, som tilsvarer en økning på hele 7 prosent.

Statistikken viser samtidig at antall årsverk i alt i politiet har økt de siste tre årene, mens antall politistillinger altså er redusert. Antall årsverk i politiet økte på landsbasis fra 2005 til 2008, med i alt 645 årsverk (5 %), til 12 200 årsverk. I Oslo politidistrikt var det derimot nedgang i antall årsverk i alt, en nedgang som dertil var enda sterkere enn nedgangen i politiårsverk. For mens nedgangen i politiårsverk lå på 10 prosent, ble antall årsverk i alt i Oslo redusert med 291 årsverk fra 2005 til 2008, en nedgang på hele 12 prosent.

Samtidig viser kriminalitetstallene at stadig færre politi i Oslo må håndtere stadig mer kriminalitet. Antall lovbrudd i alt i Oslo økte med 3 prosent fra 2005 til 2008, mens antall voldslovbrudd økte med hele 13 prosent. Til sammenlikning ble antall lovbrudd på landsnivå redusert med 2 prosent, mens antall voldslovbrudd økte med 4 prosent.

Hvordan det kan ha seg at landets mest utsatte by, hovedstaden i Norge, faktisk får mindre politi, sammen med økt voldskriminalitet og økt befolkningsvekst, fortjener både offentlig oppmerksomhet og politiske forklaringer. Ikke minst hvis vi skal tro at forholdene i Norge og Danmark er relativt like hva gjelder kriminalitetsstatistikk. For det danske statistikkbyrået (DST) har publisert statistikk som avdekker at innvandrere, spesifisert til ikke-vestlige innvandrere, er overrepresentert hva gjelder kriminalitet, jf. ”Invandrere i Danmark 2008”, kap.7. Det hadde kanskje vært bedre å være føre var, enn etter snar – heller enn å fortie i frykt for stigmatiseringsspøkelset.