Statistikk

Nye innvandrertall fra Danmark

Nye tall avdekker at Danmark i stigende grad har innvandrere med vestlig bakgrunn. Det og mange andre nye tall fremgår av ”Tal og fakta – befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere’, som ble offentliggjort av Integreringsdepartementet i dag.

Rita Karlsen, HRS

Fra publikasjonen tall og fakta, utarbeidet av det danske statistikkbyrået, fremkommer det blant annet at det i de seneste år, det vil si etter at utlendingspolitikken ble lagt om i 2002, er skjedd en gradvis endring av sammensetning i innvandrergruppene. Flere kommer fra vestlige land, hvilket også påvirker sammensetningen av førstegenerasjon og etterkommere. Jf figur under.

Antallet av innvandrere fra vestlige land har vokst med om lag 16.000 personer, som utgjør 10,8 prosent, i løpet av 2008. Stigningen skyldes blant annet økt innvandring fra de nye EU-landene. Alene er antallet av polakker i Danmark steget i 2008 med godt 6.000 personer. Det svarer til en økning av den polske befolkningsgruppen på nesten 30 prosent.Antallet av innvandrere fra ikke-vestlige land vokste i 2008 med om lag 12.000 personer eller 3,6 prosent. Dette omhandler innvandring fra særlig Filippinerne, Ukraina, Tyrkia og Kina. Den primære årsaken til innvandring fra både vestlige og ikke-vestlige land er arbeidsinnvandring.

‘Tal og fakta – befolkningsstatistik om indvandrere og efterkommere’ (PDF) Arbeidsinnvandringen i ‘Tal og Fakta på udlændingeområdet’ (PDF)