Innvandring

Lettere å få bosetting selv om du oppholder deg i utlandet

Nå kan innvandrere være mer i utlandet før de mister bosettingstillatelsen i Norge. Korte ferieturer skal ikke regnes med, og tidligere utenlandsopphold blir nullet ut etter 15 måneders sammenhengende tid i Norge.

Rita Karlsen, HRS

– Vi må ta høyde for at mennesker reiser mer i dagens globaliserte verden. Dagens regler begrenser muligheten til utenlandsopphold mer enn nødvendig, derfor myker vi nå opp reglene. Kortvarige ferier i utlandet svekker ikke tilknytningen til Norge når du ellers bor her, så slike opphold skal derfor ikke medregnes, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje AndersenUDIs hjemmeside.

Etter tre års botid i Norge kan man få bosettingstillatelse, men denne tillatelsen kan bortfalle dersom man oppholder seg utenfor Norge sammenhengende i mer enn to år. Nå skal altså dette mykes opp. Dagens regler innebærer altså at vedkommende mister bosettingstillatelsen dersom man har vært i utlandet i til sammen mer enn to år i løpet av en fireårsperiode.

Regeloppmykningen innebærer for det første skal at det ikke lenger legges vekt på kortvarige ferieopphold i utlandet ved beregningen av toårsperioden. Med kortvarige opphold i utlandet menes to måneder per kalenderår. For det andre endres regelen slik at ny toårsperiode begynner å løpe om utlendingen oppholder seg mer enn 15 måneder i Norge mellom to utenlandsopphold.

Regelendringen trer i kraft 6. juli 2009.