Statistikk

Antallet elever i grunnskolen går ned

I dag kom det statistikk fra SSB som forteller oss at antallet elever i den norske grunnskolen har gått ned det siste året. Hvordan kan dette henge på greip? All annen statistikk, fra fødsler til innvandring, tilsier at andelen elever burde gått opp. Og hva sier SSB til det? Svaret er: ingenting.

Rita Karlsen, HRS

Noen ganger, spesielt hvis det ikke er statistikk om innvandring, opptrer Statistisk sentralbyrå (SSB) som en objektiv statistikkleverandør, der det ikke er snev av analyser av tallene. Slik de gjør det i dag, da de har presenter elevstatistikken for Norge.

Under tittelen ”Færre grunnskolar” får vi vite at både antallet grunnskoler og antallet elever går ned i Norge.

I skoleåret 2008/2009 blei det registrert 3 059 grunnskolar, ein nedgang på 43 sidan året før. Det har vore ein nedgang i både offentlege og private grunnskolar.

Det blir stadig færre grunnskolar i Noreg. I 2008 gjekk talet på offentlege grunnskolar ned med 40. Talet på private grunnskolar gjekk brått opp i skoleåra frå 2000 til 2005. Sidan 2005 har auken flata ut, og det siste året har talet gått ned. Hausten 2008 vart det registrert 154 private grunnskolar i Noreg, 3 færre enn året før.

Færre elevar

Elevtalet har også gått noko ned det siste året. Totalt vart det registrert 614 000 elevar i ordinære grunnskolar, ein nedgang på 2 400 elevar frå førre skoleåret. Elevtalet ved dei private skolane gjekk svakt opp og låg på 15 400. Dette svarar til 2,5 prosent av alle elevar i grunnskolen.

Men hvordan det kan bli færre grunskoleelever i Norge samtidig med at befolkningen øker, er for meg et mysterium. Det kan selvsagt forklares med at hele veksten i Norges befolkning ligger utenfor grunnskolealder, men gitt den veksten som har vært i Norges befolkning over flere år, synes heller ikke dette å være en spesielt valid forklaringsvariabel.

Vel så interessant er det at SSBs elevstatistikk bekrefter tallene som HRS opererer med i notatet ”De glemte barna”. I dette notatet foretar vi en sammenligning mellom andelen elever registrert i grunnskolen og andelen barn i grunnskolealder som er bostedsregistrert. Vi finner da et avvik på i underkant av 4.000 barn på landsbasis, dvs at det er i underkant av 4.000 barn i grunnskolealder som er bosattregistret i Norge, men som ikke er på skolen. Det ble hevdet at våre utregninger ikke kunne benyttes slik, da vi baserte oss på foreløpige tall for 2008. Vi påpekte til dette at det erfaringsmessig er svært liten forskjell mellom foreløpige og endelige tall. Nå er dette bekreftet.

Differansen på landsbasis utgjør 236 elever, da i betydning at det er ”funnet” 236 elever til. Langt de fleste av disse er ”oppdaget” i Vest-Agder, der det er plusset på med 211 elever, mens det for andre fylker også er oppdaget flere som mangler. Men som vi påpekte i overnevnte notat er situasjonen spesielt bekymringsfullt i Oslo, der vi fant at hele 1.852 barn i grunnskolealder som er bostedsregistrert ikke er på skolen. De endelige tallene for Oslo viser at det mangler enda en elev, altså 1.853.

Men skjer det noe av den grunn? Nei da.