Innvandring

”Sverige innvandrings- og integreringspolitikk har mislyktes”

”Sverige som innvandrerland må se sannheten i hvitøyet. I Sverige gjelder svensk lov.” Slik åpner en kronikk i Dagens Nyheter, og man kan ved første øyekast tro at det er de ”rabiate” Sverigedemokratene i fri dressur. Men så er det slett ikke dem, det er den svenske integreringsministeren som står som avsender – og han mener at svensk innvandrings- og integreringspolitikk har mislyktes. Han krever en rekke innstramninger, ikke minst hva gjelder svensk statsborgerskap.

Rita Karlsen, HRS

Rett skal være rett; den svenske integreringsminister Tobias Billström er ikke den eneste avsenderen av dagens kronikk. Han har med seg Elisabeth Svantesson og Ulf Kristersson, og disse tre er medlemmer av Moderaternas (det største av Sveriges fire borgerlige regjeringspartier) arbeidsgruppe mot utenforskap og segregering som ble nedsatt i 2007. Arbeidsgruppen formål har vært å utarbeide konkrete forslag til en ny integreringspolitikk innenfor valget til neste år. I dag legger arbeidsgruppen frem sine forslag, og i den forbindelse presenterer de noen av hovedpunktene i Dagens Nyheter.

Får arbeidsgruppen og integreringsministeren det som dem ønsker, vil det skje mange innstramninger i Sverige. For eksempel vil silkehanskene kastes hva gjelder dem som har fått statsborgerskap på feilaktig grunnlag, eksempelvis ved å anvende falsk identitet, trusler eller bestikkelse. Disse skal fratas sitt svenske statsborgerskap. Asylsøkere som har fått avslag kan heller ikke forvente noen la-det-skure holdning, men skal forlate landet. Og flere utenlandske statsborgere som er dømt for grove forbrytelser skal utvises fra Sverige. De som gang på gang ”mister” sitt svenske pass, kan dessuten ikke forvente å bare få et nytt: Fremover skal det noteres i passet hvor mange pass en har mistet, og etter et bestemt antall pass skal en politiundersøkelse iverksettes før en kan få et nytt. Samtidig skal det komme nye krav til det svenske statsborgerskapet, der man som et minimum må ha ”rimelig” kjennskap til det svenske språket. Og hvis man etter å ha fått opphold bosetter seg der det er mange innvandrere fra før, ja da skal økonomiske offentlige bidrag reduseres.

Ingen tvil om at Hellström og co vil ta tyrene med hornene, og de forsøker også å ta brodden av kritikken:

”Svensk politik har länge visat berättigad vrede mot de krafter som är emot invandring och invandrare. Vi har fördömt de invandrarfientliga men sällan gett seriösa svar på rimliga frågor om vad som kan följa i invandringens spår.”

Deretter fastslår de at:

”Svensk migrations- och integrationspolitik har misslyckats.”

Så følger eksemplene i fleng: arbeidsledigheten, drop-out for dem som leser svensk for innvandrere (sfi), kulturkollisjonene, kollisjonen mellom individ og gruppe, kollisjonen mellom sekulære og religiøse overbevisninger, men som de påpeker:

”I Sverige gäller svensk lag. Däremot har vi gravt försummat uppgiften att snabbt, effektivt och respektfullt tradera svenska grundläggande spelregler till människor som flyttar hit.

Få vuxna i första generationens invandrare kommer helt till sin rätt när de lämnar sitt eget land och söker sig ett nytt, ofta långt borta och med helt andra vanor. Då räcker inte ytliga hyllningar till alla spännande kulturer vi får möta – i stadsdelar många aldrig ens besöker. I Sverige har vi trivialiserat det svåra, i stället för att erkänna att med allt det lockande och mänskliga följer problem som ett bra invandrarland måste våga se i vitögat.”

Integreringsministeren og arbeidsgruppen er klar over deres forslag til tiltak kan føre at beskyldningene mot dem kan sitte løst, men de akter faktisk ikke å bakke ut:

”I den slutrapport som vi i dag överlämnar till Moderaternas partistyrelse stakar vi ut färdriktningen och lägger konkreta förslag inom migrations- och integrationspolitiken. Det är ingen lätt eller tacksam uppgift. Vi kommer antagligen anklagas för respektlöshet och nationalism av dem som föredrar bidrag och välmenande fraser framför tydlighet om rättigheter och skyldigheter. Vi får ta det.”

Gjennom åtte steg vil arbeidsgruppen forandre svensk innvandringspolitikk, deretter skal det svenske folk snakke sammen om hvordan Sverige skal utvikles – for et land må forvente at de fleste arbeider og forsørger seg selv, det vil også være et godt innvandrerland, og et samfunn som ikke tydelig står opp for sine egne idealer kommer ikke til å klare seg, sier arbeidsgruppen.

Her er de åtte steg:

Arbeidsinnvandring:

Vi vill ha ett öppnare Sverige, inte ett mera slutet. Men vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga.

För bara några månader sedan öppnades möjligheten till arbetskraftsinvandring och redan har 2 000 personer ansökt om tillstånd. Integriteten i asylbegreppet värnas bättre samtidigt som reformen tillför internationellt syre till fler svenska arbetsplatser.

Asylsøkere:

Asyl- och migrationspolitiken är en del av EU:s gemenskapsrätt. Men nu behövs ett europeiskt asylsystem som både kan ge flyktingar skydd och se till att Europas länder delar på ansvaret. Det är inte rimligt att några svenska kommuner under perioder tagit emot fler irakier än hela USA.

En rättssäker asylprocess ska innehålla regler som gör att alla får sin sak prövad. Men den måste också våga stå upp för det kärvare budskapet, att den som får avslag ska lämna landet. Den som får ja ska få hjälp att komma in i Sverige och etablera sig, den som får nej ska få hjälp att återvända hem. Det ska inte vara möjligt att kringgå regelverket genom att som tillståndslös stanna kvar efter ett avslag. Migrationsverket bör ges uppdraget att löpande meddela Skatteverket om utfärdade, utgångna och återkallade arbetstillstånd.

Startkontrakt:

Alla som kommer hit och behöver samhällets hjälp för att etablera sig, ska genomgå en obligatorisk, individuell introduktion. Förslaget om ”startkontrakt” för nyanlända ligger fast. Kontraktet ska vara kopplat till utbetalning av etableringsersättning och ställa lika tydliga krav på individen som på staten. Etableringsersättningen ska vara individuell och både män och kvinnor ska delta och sikta på egen försörjning. Att etablera sig innebär att skaffa bostad och arbete, bli självförsörjande och tillägna sig grundläggande kunskaper om svenska lagar och regler. Språkutbildningen ska vara en arbetsmarknadskopplad del av etableringen.

Unngå ghettoer:

Ebo – principen om eget boende – avskaffas i sin nuvarande form. Möjligheten att välja eget boende finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en överetablerad kommun får ingen ersättning alls. Den som kommer till Sverige bör alltså bosätta sig där det finns möjlighet till arbete och lämplig bostad. Vi vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen och se dem komma hem igen med egna inkomster.

Svensk statsborgerskap:Medborgarskapet i Sverige får inte urvattnas. Det svenska passet är i dag en av få fördelar som skiljer medborgarskap från permanent uppehållstillstånd. Sverige ska vara ett öppet invandringsland som uppmuntrar människor att formalisera sin lojalitet mot sitt nya land.

Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.

Mistede pass:

Över 200 000 svenska pass är på drift ute i världen. Ett och annat är säkert bortslarvat. Men orimligt många är i praktiken sålda eller lämnade för syften som bryter mot allt Sverige vill stå för. Det bör därför inte längre vara möjligt att gång på gång förlora sitt pass.

Sverige bör ogiltigförklara borttappade pass, vilket tekniken i dag medger, och införa noteringar i passen om hur många man har haft. Efter ett antal förlorade pass ska polisundersökning föregå nytt pass. Det ska också, i större utsträckning än i dag, vara möjligt att utvisa utländska medborgare som dömts för grova brott. Undantag bör bara göras vid statslöshet och andra synnerliga skäl, men inte automatiskt för den som har permanent uppehållstillstånd och många års vistelse i Sverige.

Kunnskaper om svensk språk:

Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige. Vi vill att medborgarskapet ska vara attraktivt och meningsfyllt, att fler ska ha alla rättigheter och alla skyldigheter som svenskar.