Innvandring

Internering

Over ni av 10 av dem som søker asyl i Norge kan ikke legitimere hvem de er. Å ikke kunne identifisere seg fungerer som en gulrot – så lenge norske myndigheter ikke vet hvem de er, kan de heller ikke avvises. Men nå svinger FrP med pisken – de vil internere papirløse asylsøkere og illegale innvandrere.

Rita Karlsen, HRS

FrP hevder overfor Dag og Tid at internering av papirløse asylsøkere og illegale innvandrere er EU-tilpassning. De har nå lagt frem forslaget for Stortinget.

Hvor det etter alle solemerker klubbes nord og ned, for å si det mildt. Det verste er likevel at mange av partiene antakelig er enige med FrP. De skjønner at det hadde tjent det norske samfunnet at vi kjente identiteten til hvem som eventuelt får opphold og hvem som oppholder seg i landet. men når FrP foreslår noe slikt er det jo som kjent ”grusomt inhumant”, og da gjelder det å vise sin ”humanitet” ved å ta sterkest mulig avstand. Og det til tross for at regjeringen allerede har strammet inn asylpolitikken, men da selvsagt på en «human måte»?

Dag og Tid stiller derimot spørsmål ved hvor villig regjeringen faktisk er til å stramme inn:

Kor viljuge er Noreg til å stramma inn i asylpolitikken? Det var det då. Skal vi tru FNs høgkommissær for flyktningar, opplever Noreg i år den største prosentvise auken i asylsøkjarar i Europa. Før året er omme, vil det truleg ha kome 15.000 asylsøkjarar til Noreg. Det er fire gonger så mange asylsøkjarar som Finland og Danmark får til saman og tre gonger så mange som regjeringa rekna med i statsbudsjettet for 2008. Og ein auke på 8500 frå 2007.

Jamvel om regjeringa tidlegare i år varsla innstramingar i asyl­politikken, har dei til neste år budsjettert med at vi skal ha ei like stor tilstrøyming som i år. Det får budsjettkonsekvensar: Til neste år har regjeringa sett av 8,6 milliardar kroner til sakshandsaming og integrering av den stendig aukande mengda asylsøkjarar, ein auke på tre milliardar frå 2006.

I desse dagar handsamar Stortinget eit framlegg frå Framstegspartiet om å få ned asylstraumen; Frp meiner at problemet med alle dei som kastar identifikasjons­papira og ikkje vil fortelja norske styresmakter kven dei er, er vorte for stort.

FrP mener problemet er særlig stort i forhold til dem som har fått avslag på asylsøknaden, men som fortsetter å være her. De antas av SSB til å være 18 000, men dette tallet er nok høyts usikkert. Ikke minst fordi de både kan være her og der, i betydninger at de shopper rundt i Europa på sin vei etter opphold. Men nå vil altså FrP opprette lukkede mottak.

Partiet viser i denne sammenheng til EU-parlamentet, som i disse dager vedtar et returdirektiv som åpner opp for at papirløse og illegale asylsøkere kan holdes i lukkede mottak i inntil 18 måneder. Grunnlaget for direktivet er et dokument alle justisministrene i EU vedtok i juni, som bærer navnet «Den europeiske pakta om immigrasjon og asyl». I tillegg mener FrP at et vedtak fra FNs høykommissær for flyktninger fra 1986 som slår fast at internering kan benyttes under følgende forutsetninger:

1. Når myndighetene prøver å fastslå identiteten til en asylsøker.

2. Når asylsøkeren har feilinformert myndighetene ved å ødelegge sine identifikasjonspapirer.

3. Når nasjonal trygghet eller interessene til innbyggerne tilsier det.

FrP vil således etablere to ulike mottak; ett for de som en ikke vet hvem er, og ett annet for de som har fått avslag. På disse mottakene skal det bare være voksne.

– Det er flere grunner til at vi kommer med forslaget: Vi vil stoppe den stadige økningen av illegale innvandrere. Senest i begynnelsen av desember dokumenterte TV 2 at mange av de som kommer hit, er yrkeskriminelle. Vi vil også hindre at mange går under jorda etter at de har fått avslag på asylsøknaden. Men vi mener også at internering vil kunna redusere tilstrømningen av personer som uansett ikke vil få opphold i Norge, sier innvandringspolitisk talsmann i FrP, Per-Willy Amundsen, til Dag og Tid.

Amundsen mener at Norge må se i øynene at det er grunn til at 95 prosent av de som kommer, ikke har identitetspapir. De som har slike dokumenter, har derimot ofte en reell grunn til å søke asyl; det er derfor de samarbeider med myndighetene. Han mener også at Norge ikke kan tillate at det utvikler seg et parallelt samfunn av papirløse, og at noe bør gjøres raskt, ellers vil problemet vokse oss over hodet.

Spørsmålet er kanskje om ikke problemet allerede har vokst oss over hodet og vel så det. Når asylsøkerne kommer i buss eller taxi fra eksempelvis Sverige, og tollerne ikke kan gjøre annet enn å vinke dem inn, fordi politiet ikke har ressurser til å komme, da er det alvorlige signaler om at noe er gått galt. Bedre blir det selvsagt ikke av at asylrelaterte utgifter har samme budsjett som politiet, rundt 8,5 milliarder.

Samtidig klinger ikke ”internering” spesielt godt i våre ører. Det kan vi takke landet nasjonale media for, som i flokk drypper inn med tårevåte menneskeskjebner som Norge så altfor velvillig hensynsløst kaster ut. At dagens system bidrar til menneskesmugling, rå utnyttelse av barn og unge, organisert kriminalitet, utstrakt trygdejuks m.m. lukker de samme media øynene for.

Amundsen forteller at det er flere land som i dag praktiserer internering, for eksempel Polen, Østerrike og Hellas. Han mener at dette, sammen med returdirektivet fra EU og vedtaket fra FNs høykommissær for flyktninger, viser at lukkede asylmottak ikke er brudd på Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, EMK. Samtidig krever denne form for mottak at interneringen må være avgrenset i tid, og skje innenfor de rettsstatlige rammer. Dette er forutsetninger som FrP er enige i, sier Amundsen.

Men ingen av de andre partiene på Stortinget jubler, i alle fall ikke høyt. Kari Lise Holmberg fra Høyre, som er kollega til Amundsen i kommunal- og forvaltingskomiteen på Stortinget, vil ikke uttale seg konkret om FrPs forslag siden det er til behandling i komiteen, men sier på et generelt grunnlag at internering ikke skal skje.

– Men på et allment grunnlag mener vi at det internasjonale regelverket sier at internering på generell basis ikke skal skje. Og en må huske at vi i Norge alt i dag har et system som sier at om du har gjort noe ulovlig, så kan du interneres i påvente av utsending, sier Holmberg.

Hvilket viser at Holmberg ikke tar inn over seg problematikken med at vi ikke kan sende noen ut som vi ikke vet hvem er. Hvor skal vi sende dem, til månen? Til denne problemstillingen sier Holmberg:

– Det er så, men det Høyre har gjort framlegg om er en generell meldeplikt for de som har fått avslag på asylsøknaden. Vi vil at disse skal melde seg en gang i uka, men så langt har vi ikke fått regjeringspartiene med på det.

Heller ikke Anna Brustad Moe fra Senterpartiet støtter interneringen.

– I utgangspunktet er vi imot internering. Vi har ikke noe ønske om å låse inn folk bare fordi vi ikke vet hvem det er. En skal behandle folk med respekt og sjekke nøye ut forholdene rundt asylsøknaden.

Den samme Moe innrømmer derimot at det er samfunnsproblem at vi ikke vet hvem personene i Norge er, og at vi derfor må lage regler som ikke gjør det lønnsomt å kaste identitetspapirer.

Men ikke slike regler som kommer fra FrP. Uansett hva som kommer derfra, er det feil. Sånn er det.