Familiegjenforening

Skjerper kravene til ektefelleinnvandring

Regjeringen sender i disse dager et nytt forslag på høring. Forslaget innebærer blant annet strengere økonomiske krav til herboende for å kunne hente ektefelle til Norge og en ny intervjuordning for dem under 25 år som inngår ekteskap i utlandet. Forslagene er langt på vei i tråd med forslag HRS tidligere har fremsatt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sender på høring et forslag om skjerpet krav til sikret underhold ved familieinnvandring. Det fremmes også forslag om forskriftsregler for å gjennomføre en ny intervjuordning som Stortinget har vedtatt, og som skal motvirke at unge personer som er bosatt i Norge, bli utsatt for tvangsekteskap i utlandet, skriver departementet på sin hjemmeside.

Det heter videre at i tråd med det Stortinget sluttet seg til da den nye utlendingsloven ble behandlet våren 2008, foreslår AID nye regler om et skjerpet krav til sikret underhold for familieinnvandring. Den nye utlendingsloven (med forskrifter) skal etter planen tre i kraft 1. januar 2010. Regjeringen ønsker imidlertid at reglene om skjerpet krav til underhold skal iverksettes allerede i gjeldende regelverk, altså før ny utlendingslov og forskrift trer i kraft.

Innstramningene innebærer blant annet at det ikke lenger skal gjøres unntak fra underholdskravet selv om den som bor i Norge er norsk borger. I tillegg til sikkerhet for framtidig inntekt, kreves det at den som skal hente familien til Norge, kan dokumentere tidligere inntekt, og vedkommende må ikke ha mottatt sosialhjelp de siste 12 måneder forut for at ektefellen søker opphold. Dette skal dokumenteres gjennom utskrift av ligningen.

Innstramningene av underholdskravet innebærer også at det kun er inntektene til herboende (den såkalte referansepersonen, den som allerede bor i Norge eller som har fått oppholdstillatelse for å bosette seg her) som skal medregnes når man vurderer om underholdskravet er oppfylt. Det foreslås færre unntak fra underholdskravet enn i dag, men innføres samtidig et nytt unntak for de som er mottakere av varige trygdeytelser.

– Underholdskravet kan stimulere unge mennesker til å skaffe seg et fundament i livet gjennom utdanning og arbeid, slik at de er mer økonomisk uavhengige av familien og derved har bedre forutsetninger for å motsette seg press fra familien i ekteskapssammenheng, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Den nye intervjuordningen som skal iverksettes, innebærer at personer som er under 25 år og som inngår ekteskap i utlandet, som hovedregel ikke kan få hente ektefellen til Norge før de selv har returnert til Norge og blitt intervjuet av utlendingsmyndighetene. Formålet er å hindre at noen blir presset til å inngå ekteskap mot sin vilje under ferieopphold eller tilsvarende i utlandet.

Høringsforslaget kan leses her