Familiegjenforening

24-årsregelen fører til økt utdanning

Forskning fra Danmark avdekker at unge ugifte innvandrermenn har doblet sjansen for å komme i gang med en utdannelse etter at 24-årsregelen for å hente ektefelle til Danmark ble innført. Langt færre falle også fra. Det samme gjelder for innvandrerkvinner på 18 – 19 år, og kvinner med tyrkisk bakgrunn. Forskerne har studert sammenhengen mellom ekteskap og utdannelse.

24-årsreglens effekt på utdanningsmønsteret slår spesielt godt ut for guttene, sier professor Helena Skyt Nielsen ved Aarhus Universitet og Anvendt Kommunal Forskning (AKF), som har gjennomført undersøkelsen sammen med professor Nina Smith, Aarhus Universitet, og ph.d. Aycan Celikaksoy, Handelshøjskolen i Århus.

Regelen medfører at menn med innvandrerbakgrunn, samt helt unge innvandrerkvinner og kvinner med tyrkisk bakgrunn, tar utdanning. Når de ikke lenger kan hente ektefelle til Danmark før de er 24 år, utdanner de seg heller, og de blir lengre i utdanningssystemet.

I 2002 var 14 % av de 18 – 24 årige menn med innvandrerbakggrunn gift, mens tallet var hele 30 % for kvinnene. Omlag 75 % av disse hadde inngått henteekteskap, som er samme tall som HRS har avdekket i Norge. Da regelen satte en stopper for disse henteekteskapene for dem under 24 år, falt andelen av inngåtte ekteskap til en tredjedel. Forskerne finner derimot ikke at andre typer ekteskap, verken med etniske danske eller herboende innvandrere, har økt. Forskerne mener at tallene indikerer at personer under 24 år med innvandrerbakgrunn ikke gifter seg, at de eventuelt bor alene eller i samboerskap.

AKF’s forskning viser at endringene i ekteskapsmønsteret har konsekvenser for de unges ferd i utdanningssystemet. Eksempelvis var det i 2004 vesentlig færre menn med tyrkisk og pakistansk bakgrunn som falt fra utdanningen sammenlignet med situasjonen i 2001.

Sammenhengen mellom ekteskap og frafall fra utdanning viser at tendensen er at sannsynligheten for frafall er ca. 17 % høyere for en person som er gift. For menn er det også en sammenheng mellom å vente med ekteskapet og bli lengre i utdanningssystemet: 20 % færre forlater den utdannelse de har startet på etter grunnskolen.

Forskerne tolker resultatene som et uttrykk for at unge nygifte menn med innvandrerbakgrunn tidligere har følt seg nødt til å forlate utdanningssystemet for å forsørge dere familiesammenførte ektefelle.

24-årsreglen har også medført en kolossal endring i kvinnenes ekteskapsmønster, men den har ikke forårsaket den samme endringer i utdanningsmønsteret som hos mennene. Kvinnenes ekteskaps- og utdanningsmønster ser også ut å bli styrt av andre forhold, der særlig morens utdanningsnivå påvirker sannsynligheten for at en kvinne inngår ekteskap og sannsynligheten for at hun dropper ut av en utdannelse. Unntaket er 18 – 19 årige kvinner med innvandrerbakgrunn, og kvinner med tyrkisk bakgrunn. For begge disse gruppene har det å ikke gifte seg ført til at de forblir i utdannelsen.

Les forskningsrapporten her: The Effect of Marriage on Education of Immigrants: Evidence from a Policy Reform Restricting Spouse Import (på engelsk, i pdf)