Barn i utlandet

Bortfører barna fra Norge, lever på norske stønader

Norge står overfor et økende barnebortføringsproblem. Stadig flere foreldre i Norge har opplevd eller frykter at deres barn kan bli ført ut av Norge mot deres vilje, og kanskje også mot barnas vilje, av den andre foreldren. Selv om slik bortføring er straffbart, åpner norske regler for at barnebortførere kan leve godt på norske trygder og bidrag i utlandet.

En av de som har opplevd marerittet er Tommy Moholm. Han forteller til NRK at sønnene hans ble bortført for to år siden. Etter at faren fikk forelderretten til barna, bortførte moren barna til Slovakia. Der hever hun trygd og bidrag for barna hun har bortført, selv om hun har vært siktet for barnebortføring, og etterlyst gjennom Interpol. Tommy Maholm er opprørt over statens håndtering av slike saker, og hevder at staten finansierer kidnapping. For så lenge ekskona tjener penger på å holde barna borte fra Norge, er det jo ingen grunn til å vende tilbake.

Også Hoholms advokat Randulf Riderbo er opprørt over dagens system. ”Disse reglene skulle vært forandret for lenge, lenge siden,”sier advokaten til NRK. Riderbo mener man ved å praktisere et slikt regelverk opprettholder en ulovlig handling. Privatetterforsker Harald Olsen har jobbet med mange bortføringssaker, og mener flere kunne vært løst dersom pengene ble stoppet. ”Det er ingen tvil om at flere saker kunne vært løst hvis pengestrømmen ble stoppet, fordi økonomi er en meget vesentlig faktor i slike saker,” sier Olsen.

HRS synes det er prisverdig at barne- og familieministeren vil ha slutt på at staten finansierer slike lovbrudd, men én ting er jo å ville det, én annen ting er å få stoppet på det. Vi har i flere år jobbet for at myndighetene skal ta på alvor at en rekke norske barn forsvinner fra Norge hvert år. Vår erfaring er at når et barn er ute av Norge, er det forsvinnende lite norske myndigheter kan gjøre. Den forrige regjeringen strammet inn retten til barnetrygd i utlandet, men innstramningen er etter vår vurdering for svak. I vår høringsuttalelse til dette forslaget foreslo HRS blant annet at barnetrygd bør være en økonomisk ytelse som krever at barnet oppholder seg i Norge, det vil si at barnet har sitt daglige virke her.