Barn i utlandet

Norskgambisk jente (12) vant første runde over barnevernet

HRS har tidligere omtalte den norskgambiske jenta som barnevernet ønsker å sende til stemor i Gambia - noe jenta selv har motsatt seg på det sterkeste. I går vant jenta første runde mot barnevernet.

I går kom det gledelige budskapet: Øvre Romerike Tingrett har lyttet til barnets ønsker om å bli i Norge, og biologisk mor er tilkjent foreldreansvaret, skriver Romerikets blad.no.

For jenta, som nylig er blitt 12 år, har tiden jobbet for henne. Det heter nemlig i barnelova § 31 at barnet selv skal lyttes til, og at barnets synspunkter skal tillegges økt vekt med barnets alder. «Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for andre som barnet bur hos eller som har med barnet å gjere. Når barnet er fylt 7 år, skal det få seie si meining før det vert teke avgjerd om personlege tilhøve for barnet, mellom anna i sak om kven av foreldra det skal bu hos. Når barnet er fylt 12 år skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner.»

Således har tingretten valgt å legge stor vekt på hva jenta mener, men dette synes ikke å gjelde det aktuelle barnevernet. De vil nemlig fortsatt ha omsorgen for jenta, selv om hun selv mest av alt ønsker å flytte til besteforeldrene, hvor hun har bodd tidligere. Moren ønsker også at jenta skal få bo hos besteforeldrene, og at hun sammen med dem har den daglige omsorgen. Etter mye frem og tilbake fra barnevernets side, med forskjellige institusjonsbytter, bor jenta nå hos en fosterfamilie. Først om en drøy måned skal Fylkesnemnda ta stilling til om barnevernet har grunnlag for fortsatt å ha omsorgen for 12-åringen.

Se vår tidligere omtale av saken, inkludert jentas historie